ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВІРТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ

  • О. І. Кулик Києво-Святошинської окружна прокуратура
Ключові слова: віртуальні активи, криптовалюта, , протидія фінансуванню теро¬ризму, AMLD5, постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів

Анотація

Цим науковим дослідженням конкретизовано, що законодавче забезпечення протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму під час здійснення операцій з віртуальними активами становлять норми Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан­суванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», де визначено поняття «вірту­альний актив» та «постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів» і надано останнім повноважен­ня суб’єктів первинного фінансового моніторингу під час здійснення операцій з віртуальними активами. Зроблено висновок, що закріплення цих норм відповідає євроінтеграційним зобов’язанням України щодо запровадження механізмів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних активів.

У ході дослідження виявлено, що окремі положення чинного законодавства в цій сфері містять недоліки, у зв’яз­ку з чим запропоновано відповідні напрями вдосконалення законодавства. Зокрема, запропоновано уточнити ч. 1 ст. 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» шляхом закрі­плення положень, що її дія розповсюджується на операції з віртуальними активами. Також запропоновано уточ­нити п. 51 ч. 1 ст. 1 цього ж Закону із зазначенням, що постачальники послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, є суб’єктами підприємницької діяльності.

Виявлено, що на рівні acquis communautaire питання протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму під час здійснення операцій з віртуальними активами врегульовано нормами Директиви ЄС 2018/843, яку слід взяти до уваги українським постачальникам послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, які бажають прова­дити підприємницьку діяльність на території ЄС.

Біографія автора

О. І. Кулик, Києво-Святошинської окружна прокуратура

кандидат юридичних наук, прокурор

Посилання

1. FATF (2018). FATF Report to G20 Finance
Ministers and Central Bank Governors, FATF, Paris, France. URL: www.fatf-gafi.org/publications/
fatfgeneral/documents/report-g20-fm-cbg-july-2018. html (дата звернення: 22.06.2021).
2. Vandezande N. Virtual currencies under EU anti¬money laundering law. Computer Law & Security Review. 2017. 33. 10.1016/j.clsr.2017.03.011.
Про затвердження Основних напрямів роз¬витку системи запобігання та протидії легаліза¬ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реаліза¬ції : постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 435-р. Офіційний вебсайт Верховної Ради Украї¬ни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2021- %D1%80#Text (дата звернення: 22.06.2021).
3. Bjerg O. How is Bitcoin Money? Theory, Culture & Society. 2016. 33(1), 53-72. URL: https://doi.org/ 10.1177/0263276415619015 (дата звернення:
22.06.2021) .
4. Campbell-Verduyn M. Bitcoin, crypto-coins,
and global anti-money laundering governance. Crime Law Soc Change. 2018. 69, 283-305.
URL: https://doi.org/10.1007/s10611-017-9756-5 (дата звернення: 22.06.2021).
5. Панфілова Д.А. Криптовалютна детінізація: новели законодавства європейського союзу та значен¬ня для вітчизняного ринку. Право та інновації. 2020. № 1 (29). С. 28-34. DOI: 10.37772/2518-1718-2020-1(29)- 4 (дата звернення: 22.06.2021).
6. Овчаренко А.С. Віртуальні активи як об’єк¬ти фінансового моніторингу. Вісник Запорізько¬го національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет. 2020. № 3. С. 98-103. DOI: https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-3-14 (дата звернення: 22.06.2021).
7. Haffke L., Fromberger M., Zimmermann P. Cryptocurrencies and anti-money laundering: the shortcomings of the fifth AML Directive (EU) and how to address them. J Bank Regul. 2020. 21, 125-138. DOI: https://doi.org/10.1057/s41261-019-00101-4 (дата звернення: 22.06.2021).
8. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сто¬рони, та Європейським Союзом, Європейським співто-вариством з атомної енергії і їхніми державами-чле¬нами, з іншої сторони. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/984_011#Text (дата звернення: 22.06.2021).
9. FATF. Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, FATF, Paris. 2019. URL: www.fatf-gafi.org/publications/ fatfrecommendations/documents/Guidance-RBA- virtual-assets.html (дата звернення: 22.06.2021).
10. Процюк Т.Б. Сутність правового регулювання віртуальних активів. Реалізація державної антико- рупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали IV Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.). Київ, 2019. С. 261-263. URL: http://109.237.87.242/ bitstream/123456789/16458/1/Реалізація%20дер- жавної%20...%20%20Ч2.pdf (дата звернення:
22.06.2021) .
11. Проєкт Закону про віртуальні активи (реєстр. № 3637 від 11.06.2020 р.). Офіційний вебсайт Верхов¬ної Ради України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=69110 (дата звернення:
22.06.2021) .
12. Дяченко О.П., Галицький О.М. Розвиток ринку криптовалют в Україні в контексті протидії розвитку тіньовій економіці. Цифрова економіка: тренди та перспективи : мат-ли Міжн. наук.-пр- акт. конф. (Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.). Тернопіль, 2018. С. 56-59. URL: http://lib.osau.edu.ua/jspui/ handle/123456789/2074 (дата звернення: 22.06.2021).
13. Мамонова А.В. Передумови запровадження контролю віртуальних валют (криптовалют) в Украї¬ні. Вісник економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 170-175. DOI: https://doi.org/10.37405/1729- 7206.2019.2(37).170-175 (дата звернення: 22.06.2021).
14. Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843 (дата звернення:
22.06.2021) .
15. Овчаренко А.С. Правове регулювання віртуаль¬них активів та криптовалют в Україні: сучасний стан і перспективи. Юридичний науковий електронний жур¬нал. 2020. № 4. С. 200-202. DOI: https://doi.org/10.327 82/2524-0374/2020-4/47 (дата звернення: 22.06.2021).
16. Frick T.A. Virtual and cryptocurrencies— regulatory and anti-money laundering approaches in the European Union and in Switzerland. ERA Forum 20, 99-112. 2019. URL: https://doi.org/10.1007/ s12027-019-00561-1 (дата звернення: 22.06.2021).
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті