КЛАСИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР

ПОНЯТТЯ, МЕТА, ЗАСТОСУВАННЯ

  • О. В. Большакова Одеської державна академія технічного регулювання та якості
  • О. В. Закаленко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: адміністративні процедури, адміністративно-процедурна діяльність, підходи до класифікації адміністративних процедур, метод класифікації, методологія

Анотація

Наукове дослідження присвячено методології наукового пізнання адміністративних процедур загалом та кла­сифікації як методу дослідження адміністративних процедур зокрема. Зроблено висновки, що застосування мето­ду класифікації в юридичній науці має свої особливості. За допомогою застосування методу класифікації здійснено ґрунтовне угрупування, відокремлення та функціональна систематизація адміністративних процедур. Проаналі­зовано основні критерії класифікації адміністративних процедур, виокремлено їхні основні види. Охарактери­зовано низку критеріїв до поділу адміністративних процедур, зокрема, щодо змісту виділяють адміністративні правотворчі та адміністративні правозастосовчі процедури залежно від того, яку з форм управлінської діяльно­сті вони опосередковують - адміністративну правотворчість чи правозастосування. Здійснивши аналіз основних форм діяльності суб’єктів публічного адміністрування, можливо дійти висновку, що основними з них є прийнят­тя нормативно-правових та адміністративних актів (адміністративна правотворчість та адміністративне право­застосування). Значні особливості та відмінності порівняно з іншими видами адміністративних процедур мають саме адміністративні правотворчі процедури. Це зумовлено тим, що такі процедури впорядковують підготовку та прийняття суб’єктами публічної адміністрації особливого різновиду правових актів, а саме нормативно-право­вих актів. Установлено, що процедури адміністративної правотворчості у свою чергу можуть бути класифіковані за різними критеріями: залежно від суб’єкта правотворчості, за способом прийняття нормативно-правових актів, за їхніми формами. Адміністративні правозастосовні процедури спрямовані на застосування суб’єктами публіч­ної адміністрації правових норм стосовно конкретних суб’єктів і конкретних юридичних фактів та виражаються у виданні правових актів індивідуальної дії - адміністративних актів. Ця група адміністративних процедур пов’я­зана з вирішенням адміністративних справ шляхом визначення міри можливої або необхідної поведінки приват­ної особи в одиничній ситуації. Адміністративні правозастосовні процедури представлені в діяльності суб’єктів публічної адміністрації великою кількістю процедур, які за своїм змістом є неоднорідними та потребують у свою чергу класифікації за додатковими критеріями.

Біографія автора

О. В. Большакова, Одеської державна академія технічного регулювання та якості

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і фінансового права

Посилання

1. Яковлев І.П. Публічне адміністрування у сфе¬рі державної митної справи: термінологічний пошук. Європейські перспективи. 2015. № 6. С. 119-125.
2. Чернов С.І., Гайдученко С.О. Текст лекцій з дис¬ципліни «Публічне адміністрування» ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ, 2014. 97 с.
3. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміні¬стративне право : навчальний посібник / за заг. ред. Р.С. Мельника. Київ : Ваіте, 2014. 376 с.
4. Пирожкова Ю.В. Теорія функцій адміністратив¬ного права : дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.07. Запоріжжя, 2017.
5. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
6. Адміністративне право : навчально-мето¬дичний посібник (для здобувачів вищої освіти ден¬ної форми навчання) / С.В. Ківалова та ін. Одеса : Фенікс, 2019. 136 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/ handle/11300/12119 (дата звернення: 04.07.2021).
7. Про затвердження Положення про Мініс¬терство освіти і науки України : Постанова Кабіне¬ту Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014- %D0%BF#Text (дата звернення: 04.07.2021).
8. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звер¬нення: 04.07.2021).
9. Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки : Закон України від 11.07.2001 р. № 2623-II. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14 #Тех^дата звернення: 04.07.2021).
10. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
11. Карабін Т.О. Проблеми визначення суб’єктного складу публічної адміністрації. Прикарпатський юри-дичний вісник. 2015. № 3. Ст. 164-169.
12. Bila-Tiunova L., Neugodnikov A., Danylenko Y. The problems of public administration in the sphere of healthcare in Ukraine. International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). 2019. Vol. 8. № 2.1. P. 516-523.
13. Про затвердження Порядку проведення дер¬жавної атестації наукових установ : Постанова Кабі¬нету Міністрів України від 19.07.2017 р. № 540. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017- %D0%BF#n10 (дата звернення: 04.07.2021).
14. Про утворення спеціалізованих вчених рад з метою присудження ступеня доктора філо¬софії : Наказ Міністерства освіти і науки Украї¬ни від 02.07.2019 р. URL: https://mon.gov.ua/ storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi- kvalifikatisii/2019/07/doktor-filosofii-020719925.pdf (дата звернення: 04.07.2021).
15. Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Міністром національної освіти Республіки Польща: угода від 02.07.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_037 #Text (дата звернення: 04.07.2021).
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті