ОХОРОНА СПАДКОВОГО МАЙНА В СИСТЕМІ ВЗАЄМОДІЇ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО І НОТАРІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

  • С. О. Куриленко Науково-дослідницький інститут приватного права та підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
Ключові слова: охорона спадкового майна, інститут охорони спадкового майна, цивільне законодавство, нота¬ріальне законодавство

Анотація

Статтю присвячено комплексному дослідженню взаємодії норм цивільного і нотаріального законодав­ства України стосовно охорони спадкового майна. У статті досліджено національне законодавство України стосовно інституту охорони спадкового майна як комплексу процесуальних дій щодо захисту прав та інтересів спадкоємців. Розглянуто особливості нормативного регулювання охорони спадкового майна.

Автором здійснено розгляд низки нормативно-правових актів, які так чи інакше стосуються інституту охо­рони спадкового майна щодо виявлення недоліків чинного законодавства, а також визначення напрямів розвит­ку даного інституту законодавцем. Надано характеристику Цивільному кодексу України, Закону України «Про нотаріат», іншим нормативним актам та міжнародним договорам через призму охорони спадкового майна. Окрес­лено окремі недоліки даних нормативно-правових актів щодо регулювання охорони спадкового майна. Визначено особливості чинного законодавства стосовно здійснення відповідними суб’єктами дій щодо охорони спадкового майна. Особливу увагу звернено на визначення поняття «охорона спадкового майна». Зазначено неоднозначне закріплення даного поняття у вітчизняній науковій літературі. Проведено аналіз закріплення в міжнародному законодавстві норм, які регламентують здійснення охорони спадкового майна. Досліджено особливості нотарі­ального захисту згідно зі спадковим майном відповідно до Конвенції про правову допомогу й правові відносини по цивільних, сімейних і кримінальних справах та Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів.

Визначено основні напрями щодо вдосконалення нормативного регулювання інституту охорони спадкового майна.

Біографія автора

С. О. Куриленко, Науково-дослідницький інститут приватного права та підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

аспірант

Посилання

1. Науково-практичний Валах В.В. Наследственные отношения в Украи¬не, Российской Федерации, Франции, Германии, США (сравнительно-правовое исследование) : монографія. Харьков : БУРУН КНИГА, 2012. С. 320.
2. Іванова К.Ю. Склад спадщини: Теоретичні та практичні проблеми визначення. Електронне наукове фахове видання Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 5. С. 111-116.
3. Граніна І.В. Актуальні питання охорони
спадкового майна виконавцем заповіту. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університе¬ту. Сер.: Юриспруденція. 2014 № 7. С. 133-135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_
7_34 (дата звернення: 29.06.2021).
1. коментар Цивільного Цивільний кодекс України: науково-практич¬ний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції України, науковців, фахівців) / за ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків, 2009. Т. 12: Спадкове право. С. 544.
2. Заіка Ю.О. Спадкове право України : навчаль¬ний посібник. Київ : Істина, 2006. С. 216.
3. Кухарєв О.Є. Виконання заповіту : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2008. С. 201.
4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV / БД «Законодавство Украї¬ни» ; ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15#Text (дата звернення: 11.04.2021).
5. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-XII / БД «Законодавство Украї¬ни» ; ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/3425-12#Text (дата звернення: 29.06.2021).
6. Методичні рекомендації щодо вчинення нотарі¬альних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спад¬щину та свідоцтв про право власності на частку в спіль-ному майні подружжя : Рішення Науково-експертної
7. ради з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29.01.2009 р. / БД «Законодавство Украї-ни» ; Міністерство юстиції України. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001323-09#Text (дата звернення: 29.06. Конвенція про запровадження системи реєстра¬ції заповітів, Конвенцію ратифіковано із заявою згідно із Законом № 2490-VI від 10 липня 2010 р. / БД «Зако¬нодавство України» ; ВР України. URL: http://zakon1. rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=994_678 (дата звернення 29.06.2021).
8. Конвенція про правову допомогу і правові від¬носини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Міжнародний документ від 22.01.1993 р. / БД «Зако¬нодавство України» ; ВР України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/997_009#Text (дата звернен¬ня: 29.06.2021).
9. Консульська Конвенція між Союзом Радянських соціалістичних республік та Народ¬ною Республікою Албанією. Міжнародний доку¬мент від 18.09.1957 р. / БД «Законодавство Украї¬ни» ; ВР України. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/008_001#Text (дата звернення: 29.06.2021).
10. Резворович К.Р. Сучасний стан законодавчого забезпечення вжиття нотаріусами заходів щодо охоро¬ни спадкового майна. Науковий вісник ДДУВС. 2017. № 4. С. 41-51.
11. Про затвердження Порядку вчинення нота¬ріальних дій нотаріусами України : Наказ Мін’юсту України від 22.02.2012 р. № 296/5м / БД «Законо¬давство України» ; Міністерство юстиції України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12# Text (дата звернення: 11.04.2021).
12. Zaika Yu.O. Directions of updating the inheritance legislation of Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2020. 27 (1), 84-99.
2021).
13. кодексу України / Ю.Б. Бек та ін. ; ред. В.М. Коссак. Київ : Істина, 2004. С. 976.
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті