СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В УКРАЇНІ

  • А. П. Миколаєць Міжрегіональнв Академія управління персоналом
Ключові слова: держава, громадськість, взаємодія, громадські об’єднання, громадський контроль, громадян¬ське суспільство, соціальний діалог

Анотація

Стаття присвячена розкриттю та аналізу особливостей нормативно-правового регулювання взаємодії держави та громадськості у сучасній Україні. Підкреслено, що важливість та значущість наведеного інституту суспіль­но-політичного життя України зумовлює необхідність його функціонування в межах правового поля, створення системи якісного та прогресивного законодавства, яке би забезпечувало основні гарантії розвитку такого інститу­ту, а також захисту прав і інтересів кожної із сторін, визначало основні засади та правові вимоги до формування взаємодії держави та громадськості.

Зауважено, що вперше на законодавчому рівні відбулося застосування терміна «взаємодія громадських об'єд­нань та органів державної влади», сформовано та закріплено окремі її форми - проведення консультацій, утво­рення спільних дорадчих чи консультаційних органів, розроблення проектів нормативно-правових актів. Слід відзначити прогресивність таких норм, адже саме вони можуть започаткувати подальші орієнтири та напрями для розвитку правового регулювання, його спеціалізації, закріплення нових форм взаємодії держави та громад­ськості, деталізації процедур уже наведених форм взаємодії, правового статусу їх сторін. Проте зауважуємо, що наведені засади взаємодії громадських об'єднань та держави не є вичерпними та не урегульовують усіх необхідних аспектів досліджуваної взаємодії. Надалі проаналізовано положення ключових законодавчих актів, якими нині врегульовано питання окресленої взаємодії. Зауважено, що важливу роль у правовому регулюванні досліджуваної взаємодії відіграють підзаконні нормативно-правові акти, які визначають зміст ключових понять, закріплюють окремі процедури та правові вимоги до такої взаємодії. На основі дослідженого здійснено висновок про стан право­вого регулювання взаємодії держави та громадськості у сучасній Україні, відзначено його позитивні та негативні риси. Серед позитивних рис зауважено про увагу законодавців до окресленого питання, а серед основних негатив­них - про брак системності правового регулювання. Автор вказує, що у сучасній нормотворчій роботі відбувається обов'язкове закріплення положень щодо взаємодії держави та громадськості у різних нормативних актах.

Біографія автора

А. П. Миколаєць, Міжрегіональнв Академія управління персоналом

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного адміністрування

Посилання

1. Взаємодія держави та інститутів громадян¬ського суспільства. URL : https://minjust.gov.ua/rn/ str_20126
2. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23.04.1991 №987-ХІІ // Голос Украї¬ни. 1991.
3. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 №2657-ХІІ // Голос України. 1992
4. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 N°2939-VI // Голос України. 2011. №24
5. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 №393/96-ВР // Голос України. 1996.
6. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15.09.1999 №1045- XIV // Голос України. 1999.
7. Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 №4572-VI // Голос України. 2012. №70
8. Про засади внутрішньої і зовнішньої політи¬ки : Закон України від 01.07.2010 №2411-VI // Голос України. 2010. №132
9. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // Голос України. 2015. №141-142
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті