Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Керівництво для авторів

Редакція збірника наукових праць «Juris Europensis Scientia» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. 

Інформація про можливість подання статті в «Juris Europensis Scientia» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.

2. Обсяг статті – 8–18 сторінок (кегль – 14, через 1,5 інтервалу).

3. Відомості про автора мають містити orcid-код. Якщо автор не має цього коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

4. Після відомостей про автора розміщуються назва статті, анотації (обсяг: 1800 знаків кожна), ключові слова (до 5) українською, російською (потрібна лише для статей російською мовою) та англійською мовами.

5. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.

6. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 349.2

Секція 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

 

Є. Ю. Подорожній

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри адміністративного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ

 orcid.org/0000-0003-1677-1937

 

ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

У статті розглянуто поняття і сутність принципів у розрізі правової науки та теорії державного управління, запропоновано визначення та перелік основних принципів формування інституту юридичної відповідальності.

Ключові слова: юридична відповідальність, принципи, принципи державного управління, принципи права.

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків).

 

Подорожний Е. Ю. К ВОПРОСУ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В статье рассмотрено понятие и сущность принципов в разрезе правовой науки и теории государственного управления, предложено определение и перечень основных принципов формирования института юридической ответственности.

Ключевые слова: юридическая ответственность, принципы, принципы государственного управления, принципы права.

(анотація російською потрібна, якщо стаття російською мовою)

 

Podorozhnii Ye. Yu. TO THE ISSUE OF FORMATION PRINCIPLES OF THE INSTITUTE OF LEGAL RESPONSIBILITY

The article discusses the concept and essence of the principles in terms of legal science and public administration theory, it is proposed the definition and list of basic principles of formation of institute of legal responsibility.

Key words: legal responsibility, principles, principles of state governance, principles of law.

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків).

 

В умовах розбудови України на демократичних, правових засадах одним із головних завдань для неї є всебічне забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина, підтримка суспільного порядку та захист соціальних цінностей... [1, c. 25].

 

Література

1. Малиновський В.Я. Державне управління : навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. та перероб. Київ : Атіка, 2003. С. 576.

 

РУБРИКИ ЗБІРНИКА

1.      Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

2.      Конституційне право; муніципальне право;

3.      Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

4.      Господарське право, господарсько-процесуальне право;

5.      Трудове право; право соціального забезпечення;

6.      Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

7.      Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

8.      Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

9.      Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

10.    Судоустрій; прокуратура та адвокатура;

11.    Міжнародне право;

12.    Філософія права.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у науково-практичному фаховому збірнику наукових праць «Juris Europensis Scientia» № 3 за 2021 рік необхідно до 2 липня 2021 року відправити на електронну пошту  editor@jes.nuoua.od.ua наступні матеріали:

1. заповнити довідку про автора;

2. статтю;

3. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску (після проходження статтею рецензування).

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві.

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поштова розсилка друкованих примірників збірника наукових праць «Juris Europensis Scientia» № 3 за 2021 рік відбудеться 3 вересня 2021 року.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 1000 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 40 грн.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автори отримують реквізити для оплати публікації.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.