ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ

  • О. О. Полуніна Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: електронний цифровий підпис, електронний документ, електронна комерція, , інтернет-мага- зин, , транскордонна інтероперабельність

Анотація

У статті досліджуються процесуально-правове регулювання цивільно-правових відносин, що виникають під час укладення договору роздрібної купівлі-продажу через мережу Інтернет та проблематика їх застосування в судовому процесі України. Аналіз чинного законодавства та реальної практики застосування цих норм дає змогу проаналізувати цей вид договору та знайти шляхи усунення прогалин у законодавстві України.

Придбання товарів через інтернет - це договір, укладений на відстані продавцем (виконавцем) із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку (п. 8 ст. 1 Закон України «Про захист прав споживачів»), до яких належать телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення та інформаційні мережі, зокрема Інтернет [1, с. 74].

Одними з найпоширеніших цивільних правовідносин є правовідносини, що виникають із договору купів- лі-продажу, оскільки саме через них відбувається велика частка обміну економічними благами у суспільстві. Роздрібна купівля-продаж є основною формою участі фізичних осіб в економічному обігу, оскільки укладення договору роздрібної купівлі-продажу є найбільш зручним та вживаним засобом забезпечення потреб пересічної людини у різноманітних товарах, якими так чи інакше користується кожен.

У сучасному світі роль роздрібної торгівлі у пожвавленні ситуації на ринку невпинно зростає та перетворю­ється на могутній чинник економічного розвитку. Тому лише належне теоретичне підґрунтя дасть змогу розро­бити узгоджену концепцію правового регулювання договору роздрібної купівлі-продажу, сприятиме всебічному забезпеченню прав та законних інтересів споживачів і тим самим - зростанню якості продукції, появі нових видів товарів, підвищенню життєвого рівня населення України.

Обравши європейський вектор розвитку, Україна підтвердила свій намір рухатися на шляху імплементації найвизначніших здобутків світової правової думки до чинного законодавства, в тому числі побудувати гнучку та ефективну систему захисту прав споживачів.

Біографія автора

О. О. Полуніна, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу

Посилання

1. Цивільне право України: курс лекцій. У 6-ти т. Т.5. Кн. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні поло¬ження та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін.; за ред. Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.
2. Козье Д. Электронная коммерция / Д. Козье: пер. с англ. - М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 1999. - 288 с.
3. Аляб’єва Н.В. Договір про надання послуг у мережі інтернет//Проблеми цивільного права та про¬цесу: матеріали міжнародної науково- практичної кон¬ференції, присвяченій пам’яті професора О.А. Пушкі¬на (23 травня 2009 р.). - Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. - 436 с.
4. Кирилюк О.Ю. Договори, що укладаються з використанням електронних засобів зв'язку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / О.Ю. Кирилюк. Київ, 2015. - 20 с.
5. Методологічні засади вдосконалення цивіль¬ного процесуального права: матеріали Міжнарод¬ної науково-практичної конференції до 150-річ- чя від дня народження Є.В. Васьковського (Одеса, 8 квітня 2016 р.) /уклад.: І.В. Андронов, Н.В. Волко¬ва, О.В. Сатановська. - Одеса: Юридична література, 2016. - 112 с.
6. Степанов В.С. Договоры в сети Интернет: теория и практика /В.С. Степанов //Цивилистические запис¬ки. Выпуск 2. - М.: Статут, 2002. - 330 с.
7. Цивільний кодекс України: наук.-практ. комент. /За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. - К.: Істина, 2004. - 928 с.
8. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р.//Відомості Верховної Ради України. 2015. - №45. - Ст. 410.
9. http://suddya.com.ua/news/pro-elektronni- dokazi-v-civilnomu-procesi
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті