ЩОДО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  • О. А. Гуцуляк Інституту підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: безпека, територіальна громада, забезпечення організації територіальної безпеки громади

Анотація

У статті автор зазначає, що триваюча в Україні адміністративна реформа звертає увагу на все нові правотворчі та правозастосовні виклики, котрі привертають увагу правників та науковців. Широкий спектр невизначених питань гальмує ефективність реформи, сприяє недосконалості забезпечення прав та свобод громадян. Одним із ключових аспектів, на котрому акцентується увага, є понятійний апарат, котрий повинен визначати зміст окре­мих адміністративно-правових інститутів, їх дієвість, вектор розвитку тощо. Гносеологічний та правовий зміст поняття безпеки територіальної громади є одним із них.

Проаналізовано ступінь дослідження питання територіальної організації влади, формування ефективного міс­цевого самоврядування та статусу територіальних громад в Україні в роботах таких вітчизняних учених: М. Бай- муратова, О. Батанова, І. Дробота, В. Кампо, А. Коваленка, В. Куйбіди, В. Мамонової, О. Мороза, М. Орзіха, М. Пухтинського, О. Сушинського та зроблено висновок, що в адміністративно-правовій науковій літературі бра­кує теоретичних розробок тлумачення питання безпеки територіальної громади, що у свою чергу є передумовою створення прогалин у правозастосовній практиці та неефективному забезпеченні конституційних прав і свобод громадян.

У статті досліджено зміст поняття безпеки територіальної громади через призму ключових понять його фор­мування - поняття безпеки та поняття територіальної громади. Надано авторське визначення поняття безпеки як філософсько-правового явища, а також поняття територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування з особливими ознаками, функціями та метою утворення. На основі аналізу нормативних доку­ментів, міжнародних стандартів та наукових досліджень вітчизняних науковців визначено зміст цих понять, а також надано авторське бачення спеціального поняття «безпека територіальної громади». Сформовано висно­вок, що дана проблема потребує ґрунтовного подальшого вивчення з формуванням комплексного правового та тео­ретичного підґрунтя для її врегулювання.

Біографія автора

О. А. Гуцуляк, Інституту підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ

ад’юнкт кафедри адміністративного права та адміністративного процесу

факультету № 3

Посилання

1. New Dimensions of Human Security: Human Development Report. United Nations Development Programme. New York : Oxford University Press, 1994. 132 р. URL: http://www.undp.org/hdro/1994/94.htm (viewed on: 25.06.2021).
2. Human security handbook. An integrated approach for the realization of the Sustainable Development Goals and the priority areas of the international community and the United Nations system. United Nations: Website. 2016. URL: https://www.un.org/humansecurity/ wpcontent/uploads/2017/10/h2.pdf (дата звернення:
19.06.2021) .
3. International Social Security Association: Website. 2018. URL: https://www.issa.int/en_GB/the-issa (дата звернення: 20.05.2021).
4. Литвинов В. Латино-український словник. Київ : Українські пропілеї, 1998. 644 с.
5. Gould J. W., Kolb W.L.A. A dictionary of the social sciences / ed. by Julius Gould, William L. Kolb. New York : The Free Press : A division of the Macmillan Company, 1965. 761 с.
6. Пасічник В. Філософська категорія безпеки як основа нової парадигми державного управління Наці-ональною безпекою. Демократичне врядування. Нау¬ковий вісник. 2001. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DeVr_2011_7_7 (дата звернення: 20.05.2021).
7. Ситник Г.П. Національна безпека України: тео¬рія і практика : монографія. Кондор, 2007. 669 с. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8690 (дата звернення: 20.05.2021).
8. Сидорчук О.Г. Соціальна безпека: держав¬не регулювання та організаційно-економічне забезпечення : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 492 с. URL: http://www.lvivacademy.com/ vidavnitstvo_1/monografii/sidorchuk/sydorchuk_mon. pdf (дата звернення: 12.05.2021).
9. Марченко О.В. Підходи до визначен¬ня сутності кадрової безпеки та її ключо¬вих ознак. Бізнес Інформ. 2019. № 7. C. 25-31.
URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7- 337-344 (дата звернення: 12.05.2021).
10. Горбатюк С.Є. Еволюція феномену безпеки: від стародавніх політико-правових учень - до сучасної нау-кової думки. Методологія, теорія та історія державно¬го управління. Вісник НАДУ при Президентові Украї¬ни. 2016. № 2. С. 28-35 URL: http://visnyk.academy. gov.ua/pages/dop/54/files/b7db0973-cf43-4ebc- bf58-05d250f71603.pdf (дата звернення: 15.05.2021).
11. Заплатинський В.М. Логіко-детермінантні під¬ходи до розуміння поняття «Безпека». Вісник Камя- нець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2012. С. 90-98. DOI: https://doi.org/10.32626 /2309-8082.2012-0.%25p (дата звернення: 10.05.2021).
12. Михайлов В.М. Поняття «безпека» і «цивільна безпека» у міждисциплінарному науковому дискурсі. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2020. № 1 (17). С. 77-88. DOI: https://doi.org/10.35387/ od.1(17).2020.77-89 (дата звернення: 10.05.2021).
13. Ткачук Г.Ю. Підходи до сутнісного наповнення категорії «безпека». «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування. № 2 (68). С. 178-184. URL: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-178-184 (дата звернення: 17.05.2021).
14. Шутий М.В. Аспекти визначення поняття «без¬пека» та його значення для забезпечення особистої без-пеки працівників органів внутрішніх справ України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 3. С. 173-178.
15. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльнос¬ті : навчальний посібник для аудиторної та практичної роботи. (Додатковий тираж). Київ : ЕКОМЕН, 2011. 200 с.
16. Орзіх М. Концепція правового статусу само¬врядних територій і органів місцевого самоврядуван¬ня. Місцеве та регіональне самоврядування в Україні. 1995. № 1 (67). С. 71-75.
17. Баймуратов М.А. Муниципальная власть: акту¬альные проблемы становления и развития в Украине : монография. Одеса : Юридичиа література, 2003. 248 с.
18. Шевчук Б.М. Територіальна громада: поняття, статус та ознаки. Ефективність державного управ¬ління. 2019. № 61. С. 39-49. DOI: https://doi.org/10 .33990/2070-4011.61.2019.198494 (дата звернення:
17.05.2021) .
19. Монреальська декларація Право людини на безпеку. 6-та Всесвітня конференція по запобіганню і управлінню пошкодженнями, Монреаль, Канада, 15 травня 2002 р. URL: http://avionics.nau.edu.ua/ files/doc (дата звернення: 17.05.2021).
20. Дробуш І.В. Соціальні інтереси територіаль¬них громад в контексті формування громадянського суспільства та децентралізації влади. Публічне право. 2015. № 2. С. 50-57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pp_2015_2_8 (дата звернення: 10.05.2021).
21. Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / за заг. ред. Ю.М. Петрушен- ка. Суми : Університетська книга, 2013. 354 с.
22. Академічний тлумачний словник україн¬ської мови. URL: http://sum.in.ua (дата звернення:
10.05.2021) .
23. Молодожен Ю.Б. Поняття і сутність територіальної громади в системі місце¬вого самоврядування України. Університет¬ські наукові записки. 2006. № 2. С. 347-352. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_2_57 (дата звернення: 10.05.2021).
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті