АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УМИСНЕ ПОШКОДЖЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

  • О. О. Юріков Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ
Ключові слова: телекомунікаційна мережа, технічні засоби телекомунікацій, споруди електрозв’язку, кри¬тична інфраструктура, лінії зв’язку

Анотація

Проаналізовано стан наукового розроблення кримінальної відповідальності за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі. Увагу акцентовано на наукових працях, які мають вагоме значення для дослідження окресленої тематики. З метою ґрунтовного вивчення предмета дослідження описані деякі їх аспекти.

Констатовано, що стан наукового опрацювання досліджуваного кримінально-правового питання не повною мірою відповідає потребам правозастосування через недостатню аргументованість деяких пропозицій щодо їх розв’язання або багатоманітність підходів до розуміння певних категорій.

Попри наявність значної кількості наукових досліджень з окресленої проблематики, однозначно не визна­чено зміст об’єктів кримінального правопорушення, передбаченого ст. 360 КК України; не розкрито усіх форм прояву об’єктивної сторони умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі; не окреслено коло суспільно небезпечних наслідків цього діяння; недостатньо обґрунтовано позиції щодо віку кримінальної відповідальності за посягання на об’єкти телекомунікацій; не охарактеризовано кваліфікуючі ознаки та не дослі­джено особливості кваліфікації зазначеного кримінального правопорушення; не вивчено питання щодо видів та розмірів покарань за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі.

Обґрунтовано, що вивчення сутності та меж наукових розробок кримінальної відповідальності за умис­не пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі, правильне формулювання завдань дослідження та наявність об’єктивного бачення аналізованих питань, а також їх взаємозв’язок із положеннями вчених із суміжних галузей права є теоретичними передумовами предмета дослідження.

Перспективними напрямами дослідження кримінальної відповідальності за умисне пошкодження або руй­нування телекомунікаційної мережі є окреслення змісту об’єктів досліджуваного кримінального правопорушен­ня; висвітлення доктринальних положень щодо проявів його об’єктивної сторони; вивчення суб’єктивних ознак досліджуваного складу кримінального правопорушення; виокремлення та розгляд особливостей кваліфікації зазначеного суспільно небезпечного діяння; визначення видів і розмірів покарань за це кримінальне правопору­шення.

Біографія автора

О. О. Юріков, Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ

викладач циклу загальних та кримінально-правових дисциплін Київського центру первинної професійної підготовки 

 «Академія поліції»

Посилання

1. Дячкін О.П. Відповідальність за посягання на електричні мережі та кабельні лінії зв’язку згідно з Кримінальним кодексом України: питання вдоско¬налення кримінального законодавства. Боротьба lines
2. Дячкін О.П. Кримінальна відповідальність за посягання на електричні мережі, кабельні лінії зв’язку та їх обладнання : монографія / за заг. ред. В. П. Єме- льянова. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2007. 116 с.
3. Дячкін О.П. Кримінально-правова охорона об’єктів електроенергетики та зв’язку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Дніпропетровськ, 2009. 258 с.
4. Газдайка-Василишин І.Б. Некорисливі злочини проти власності : монографія. Львів : Львівський дер-жавний університет внутрішніх справ, 2012. 212 с.
5. Мовчан Р.О., Незнайко С.В. Кримінальна від¬повідальність за умисне знищення або пошкодження об’єктів життєзабезпечення: перспективи удоскона¬лення та систематизації норм. Форум права. 2014. № 2. С. 274-285.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж : Закон України від 13 трав. 2020 р. № 600-IX. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/600-20#n10.
7. Незнайко С.В. Кримінально-правова характе¬ристика умисного знищення або пошкодження об’єк¬тів житлово-комунального господарства : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.08. Суми, 2016. 251 с.
8. Таран О.В., Сандул О.Г. Проблеми криміналь¬ної відповідальності за посягання на об’єкти кри¬тичної інфраструктури в ядерній енергетиці. Ядер¬на та радіаційна безпека. 2019. № 3 (83). С. 58-67. URL: https://nudear-journal.com/index.php/journal/ article/view/177/172. Doi: https://doi.org/10.32918/ nrs.2019.3(83).07.
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті