МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ

  • А. М. Федчун Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: охорона здоров’я, медична допомога, медичне страхування, медичні послуги, страхування, медичні заклади.

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо реалізації права пацієнтів на охорону здоров’я. Зокрема, висвітлено те, що основними складовими частинами реалізації права на охорону здоров’я, які визначають рівень якості та доступності медичної допомоги та базис функціонування системи охорони здо­ров’я, є такі критерії, як: доступність до медичної допомоги, ставлення до пацієнтів, адміністративна ефектив­ність державних та приватних медичних закладів, результативність охорони здоров’я та його фінансування. У статті охарактеризовано досвід функціонування систем охорони здоров’я та наведено характеристику систем медичного страхування у різних зарубіжних країнах залежно від форми їх фінансування. На основі порівнянь доведено, що на практиці не існує єдиної правильної, універсальної моделі фінансового забезпечення системи охо­рони здоров’я. Зарубіжний досвід функціонування охорони здоров’я продемонстрував, що механізм фінансуван­ня охорони здоров’я може бути успішно вдосконалений у межах як бюджетного фінансування, так і соціального медичного страхування. Зроблено висновок, що у зв’язку з реформуванням української національної системи охорони здоров’я необхідно розробити та запровадити свою національну програму медичного страхування. Необ­хідно детально дослідити важливі моменти політики охорони здоров’я та сконцентрувати зусилля на вирішенні центральних проблем охорони здоров’я. До таких проблем можна віднести: 1) відсутність доступної, своєчасної та якісної медичної допомоги; 2) відсутність високої ефективності охорони здоров’я; 3) необхідність у поліпшені стандартів якості послуг. Введення обов’язкового медичного полісу в Україні позитивно вплине на покращення якості надання медичних послуг, вдосконалення управління всією системою та її фінансування, але ці нововве­дення неохоче будуть сприйняті та виконуватися громадянами України.

Біографія автора

А. М. Федчун, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

аспірант кафедри теорії та історії права

Посилання

Key words: health care, medical care, medical insurance, medical services, insurance, medical institutions.
1. Логвиненко Б.О. Публічне адміністрування сфе¬рою охорони здоров'я в Україні: теорія і практика: автореф. дис. докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2018. 43 с.
2. Шевчук Н.В. Адміністративно-правове регулю¬вання організації охорони здоров'я на регіональному рівні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2015. 20 с.
3. Руснак Л.М. Адміністративно-правове забезпе¬чення права на охорону здоров'я в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2016. 22 с.
4. Гомон Д.О. Адміністративно-правове та органі¬заційне забезпечення охорони здоров'я в Україні: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2018. 250 с.
5. Teremetskyi V.I., Knysh S.V., Stratonov V.M. et al. Organizational and Legal Determinants of Implementing International Experience in the Health Care Sector of Ukraine. Wiadomoci Lekarskie. 2019, T. 72. № 4. P. 711-715.
6. Книш С.В. Адміністративно-правові відносини у сфері охорони здоров'я в Україні: автореф. дис. докт. юрид. наук: 12.00.07. Тернопіль, 2019. 36 с.
7. Constitution of the World Health Organization. URL: https://www.afro.who.int/sites/default/
files/2017-07/constitution_of_health_en.pdf (дата звернення 12.01.2020).
8. The legatum prosperity index 2019. URL: https://www.prosperity.com/rankings (дата звер¬нення 12.01.2020).
9. GHS Index Map. URL: https://www.ghsindex. org/#l-section--map (дата звернення 10.01.2020).
10. NationalHealthlnsuranceActNo. 192ofDecember 27, 1958. URL: http://www.japaneselawtranslation. go.jp/law/detail/?re=02&dn=1&x=0&y=0&co=1&i a=03&ja=04&yo=&gn=&sy=&ht=&no=&bu=&ta=& ky=constitution&page=22 (дата звернення 08.01.2020).
11. Japan Health System Review. Health Systems in Transition Vol. 8 No. 1 2018. URL: https://apps. searo. who.int/PDS_DOCS/B5390.pdf (дата звернення
10.01.2020) .
12. Characteristics of Japan's social security system Ministry of Health, Labour and Welfare. URL: https:// www.mhlw.go.jp/english/social_security/dl/social_ security6-a.pdf (дата звернення 11.02.2020).
13. About medical insurance in Japan Ministry of Health, Labour and Welfare. URL: https:// www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_ iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html (дата звер-нення 11.02.2020).
14. The U.S. Department of Health & Human Services: Health Care. URL: https://www.hhs.gov/ healthcare/index.html (дата звернення 11.02.2020).
15. Protection from high medical costs. URL: https:// www.healthcare.gov/why-coverage-is-important/ protection-from-high-medical-costs/ (дата звернення
11.02.2020) .
16. The Offial U.S. Government Site for Medicare URL: https://www.medicare.gov/ (дата звернення
11.02.2020) .
17. Medicaid - basic Health Program/ URL: https:// www.medicaid.gov/ (дата звернення 11.02.2020).
18. Australian Government Department of Health. The Australian health system. URL: https://www. health.gov.au/about-us/the-australian-health-system (дата звернення 11.02.2020).
19. Das Wichtigste in Kurze Bundesamt fur Gesundheit BAG. Krankenversicherung. URL: https:// www.bag. admin.ch/bag/de/home/versicherungen/ krankenversicherung/krankenversicherung-das- wichtigstein-kuerze.html (дата звернення 11.02.2020).
20. Rijksoverheid. Zorgverzekering. URL: https:// www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering (дата звернення 11.02.2020).
21. Rijksoverheid. Hoe is de zorgverzekering
in Nederland geregeld? URL: https://www. rijksoverheid.nl/ onderwerpen/zorgverzekering/
zorgverzekeringsstelsel-in-nederland (дата звернення
11.02.2020) . 3
22. Nederlandse Zorgautoriteit. Monitor Zorgverzekeringen 2019. URL: https://puc.overheid. nl/nza/ doc/PUC_289640_22/1/ (дата звернення
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті