КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

  • Б. Г. Луценко Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: протидія злочинності, організаційне забезпечення, Операція Об’єднаних Сил

Анотація

Статтю присвячено одному з видів кримінологічного забезпечення Операції Об’єднаних Сил (ООС) - організа­ційному забезпеченню.

Наявність збройного конфлікту на сході України само по собі є злочинним посяганням на основи національної безпеки України, що дестабілізує економічну, соціальну, політичну, безпекову, культурну сфери, а також інфор­маційне поле по всій країні.

Як свідчить практика, стан збройного конфлікту породжує, провокує і сприяє вчиненню кримінальних право­порушень, таким чином безпека особи, суспільства і держави також залежать від можливості інститутів держав­ної влади захищати їх від злочинних посягань.

Від організаційного забезпечення ООС у рамках протидії злочинності залежить реалізація завдань, що стоять перед державою щодо забезпечення прав і свобод людини.

У статті розглянуто складові елементи організаційного забезпечення ООС, узгодженість між якими і є запору­кою своєчасного й ефективного виконання зазначеного виду діяльності. До складових елементів організаційного забезпечення ООС запропоновано віднести суб’єктний склад, об’єкт, мету, а також принципи, методи і форми.

Організаційне забезпечення ООС доволі полісуб’єктно і відбувається за вертикальними й горизонтальними зв’язками. Суб’єктний склад визначений Законом України «Про особливості державної політики щодо забез­печення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

Об’єктом організаційного забезпечення ООС являється діяльність відповідних суб’єктів, що спрямована на протидію злочинності та пов’язана з розподілом матеріальних, кадрових, інформаційних та інших ресурсів.

Цілі ООС, що визначені чинним законодавством, можуть бути досягнуті в разі виконання цілей організацій­ного забезпечення, таких як визначення ефективного складу суб’єктів, діяльністю яких передбачена протидія злочинності (динамічність суб’єктного складу); комплексність і системність діяльності; визначення і наділення суб’єктів відповідними компетенціями; визначення форм і методів спільної діяльності суб’єктів тощо.

Найбільш суттєвими принципами, які є основоположними в організаційному забезпеченні Операції Об’єдна­них Сил, є принципи законності, гуманізму, системності, плановості.

Увагу в статті приділено методам організаційного забезпечення ООС у здійсненні кримінологічної діяльності, що поділяються за способами управлінського впливу - прямими і непрямими.

Біографія автора

Б. Г. Луценко, Харківський національний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального права та кримінології
факультету № 6

Посилання

1. Кримінологічний довідник: довідкове видан¬ня / за наук. ред. д-ра юрид. наук, професора, ака¬деміка НАПрН України Бандурки О.М.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, професора Джужі О.М. і д-ра юрид. наук, професора Литвинова О.М. Харків: Золота миля. 2013. 412 с.
2. Авер’янов Б.В. Принципи верховенства пра¬ва і реформа українського адміністративного права. Адвокат. 2000. № 2. С. 5-8.
3. Бесчастний В.М. Теорія та практика криміно¬логічного забезпечення протидії злочинності в Украї¬ні: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.08. Кривий Ріг, 2018. 400 с.
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті