ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • Р. А. Бондарчук Запорізький національний університет
Ключові слова: дисциплінарна відповідальність, притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, юри¬дичні, фактичні та процесуальні підстави дисциплінарної відповідальності судді

Анотація

У статті визначено підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, здійснено їх науковий ана­ліз, оцінку та визначено об’єктивність її врахування з огляду на результати практики діяльності ВРП.

З’ясовано, що підставами притягнення судді до дисциплінарної відповідальності не може бути застосування чи незастосування ним тієї чи іншої норми права, згода або незгода із судовим рішенням скаржника або інше розуміння останнім норми матеріального чи процесуального права, ніж її розуміння судом, оскільки, здійснюю­чи правосуддя, суддя є незалежним та керується верховенством права (ст. 129 Конституції України) і розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Встановлено, що у разі аналізу підстав для здійснення дисциплінарного провадження стосовно судді та засто­сування дисциплінарного стягнення ВРП має враховувати: суттєвість порушення, його сумісність з подальшим перебуванням особи на посаді судді, наявність та підтвердженість доказів, їх безспірність, об’єктивність у аналізі всіх обставин справи, відповідність дисциплінарного стягнення сутності та характеру порушення, особливо це важливо у разі застосування такого стягнення, як подання про звільнення судді з посади, хоча підстави для його застосування конкретизовані п. 8 ст. 109 Закону, однак вони мають оціночний характер, що іноді може призво­дити до застосування такого стягнення до «неугодного судді» за наявності конфлікту інтересів у самому суді або за участю посадових осіб органів, які взаємодіють із судами (прокуратури, поліції та ін.), або посадових осіб орга­нів, які тим чи іншим чином контролюють діяльність судді (судів), - ВРП, РСУ, ВККСУ.

Біографія автора

Р. А. Бондарчук, Запорізький національний університет

здобувач кафедри адміністративного та господарського права

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Кохан В.П. Дисциплінарна відповідальність суддів: трудо-правовий аспект : монографія. Харків : Видавництво «ФІНН», 2011. 197 с.
3. Про судоустрій та правовий статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.

4. Справа «Олександр Волков проти України» (Заява № 21722/11) : Рішення Європейського суду з прав людини від 9 січня 2013 року. Офіційний вісник України. 2013. № 89. Стор. 397. Ст. 3307.
5. Основні принципи незалежності судових органів: Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_201#Text.
6. Подкопаєв С.В. Дисциплінарна відповідальність суддів: сутність, механізм реалізації : монографія. 2-ге вид., випр. і допов. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. 216 с.
7. Василенко В.М. Дисциплінарна відповідальність суддів України: підстави, порядок та особливості дис-циплінарного провадження. Право і безпека. 2011. № 3(40). С. 12-16.
8. Куйбіда Р. Дисциплінарна відповідальність суд¬дів в Україні: проблеми законодавства і практики / Р. Куйбіда, М. Середа. Київ : ФОП Москаленко О.М., 2013. 72 с.
9. Іванець О. Дисциплінарна відповідальність суд¬дів в Україні. Науковий часопис Національної акаде¬мії прокуратури України. 2014. № 4. С. 58-65.
10. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Пер¬шого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 17 липня 1997 року
№ 475/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 40. Ст. 263.
11. Рішення у справі «Проніна проти Украї¬ни» (Pronina v. Ukraine) від 18 липня 2006 р., заява № 63566/00. URL: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/ view.asp?tem=1&portal=hbkm&acti.
12. Овчаренко О.М. Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження : монографія. Харків : Право, 2014. 384 с.
13. Жигалкін І. Притягнення судді до дисци¬плінарної відповідальності: які передбачені під¬стави. Судебно-юридическая газета. Выпуск № 1 (484) / 8 марта 2021. URL: https://sud.ua/ru/news/sud- info/164746-prityagnennya-suddi-do-distsiplinarnoyi- vidpovidalnosti-yaki-peredbacheni-pidstavi.
14. Про затвердження Кодексу суддівської ети¬ки : Рішення XI чергового з’їзду суддів України від
22.02.2013 року. Вісник Верховного Суду України. 2013. № 3. Стор. 27.
15. Мельник М. Узагальнення дисциплінарної практики щодо суддів як джерело вдосконалення законодавства. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії України. 2013 . № 1. С. 14-17.
16. Про запобігання корупції : Закон України від
14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 20.11.2020).
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті