ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ НОТАРІАТУ В ЦИВІЛЬНОМУ ОБОРОТІ

  • Н. М. Павлюк Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»
Ключові слова: цивілістика, нотаріат, функції, суб’єктивні права людини, цивільні права, захист, охорона, механізм захисту, функціїправоохоронна функція

Анотація

Стаття розкриває особливе місце і роль нотаріату в системі захисту цивільних прав через призму цивілістич- них категорій і широкого кола проблем цивільного права, а також системного розгляду захисної функції нотаріа­ту в цивільному обороті. Розкрито сутність цивільно-правового захисту суб'єктивних прав. За допомогою аналізу проблем теорії предмета цивільного права встановлено співвідношення цивільно-правового регулювання і цивіль­но-правового захисту. На підставі аналізу поняття суб'єктивного цивільного права і його структури визначена правова природа права на захист у цивільному праві. На основі аналізу існуючих у цивільно-правовій доктрині наукових поглядів і правозастосовчої практики виявлено сутнісні ознаки і вироблений цілісний підхід до нотарі­альної охорони і захисту прав як до спеціального публічно-правового інституту, органічно вбудованого в систему цивільного права. Проаналізовано правову природу і характер захисної функції - нотаріату в цивільному обо­роті. Нотаріальна охорона і захист розглянуті як складова частина цивільно-правового регулювання, спрямо­вана на безперешкодне здійснення суб'єктивних цивільних прав. Визначено призначення нотаріальної охорони і захисту цивільних прав. Виявлені проблеми нотаріального посвідчення угод як інституту щодо забезпечення та захисту майнових прав громадян і організацій. Охарактеризована правова природа виконавчого напису нота­ріуса як позасудового способу захисту зобов'язальних прав. Проаналізовані перспективи нотаріального захисту корпоративних прав. Виявлені особливості та правові проблеми нотаріального захисту спадкових прав. Розкрито поняття і значення правових ризиків у цивільному праві. Розглянута система нотаріального провадження як фак­тора зниження цивільно-правових ризиків. Зроблено висновок, що на сучасному етапі розвитку цивілістики, законодавства і правозастосовчої практики назріла необхідність у визнанні самостійності нотаріального порядку цивільно-правової охорони і захисту цивільних прав.

Біографія автора

Н. М. Павлюк, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права та процесу

Посилання

1. Етика та правила організації нотаріату. Міжнародний Союз нотаріату. http://npu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Кодекс-е- тики-МСЛН-нова-редакція.pdf
2. Журавльов Д.В. Виконавчі написи як засіб захи¬сту нотаріусами цивільних прав юридичних та фізич¬них осіб. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 8. С. 76-82.
3. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотаріат в Украї¬ні : підручник. Харків : Право. 2011. 384 с.
4. Ладыгина В.П. Нотариальная охрана и защита гражданских прав: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Московская академия экономики и права. 2017. 203 с.
5. Марченко В. Щодо питання здійснення нотаріу¬сом захисту суб’єктивних цивільних прав. Підприєм-ництво, Господарство і Право. 2020. №3. С. 31-35.
6. Паламарчук Н.В. Форма і способи захисту цивільних прав нотаріусом. Молодий вчений. 2014. № 6 (2). С. 114-118
7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. №435. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356
8. Шахбазян А.А. Защита гражданских прав в
нотариальном производстве : автореф. дис канд..
юрид. наук : 12.00.03: Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. Москва. 2011. 21 с.
9. The notarial act as an instrument of development in Society. Topics and Conclusions of the Congresses 25th International Congress of Notaries, Madrid, Spain. URL: http://www.uinl.org/en_GB/congresos/-/asset_ publisher/d3HdfYeAVB3r
7. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 39, ст.383
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті