ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

  • В. В. Козін Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: бюджетна сфера, юридична відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері, правові аспекти відповідальності

Анотація

Реформування фінансової системи та економіки в Україні дали поштовх створенню нового підходу до правово­го регулювання фінансових відносин, загалом у бюджетній сфері. У сучасних умовах сфера бюджетних правовід­носин є основною з найбільш значимих серед сфер економічної діяльності.

Чітко налагоджений механізм функціонування бюджетної системи є одним із головних критеріїв будь-якої правової демократичної держави, в тому числі й сучасної України. Будь-який збій або порушення може призве­сти до неможливості централізувати кошти, а отже, і спричинити збій у здійсненні єдиної фінансової політики на території всієї країни.

З метою ефективного вирішення найважливіших економічних і соціальних завдань законодавство про фінан­сову відповідальність потребує не лише вдосконалення чи уточнення окремих норм, а й розроблення нових кон­цептуальних підходів.

Ще багато питань у сфері бюджетних правовідносин і такої відповідальності не були досліджені науковцями та не знайшли свого закріплення в чинному законодавстві, адже дослідження проблем адміністративно-правових та фінансово-правових аспектів відповідальності за правопорушення у бюджетній сфері в Україні знаходиться на початковому етапі.

Ключовим моментом з подолання кризових явищ в економіці держави є формування правового поля в питан­нях дотримання учасниками бюджетного процесу відповідного законодавства та в подальшому притягнення їх у разі порушення до відповідальності. Актуальності набувають питання у сфері бюджетного права щодо контролю і відповідальності. Стан законності в бюджетній системі держави напряму залежить від законності формування, розподілу і використання бюджетних коштів.

Завдяки існуванню інституту юридичної відповідальності (незалежно від різновиду сфери) забезпечується стабільність у державі, дотримуються гарантії, права та свободи людини і громадянина, охорона суспільства від протиправних посягань тощо. У практичній та теоретичній діяльності зазвичай виділяються такі види юридич­ної відповідальності: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, господарсько-правова, матеріальна, дис­циплінарна, але останнім часом у різних самостійних та комплексних галузях права науковці почали виділяти і фінансово-правову відповідальність.

Біографія автора

В. В. Козін, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

старший лейтенант поліції, оперуповноважений 4-го відділу Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області,аспірант

Посилання

1. Кучерявенко М.П., Білінський Д.О., Дмитрик О.О. Фінансове право : підручник ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.П. Кучерявенка. Харків : Право, 2013. С. 94.
2. Хaчaтурoв Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридичecкoй ответственности : монография. Санкт-Пе-тербург : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. С. 625.
3. Головатий М.Ф., Панасик М.Б. Соціальна полі¬тика і соціальна робота: Термінологічно-понятійний словник. Київ, 2005. С. 71.
4. Загальна теорія держави і права / А.М. Колодій та ін. Київ, 2000. 3І7 с.
5. Теленик С.С. Особливості казначейського контр¬олю у сфері виконання місцевих бюджетів в Україні. Форум права. 2011. № 1. С. 1012—1017. URL: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11tccbvu.pdf
6. Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. Москва, 1971. 260 с.
7. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. Москва : Юрид. лит., 1976. 145 с.
8. Бюджетний кодекс України : Закон Украї¬ни від 8 липня 2010 року № 2456-VI / Верховна Рада
України. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-1. Ст. 572.
9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.
10. Рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області у справі № 310/66/14-ц від 3 квіт¬ня 2014 року. Реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 43323030. URL: http^/www.reyestr.TOurt. gov.ua/Review/43323030
11. Касьяненко А.М. Фінансова відповідальність за порушення бюджетного законодавства : дис ... к.ю.н : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Ірпінь, 2015. 209 с.
12. Рішення Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/2066/14-ц від 24 лютого 2015 року. Реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 43057609. URL: http^/www.reyestr.TOurt. gov.ua/Review/43057609
13. Юридична відповідальність за порушен¬ня податкового законодавства : монографія / за ред. В.П. Кононець. Дніпро : «Ліра», 2017. 140 с.
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті