ФОРМУВАННЯ СПИСКУ ПРИСЯЖНИХ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА

  • В. М. Онуфрієв Запорізький національний університет
Ключові слова: список присяжних, адміністративна процедура, суд присяжних, органи публічної адміністрації

Анотація

У статті досліджено зміст адміністративно-правової процедури формування списку присяжних, висвітлено основні концепції адміністративно-правової процедури, проведено розмежування категорій формування списку присяжних та суду присяжних; з’ясовано правові засади, що визначають структуру цих процедур за чинним зако­нодавством, іноземним досвідом та у проєктах законів.

Встановлено, що процедура формування суду присяжних - це нормативно визначена процесуальна діяльність суду та учасників судового процесу, спрямована на виявлення обставин, що виключають участь присяжного із затвердженого відповідними місцевими радами списку, у розгляді конкретної справи та включення його до скла­ду суду присяжних, зафіксованого у протоколі судового засідання.

У результаті проведеного дослідження виокремлено ознаки адміністративної процедури формування списку присяжних: за змістом це послідовно здійснювана діяльність органів публічної адміністрації, розгляд та вирішен­ня індивідуальних адміністративних справ, не пов’язаний з розглядом суперечок або застосуванням заходів при­мусу, тобто має безспірний характер; в її процесі реалізується публічний інтерес щодо забезпечення участі народу у здійсненні правосуддя через присяжних, тобто має публічний характер; визначений адміністративно-право­вими нормами; метою є формування списку присяжних, індивідуальний характер, оскільки рішення внесення особи до списку присяжних стосується конкретної особи; має етапний характер; внесення даних осіб, що відпові­дають вимогам, до списку присяжних та затверджується місцевими чи обласними радами; реалізуються в межах адміністративно-правових відносин, що виникають між органами публічної адміністрації, - органами місцево­го самоврядування, територіальними управліннями Державної судової адміністрації України та громадянами. Запропоновано поняття «процедура формування списку присяжних».

Біографія автора

В. М. Онуфрієв, Запорізький національний університет

здобувач кафедри адміністративного та господарського права

Посилання

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удо-сконалення порядку формування списку присяжних. № 2709 від 02.01.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67834.
2. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення поряд¬ку формування списку присяжних» № 2709-1 від 16.01.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=69465.
3. Саханенко С.А. Присяжний - це почесно, відпові¬дально і складно. URL: https://uplan.org.ua/analytics/ prysiazhnyi-tse-pochesno-vidpovidalno-i-skladno.
4. Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки : Указ ПрезидентаУкраїнивід 11 червня 2021 року№ 231/2021. Урядовий кур’єр від 15.06.2021. № 113.
5. Войнарович А.Б. Участь народу в здійсненні пра¬восуддя у кримінальних справах за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Акад. адвокатури України. Київ, 2012.
6. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2007. 21 с.
7. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адмі¬ністративний процес України : навчальний посібник. Київ : Прецедент, 2007. 531 с.
8. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для Украї¬ни. / Автор-упорядник В.П. Тимошук. Київ : Факт, 2003. 496 с.
9. Адміністративне право України : підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2007. 544 с.
10. Адміністративне право України : навчальний посібник у 2 т. / Галунько В.В., Олефір В.І., Пих- тін М.П. та ін. ; за заг. ред. В.В. Галунька. Херсон : ПАТ «Херсонська міська друкарня» 2011. Т. 1: Загаль¬не адміністративне право. 320 с.
11. Талапина Э.В., Тихомиров Ю.А. Администра¬тивные процедуры и право. Журнал российского права. 2002. № 4. С. 3-13.
12. Миколенко О.І. Місце адміністративного про¬цедурного права в системі юридичних знань та системі права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе¬ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Запоріжжя, 2011. 40 с.
13. Филатова А.В. Регламенты и процедуры в сфе¬ре реализации государственного контроля и надзора : монография / под ред. Н.М. Конина. Саратов : Науч. кн., 2009. 208 с.
14. Адміністративне право України : підручник / Т.О. Коломоець, Ю.В. Пиріжкова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоець. Київ : Істина, 2009. 480 с.
15. Галіцина Н.В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу. Форум права. 2010. № 4. С. 163-177. URL: http://www.nbuv.gov. ua/e-journals/FP/2010-4/10gnviap.pdf.
16. Фролов Ю.М. Адміністративні проце¬дури: зміст та особливості. Форум права. 2013. № 3. С. 692-698. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_ index.htm_2013_3_114.
17. Про адміністративну процедуру : проект Закону України № 3475 від 14.05.2020 р. URL: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2.
18. Лазарев И.М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Феде¬рации : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2005. 202 с.
19. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Відомості Верхов-ної Ради України від 29.07.2016. 2016 р. № 31. стор. 7. стаття 545.
20. Киян Д. Суд присяжних в Україні: актуаль¬ні питання реформування. URL: https://zib.com.ua/ ua/138799-sud_prisyazhnih_v_ukraini_aktualni.html.
21. Біла А. Суд присяжних: ілюзорне марення чи реальне існування. URL: https://everlegal.ua/ sud-prysyazhnykh-ilyuzorne-marennya-chy-realne- isnuvannya.
22. Інститут присяжних: міжнародний досвід. Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народ¬ного депутата України. URL: http://euinfocenter.rada. gov.ua/uploads/documents/29341.pdf.
23. Проект Закону України «Про суд присяжних» 3843 від 14.07.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69465.
24. Дільна З.Ф. Психологія присяжного при при¬йнятті ним судового рішення. Науковий вісник Львів¬ського державного університету внутрішніх справ. № 3. 2018 р. С. 211-221.
25. ДСА буде наполягати на збереженні чинної систе¬ми формування списку присяжних. URL: https://sud. ua/ru/news/publication/161097-dsa-bude-napolyagati- na-zberezhenni-chinnoyi-sistemi-formuvannya-spisku- prisyazhnikh.
26. Про Державний реестр виборців : Закон Украї¬ни від 22 лютого 2007 року № 698-V. Відомості Верхов¬ної Ради України, 2007, № 20, ст. 282.
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті