УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПОТЕРПІЛОГО ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

  • С. С. Шум Науково-дослідного інституту психіатрії Міністерства охорони здоров’я України
Ключові слова: правовий статус, процесуальний статус, потерпілий, права, обов’язки, насильницький злочин, пам’ятка про права

Анотація

У дослідженні розглянуто процесуальний статус потерпілого від насильницького злочину. Автор робить висновок про те, що правовий статус та процесуальний статус потерпілого від насильницького злочину - це тотож­ні поняття. Під процесуальним статусом потерпілого від насильницьких злочинів пропонується розуміти юри­дично закріплене становище особи, якій шляхом застосування фізичного чи психологічного насильства заподіяно смерть, тілесні ушкодження чи психічна шкода, що виражається через сукупність прав та обов’язків, які визначе­ні та гарантовані Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхов­ною Радою України, кримінальним процесуальним законодавством та іншими нормативно-правовими актами.

У статті зазначено, що процесуальний статус потерпілого від насильницького злочину, окрім Кримінально­го процесуального кодексу України, врегульовано низкою інших нормативно-правових актів, а саме Цивільним кодексом України, Законом України «Про боротьбу з тероризмом», Законом України «Про запобігання та проти­дію домашньому насильству», Законом України «Про протидію торгівлі людьми» тощо.

З метою вдосконалення процесуального статусу потерпілого від насильницького злочину пропонується закрі­пити положення про те, що потерпілому за поданим належним чином обґрунтованим клопотанням суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів. Це положення дасть змогу потерпілому (чи його представнику) здійснювати низку процесуальних дій, звертатись до суду з відповідними клопотаннями та ефек­тивно здійснювати захист своїх прав та законних інтересів. Окрім цього, надається пропозиція визначити можли­вість набуття правового статусу потерпілого близькими родичами та членами сім’ї постраждалої особи, а також надання статусу потерпілого особі за рішенням суду навіть за відсутності згоди такої особи на отримання статусу.

З метою удосконалення процедури інформування потерпілого від насильницького злочину про його права та обов’язки пропонується запровадити процедуру первинного інформування про права під час першого контакту особи з поліцейським.

Реалізація зазначених пропозицій дасть змогу захистити права потерпілих від насильницьких злочинів та удо­сконалити їх процесуальний статус.

Біографія автора

С. С. Шум, Науково-дослідного інституту психіатрії Міністерства охорони здоров’я України

кандидат медичних наук, докторант

Посилання

1. Ортинська Н. Правовий статус людини: до про¬блем теоретичного розуміння / Н.В. Ортинська // Право і безпека. - 2016. - № 3 (62). - С. 28-32.
2. Конституційне право / [О.С. Бакумов,
Т.І. Гудзь, М.І. Марчук та ін.]. - Харків: ХНУВС, 2019. - 484 с.
3. Майданник О.О. Конституційне право України: навчальний посібник / О.О. Майданник. - Київ: Алєр- та, 2011. - 380 с.
4. Степанова Т. Щодо співвідношення поняття «правового статусу» та суміжних категорій / Т.В. Сте¬панова // Правова держава. - 2015. - № 19. - С. 35-40.
5. Кричун Ю. Окремі проблемні питання інституту потерпілого в кримінальному процесі / Ю.А. Кричун, П.Л. Степанов // Науковий вісник Харківського державного університету. 2015. Вип. 3. Том. 3. С. 120-123.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року Доступний: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/4651-17#Text (доступ 06.06.2021).
7. Цивільний кодекс України від 16 січня 203 року. Доступний: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/435-15#Text (доступ 06.06.2021).
8. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року. Доступний: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/638-15#Text (доступ 06.06.2021).
9. Закон України «Про запобігання та про¬тидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року. Доступний: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2229-19#Text (доступ 06.06.2021).
10. Закон України «Про протидію торгівлі людь¬ми» від 20 вересня 2011 року. Доступний: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text (доступ 06.06.2021).
11. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Resolution 40/34 of the General Assembly UN (29.11.1985) Доступний: https://undocs.org/en/A/RES/40/34 (доступ 06.06.2021).
12. Конституція України від 28 червня 1996 року. Доступний: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254% D0%BA/96-% D0% B2% D1% 80#Text (доступ 06.06.2021).
13. Що українці знають і думають про права люди¬ни: оцінка змін (2016-2018) / С. Колишко, М. Параще- він, Т. Печончик, В. Яворський. - Київ, 2018. - 96 с.
14. Проведення експерименту щодо інформування свідків, потерпілих, затриманих про їх права // Управ-ління забезпечення прав людини Національної поліції України інформує. - 2017 - № 3. - С. 33-37.
15. Зозуля Н. Процесуальний статус потерпілого у кримінальному процесі: як в законі і на практиці [Електронний ресурс] / Наталія Зозуля // Українське право. - 2019. - Режим доступу до ресурсу: https:// ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/ protsesualnyy-status-poterpilogo-u-kryminalnomu- protsesu-yak-v-zakoni-i-na-praktytsi/.
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті