ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Т. І. Біоус-Осінь Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: наукова діяльність, публічне адміністрування, суб’єкт публічної адміністрації, Міністерство освіти і науки України, суб’єкт делегованих повноважень

Анотація

Статтю присвячено дослідженню публічного адміністрування у сфері наукової діяльності шляхом визначен­ня сутнісно-змістових характеристик поняття, інституційного механізму та інструментів, що застосовано для впорядкування наукової діяльності. Встановлено, що публічне адміністрування у сфері наукової діяльності має стосуватися впорядкування суспільних відносин, яких може бути піддано управлінському впливові та диферен­ційовано (умовно) таким чином: 1) суспільні відносини щодо безпосереднього провадження наукової діяльності;

  • суспільні відносини щодо створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їхніх результатів для забезпечення розвитку всіх сфер суспільного життя; 3) суспільні відносини щодо створення умов для провадження наукової діяльності.

Встановлено, що незалежно від виду суспільних відносин у сфері наукової діяльності метою публічного адміні­стрування в цій сфері виступатиме їх належне впорядкування у відповідності до існуючої моделі наукової діяль­ності та загальноприйнятих міжнародних стандартів для забезпечення публічного інтересу.

Визначено, що інституційний механізм публічного адміністрування у сфері наукової діяльності характери­зується специфікою суб’єктів, яких наділено повноваженнями стосовно: виконавчо-розпорядчої діяльності; надання адміністративних послуг; притягнення до адміністративної відповідальності; забезпечення прав і сво­бод громадян; управління об’єктами державної та комунальної власності, які використовуються для здійснення наукової діяльності. У характеристиці суб’єктів публічного адміністрування у сфері наукової діяльності доціль­но враховувати те, що: а) сферу наукової діяльності впорядковано й уніфіковано на загальнодержавному рівні; б) значну частину повноважень щодо забезпечення наукової діяльності делеговано науковим установам та науко­вим самоврядним організаціям.

Виокремлено систему суб’єктів публічного адміністрування у сфері наукової діяльності, до яких віднесено:

  • органи державної виконавчої влади (наприклад, Кабінет Міністрів України та консультативно-дорадчі орга­ни, яких створено при ньому); 2) суб’єктів делегованих повноважень (наприклад, наукові самоврядні організації та громадські наукові організації); 3) органи місцевого самоврядування; 4) інших суб’єктів, яких не віднесено до органів державної влади.

Біографія автора

Т. І. Біоус-Осінь, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і фінансового права

Посилання

1. Яковлев І.П. Публічне адміністрування у сфе¬рі державної митної справи: термінологічний пошук. Європейські перспективи. 2015. № 6. С. 119-125.
2. Чернов С.І., Гайдученко С.О. Текст лекцій з дис¬ципліни «Публічне адміністрування» ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ, 2014. 97 с.
3. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміні¬стративне право : навчальний посібник / за заг. ред. Р.С. Мельника. Київ : Ваіте, 2014. 376 с.
4. Пирожкова Ю.В. Теорія функцій адміністратив¬ного права : дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.07. Запоріжжя, 2017.
5. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
6. Адміністративне право : навчально-мето¬дичний посібник (для здобувачів вищої освіти ден¬ної форми навчання) / С.В. Ківалова та ін. Одеса : Фенікс, 2019. 136 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/ handle/11300/12119 (дата звернення: 04.07.2021).
7. Про затвердження Положення про Мініс¬терство освіти і науки України : Постанова Кабіне¬ту Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014- %D0%BF#Text (дата звернення: 04.07.2021).
8. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звер¬нення: 04.07.2021).
9. Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки : Закон України від 11.07.2001 р. № 2623-II. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14 #Тех^дата звернення: 04.07.2021).
10. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
11. Карабін Т.О. Проблеми визначення суб’єктного складу публічної адміністрації. Прикарпатський юри-дичний вісник. 2015. № 3. Ст. 164-169.
12. Bila-Tiunova L., Neugodnikov A., Danylenko Y. The problems of public administration in the sphere of healthcare in Ukraine. International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). 2019. Vol. 8. № 2.1. P. 516-523.
13. Про затвердження Порядку проведення дер¬жавної атестації наукових установ : Постанова Кабі¬нету Міністрів України від 19.07.2017 р. № 540. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017- %D0%BF#n10 (дата звернення: 04.07.2021).
14. Про утворення спеціалізованих вчених рад з метою присудження ступеня доктора філо¬софії : Наказ Міністерства освіти і науки Украї¬ни від 02.07.2019 р. URL: https://mon.gov.ua/ storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi- kvalifikatisii/2019/07/doktor-filosofii-020719925.pdf (дата звернення: 04.07.2021).
15. Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Міністром національної освіти Республіки Польща: угода від 02.07.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_037 #Text (дата звернення: 04.07.2021).
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті