УКРАЇНА ЯК СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА: КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР

  • Н. Ю. Королевська
Ключові слова: соціальна держава, соціальні права, права людини, конституційна юстиція, Конституційний Суд України

Анотація

У дослідженні сучасних напрямів подальшого розвитку Української держави і суспільства значна увага при­діляється підвищенню ефективності реалізації положення Конституції України 1996 року, відповідно до яко­го Україна проголошується соціальною державою (стаття 1). З моменту появи поняття «соціальна держава» воно було доволі контроверсійним, розглядалося під різними кутами, з різних точок зору, із застосуванням різних методологічних позицій та в контексті різноманітних доктрин. По відношенню до України найбільший інтерес представляють напрацювання національної юридичної науки та практики з цього питання.

Метою статті є аналіз рішень Конституційного Суду України, в яких є положення щодо уточнення визначення поняття «соціальна держава».

У мотивувальній частині Рішення від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012 у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, тре­тьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої стат­ті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України Конституційний Суд України продемонстрував ухильний підхід, який полягає в тому, що попри аналіз поняття «соціальна держава» по відношенню до сучасних українських реалій, цей аналіз не був пов­ним, визначення не було сформульовано. Навряд чи можна прийняти подібну практику єдиного органу консти­туційної юрисдикції, особливо враховуючи доволі незначну кількість справ, яку щорічно розглядає цей орган (у порівнянні з українськими судами загальної юрисдикції). Перспективи подальших досліджень полягають в ана­лізі й інших рішень Конституційного Суду України, положення яких можуть відповісти на запитання «Що уяв­ляє собою соціальна держава в контексті сучасних українських реалій?».

Посилання

1. Косович В.В. Конституційні основи соціаль¬ної держави. Приватне та публічне право. 2019. № 1. С. 18-22.
2. Прилипко О. Право на працю в системі прав людини. Право України. 2014. № 6. С. 102-110.
3. Mishyna N., Surilova O. Constitutional and Administrative Aspects of the Ukrainian Medical Code. Wiadomosci Lekarskie. 2020. № 1. P. 191-195.
4. Mishyna N. Ukrainian Municipal Reform: Constitutional Basis. Конституційно-правові академіч¬ні студії. 2020. № 3. P. 85-91.
5. Сокуренко В. Принципи соціальної держави в ракурсі деяких актів конституційного Суду України. Доктринальні підходи в діяльності Конституцій¬ного Суду України : зб. матеріалів і тез наук.-практ. онлайн-конф. (м. Київ, 28 жовтня 2020 р). Київ : Ваіте, 2020. С. 76-82.
6. У справі за конституційним поданням правлін¬ня Пенсійного фонду України щодо офіційного тлу¬мачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, части¬ни першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України,
пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністра¬тивного судочинства України в системному зв’яз¬ку з окремими положеннями Конституції України : Рішення Конституційного Суду України від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/v003p710-12
7. У справі за конституційними поданнями 49 на¬родних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо від¬повідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Зако¬ну України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» : рішення Конституційного Суду України від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-11
8. У справі за конституційним поданням Упов¬новаженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конститу- ційності) положень підпункту «б» підпункту 4 пунк¬ту 3 статті 7 Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне стра¬хування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», пункту 1, абзацу третього пунк¬ту 5, пункту 9, абзаців другого, третього пункту 10, пункту 11 розділу I Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язко¬ве державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захво¬рювання, які спричинили втрату працездатності» (справа про страхові виплати) : рішення Консти¬туційного Суду України від 8 жовтня 2008 року № 20-рп/2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v020p710-08
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті