СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

  • А. І. Гнатовська Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: електронний уряд, ознаки електронного уряду, структура електронного уряду, принципи елек¬тронного уряду, електронне урядування

Анотація

У статті визначено, що уряди всього світу використовують цифрові технології для інноваційного перетворен­ня способу своєї діяльності, обміну інформацією, прийняття рішень та надання послуг, а також для залучення та співпраці з людьми для вирішення політичних завдань, що становлять суспільний інтерес. Однак у багатьох країнах все ще бракує можливостей ефективно використовувати цифрові технології для надання доступних, надійних, швидких, персоналізованих, безпечних та інклюзивних послуг та розширення прав і можливостей людей за допомогою відкритих механізмів участі.

Розвиток електронного уряду є першочерговим пріоритетом у політичних програмах, але увага була зосере­джена насамперед на цифровій трансформації уряду на національному рівні. Місцева електронна влада також заслуговує на увагу, оскільки міські та муніципальні адміністрації мають більш безпосередню взаємодію з жите­лями та відповідають за вирішення проблем, що впливають на повсякденне життя людей. Застосування платформ електронної участі продовжує поширюватися в більшості країн, існує тенденція до створення багатофункціональ­них платформ участі, таких як форуми щодо роздумів, консультації та/або електронні петиції щодо нової полі­тики, опитування громадської думки, система скарг, повідомлення про корупцію та генерація ідей та інновацій.

У багатьох випадках використання електронної участі залишається низьким. Окрім причин, пов’язаних із доступом до технологій та цифровими навичками, відсутність розуміння мотивацій для участі в Інтернеті та неба­жання державних установ ділитися питаннями встановлення порядку денного і повноважень щодо прийняття рішень, схоже, відіграє важливу роль щодо обмеженого прогресу серед багатьох інших факторів.

Під час здійснення електронного урядування важливо дотримуватись загально прийнятих засад та ідей публіч­ного адміністрування, але при цьому адаптувати їх під новітні реалії. Важливо забезпечити ефективне та якісне виконання суб’єктами публічного адміністрування покладених на них завдань, упровадження інформаційно-ко­мунікаційних технологій, що має базуватися на чіткій методиці впровадження елементів електронного уряду, крім того, має відбуватись постійне формування спільного інформаційного простору та захищеної інфраструкту­ри органів виконавчої влади тощо.

Біографія автора

А. І. Гнатовська, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Чернівецького юридичного інституту

Посилання

1. E-Government Survey. Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. 2020.
URL: https://publicadministration.un.org/ egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey (дaтa звернення: 01.07.2021).
2. Citybot Назар. URL: https://citybot.pro/ (дaтa звернення: 01.07.2021).
3. Клімушин П.С. Стратегій та механізми елек¬тронного урядування в інформаційному суспільстві : монографія Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. 524 с.
4. Клімушин П.С. Електронне урядування в інфор¬маційному суспільстві : монографія Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. 312 с.
5. Hnatovska A., Marushak A. Conceptual principles of e-democracy and e-governance in Ukraine. European political and law discourse. 2021. Volume 8. Issue 2. P. 63-68.
6. Концепція розвитку електронного урядування в Україні від 20 вересня 2017 р. № 649-р : Розпоряджен¬ня Кабінету Міністрів України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text (дaтa звернення: 01.07.2021).
7. Дія. Цифрова держава. URL: https://plan2.diia. gov.ua (дaтa звернення: 05.07.2021).
8. Чат-бот Тарас. URL: https://shtab.net/pages/ view/taras-chatbot (дaтa звернення: 01.07.2021).
9. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 67-2018-%D1%80#Text (дaтa звернення: 01.07.2021).
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті