ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ТІЛА ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ЧАСТИН ЯК ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРИБУТКУ В КОНТЕКСТІ ГАРАНТУВАННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ

  • Д. М. Шебаніц Маріупольський державний університет
  • В. Д. Дресвяннікова Маріупольський державний університету
Ключові слова: донорство, тіло людини, право на життя, конституційно-правова гарантія, анатомія

Анотація

У статті аналізуються причини та мотиви, які передували процесу виникнення у правовій теорії і практиці кон­цепції заборони використання тіла людини та його частин як джерел фінансового прибутку у контексті реалізації конституційних гарантій права на життя. Наголошується, що сучасний стан використання анатомічних матері­алів людини (органів, тканин, клітин і крові) для донорства набуває рис фінансового прибутку, що є неприпусти­мим як з огляду на мораль, так і в площині конституційного права людини на життя. Зазначається, що донорство може перетворитися на договір купівлі-продажу, що призведе до приниження людської гідності та порушення її природних та основоположних прав. З іншого боку, надмірна «формалізація» процедури донорства органів та заборона отримання фінансового прибутку породжує існування та функціонування так званого «чорного» рин­ку органів. Надає спокусу здійснення незаконних операцій, адже коли постає питання про необхідність отриман­ня донорського органу або загроза смерті, хворий чи його родичі не завжди звертають увагу на моральні аспекти.

Зокрема, на нашу думку, зазначені питання не тільки знаходяться у юридичній площині, а ще й безпосередньо стосуються етичних та моральних аспектів, що ускладнює та подекуди унеможливлює їх вирішення.

У процесі дослідження встановлено, що національне законодавство допускає реалізацію права на донорство лише у встановленому порядку, за наявності згоди донора й реципієнта або їхніх законних представників. Однією з важливих ознак права на донорство виступає форма донорства, а саме: оплатне чи безоплатне.

У статті звернено увагу, що нині питання щодо оплатності чи безоплатності донацій активно обговорюєть­ся науковою спільнотою протягом багатьох років і при цьому залишається дискусійним і нині. Верховна Рада України активно підтримує європейські стандарти у сфері донорства крові та її компонентів. Таку позицію можна побачити у прийнятті нових законів.

Отже, саме держава має сформувати таку політику, яка буде спрямована на захист людини та її життя від протиправних посягань.

Біографії авторів

Д. М. Шебаніц, Маріупольський державний університет

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри права та публічного адміністрування 

В. Д. Дресвяннікова, Маріупольський державний університету

студентка IV курсу спеціальності «Право»

Посилання

1. Ковальчук І.М. Право на життя в аспекті між¬народно-правового регулювання. Міжнародна нау¬ково-практична інтернет-конференція. Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право 20.07.2018 URL: http:// www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2492/
2. Право на життя у рішеннях європейського суду з прав людини (процесуальний аспект). URL: https://svs.co.ua/pravo-na-zhittya-u-rishennyax- yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudini-procesualnij-aspekt. html (дата звернення 28.04.2021).
3. Островська Б.В. Право людини на життя від моменту її зародження в контексті права та моралі. Філософські та методологічні проблеми права № 2 (12). 2016. С.140-148.
4. Про захист прав людини і основополож¬них свобод: Конвенція від 02.10.2013 № 995_004 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004# Text (дата звернення 28.04.2021).
5. Федорова А.Л. Право на життя як невід’ємне природне право людини. Актуальні проблеми міжна¬родних відносин №83 (частина 2), 2009. C. 43-49.
6. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звер¬нення 28.04.2021).
7. Справа про смертну кару: рішення Консти¬туційного Суду України від 29.12.1999 №1-33/99 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710- 99#Text (дата звернення 28.04.2021).
8. Про біотеку і права людини: загальна декла¬рація від 19.10.2005 URL: https://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/declarations/pdf/bioethics_and_ hr.pdf (дата звернення 28.04.2021).
9. Островська Б.В. Заборона фінансової вигоди у міжнародному праві стосовно використання тіла люди¬ни та його частин (біоетичні аспекти). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2018. № 2 (107). С. 329-347.
10. Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові: Закон України від 30.09.2020 № 931-IX URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 931-20#Text (дата звернення 28.04.2021).
11. Герц А.А. Особливості цивільно-правового регулювання трансплантології в Україні. Право і сус-пільство. 2015. № 4. С. 80-85.
12. Любчак В.В. Огляд сучасних підходів до орга¬нізації служби крові в світі. Вісник соціальної гігі¬єни та організації охорони здоров’я України. 2012. № 2. С. 49-56.
13. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.03.2003 № 435-IV URL:https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15#Text (дата звернення 28.04.2021).
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті