ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РЕАГУВАННЯ НА ПАНДЕМІЧНУ КРИЗУ

  • П. П. Латковський Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: електронне урядування, пандемічна криза, інформаційно-комунікаційні технології, стратегіч¬не реагування

Анотація

Світовий досвід боротьби з COVID-19 протягом короткого терміну спричинив значний тиск на уряди багатьох країн для негайного вирішення широкого кола складних політичних, економічних та управлінських питань, що стосуються як державного, так і приватного сектору. Прагнучи бути гнучкими та адекватно реагувати на ситуа­цію, уряди сприяли оперативному стратегічному осмисленню ситуації та пошуку ефективних рішень у країнах, де вони працюють. Щоб швидко створити потенціал для вирішення нових викликів та запобігти виникненню таких ситуацій у майбутньому, вони розглядають шляхи підвищення ефективності та результативності держав­ного сектору.

Основні питання полягають у тому, щоб уникнути необдуманого витрачання грошей платників податків, забезпечити найбільш ефективне використання ресурсів та відновити довіру громадян шляхом підвищення про­зорості прийняття та реалізації рішень. Як наслідок, уряди також стикаються з проблемою знаходження нових шляхів для збільшення відкритої участі та залучення громадян до державного управління.

З цієї точки зору різні підходи урядів до реагування на пандемічну кризу демонструють деякі загальні тен­денції. Багато країн уже досить тривалий час як включили електронний уряд у свої пакети реагування на кризу. Загалом, ці країни сьогодні займаються: підвищенням ефективності та скороченням витрат у державному секто­рі; здійсненням стратегічних інвестицій у нові та інноваційні ключові сфери електронного уряду; збільшенням державних витрат на електронне урядування; відновленням довіри до громадян; підвищенням якості державних послуг; перетворенням державного сектору за допомогою електронного уряду як ключового важеля; стимулюван­ням розвитку іТ-сфери в країні.

Перед країною постають питання: яку роль відіграло електронне урядування у відповіді уряду на кризу?; як уряди використовують електронне урядування для досягнення прямих або опосередкованих впливів на еконо­мічне відновлення?; як електронний уряд розглядається як інструмент стратегічного реагування у відновлення економіки? Всі ці питання потребують критичного осмислення.

Незважаючи на те, що не всі країни офіційно включили електронне урядування у відповідь на пандемію, біль­шість із них повідомили про незначні зміни, якщо такі є, в темпі впровадження електронного уряду з певним коригуванням пріоритетів. Це є важливою ознакою політичної прихильності в кризовий час та свідченням усві­домленої важливості інструментальної цінності електронних урядів як ключового інструменту політики для під­вищення ефективності державного сектору.

Біографія автора

П. П. Латковський, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Чернівецького юридичного інституту

Посилання

1. Організація економічного співробітництва та розвитку. URL: https://mfa.gov.ua/mizhnarodni- vidnosini/orgamzaciya-ekonomichnogo-spivrobitnictva- ta-rozvitku (дaтa звернення: 10.06.2021).
2. Hnatovska A., Marushak A. Conceptual prin¬ciples of e-democracy and e-governance in Ukraine. European political and law discourse. 2021. Volume 8. Issue 2. P. 63-68.
Латковський П.П. Цифровізація та електро¬нне урядування - ключ до реформ в Україні. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-ти річ- чя проголошення незалежності України та 25-ти річ- чя прийняття Конституції України) : у 2 т. : мате¬ріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Оде¬са : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 2. С. 39-42
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті