ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • І. В. Антошина Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: інформаційні відносини, інформаційна влада, інформаційно-комунікаційні технології, дис¬танційна освіта, право на освіту, інформаційне право

Анотація

У статті розглянуто аспекти реалізації права на освіту в умовах пандемії за допомогою дистанційної форми навчання. Встановлено, що зміна способів передачі інформації безпосереднім чином зумовлює трансформацію інститутів влади. Одним із напрямів реалізації влади в умовах цих змін є управління інформаційними потоками. Здійснення інформаційної влади все частіше розглядаються крізь призму розвитку інформаційно-комунікацій­них технологій. Поширення дистанційної освіти є відображенням розвитку інформаційного суспільства. Доведе­но, що розвиток дистанційної освіти, як і будь-які інновації в цій сфері, порушують традиційне функціонування цього соціального інституту і вимагають змін юридичних і організаційних підходів в його регулюванні як на між­народному, так і національному рівнях. Дистанційне навчання є однією з найбільш фінансово доступних і житт­єздатних форм навчання, пов’язаною з використанням електронних засобів масової інформації для різних цілей навчання, які варіюються від їх додаткового застосування у звичайних аудиторних формах навчання до повної заміни особистих комунікацій інтерактивними зустрічами. Розвиток технологій і міждисциплінарних підходів - ключові фактори дистанційної освіти, а використання Інтернету є основним компонентом такого виду навчання.

Встановлено, що на глобальному міжнародному і регіонально-міжнародному рівнях майже сорок років вибу­довується механізм регулювання дистанційної освіти. Криза, яка викликана COVID-19, стала стимулом для інно­вацій в освітній сфері та вдосконалення організаційно-правових механізмів регулювання дистанційної освіти. Обґрунтовано думку про те, що право на освіту має бути адаптованим до різних контекстів і потреб мінливого суспільства. Нерозвиненість інформаційно-телекомунікаційних мереж у різних регіонах світу в умовах пандемії значно ускладнює реалізацію фундаментального права людини - права на освіту і підсилює нерівність у сфері освіти.

Біографія автора

І. В. Антошина, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції

Посилання

1. Архипов В.В. Виртуальное право: основные про¬блемы нового направления юридических исследова¬ний. Правоведение. 2013. № 2. С. 93-114.
2. Mahlangu Vimbi Petrus. The Good, the Bad, and
the Ugly of Distance Learning inHigher Education. URL: https://www.intechopen.com/books/trends-
in-e-learning/the-good-the-bad-and-the-ugly-of- distance-learning-in-higher-education (дата звернення:
20.01.2021) .
3. Широбоков С.М. Нормативное и правовое обеспечение системы дистанционного образования. Alma mater. 2008. № 4. С. 26-34.
4. Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action International Commission on the Futures of Education / UNESCO. 2020. 26 р. URL: https:// en.unesco.org/sites/default/files/education_in_a_post- covid_world-nine_ideas_for_public_action.pdf (дата звернення: 20.01.2021).
1. The Online Learning Definitions Project / Aurora Institute (formerly known as iNACOL) published. 2011. URL: https://aurora-institute.org/wp-content/uploads/ iNACOL_DefinitionsProject.pdf (дата звернення:
20.01.2021) .
2. Moore M., Kearsley G. Distance Education: A Systems View of Online Learning. 3rd ed. Boston, MA : Cengage Learning, 2011.
3. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII у редакції від 01.01.2021 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 20.01.2021).
4. Деякі питання організації дистанційного нав¬чання : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 р. № 1115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0941-20#T (дата звернення: 20.01.2021).
5. The eLearning Action Plan Designing tomorrow’s
education : Communication from the Commission to the EuropeancouncilandtheEuropeanParliament28.03.2001. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=cOM:2001:0172:FIN:EN:PDF (дата звер¬нення: 20.01.2021).
6. E-Learning: A Guidebook of Principles, Procedures and Practices. URL: http://oasis.col.org/ bitstream/handle/11599/53/e-learning_guidebook. pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення:
20.01.2021) .
7. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки : розпоряджен¬ня Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р.
у редакції від 17.09.2020 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (дата звер¬нення: 20.01.2021).
8. Іщенко А.Ю. Національна платформа цифрової освіти як пріоритетний інструмент оновлення вітчиз-няної освітньої системи : аналітична записка ; Наці¬ональний інститут стратегічних досліджень. 2020. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-05/ cyfrova-osvita.pdf (дата звернення: 20.01.2021).
9. Sangr A., Vlachopoulos D., Cabrera N. Building an Inclusive Definition of E-Learning: An Approach to the Conceptual Framework. URL: http://www.irrodl. org/index.php/irrodl/article/view/1161/2146 (дата звернення: 20.01.2021).
10. Образование в эпоху COVID-19 и в после¬дующий период. Концептуальная записка / ООН. 2020. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/ files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_ beyond_russian.pdf (дата звернення: 20.01.2021).
11. Global Education Coalition / UNESCO. URL: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/ globalcoalition (дата звернення: 20.01.2021).
12. Угода про між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : підписана 27 червня 2014 р. Офіційний віс¬ник України. 2014. № 75. Т. 1. Ст. 2125.
13. Арешонков В.Ю. Цифровізація вищої освіти: виклики та відповіді. Вісник Національної академії педагогічних наук. 2020. № 2. С. 1-6.
Опубліковано
2021-09-06
Розділ
Статті