ПСИХОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СУДОВІЙ ГІЛЦІ ВЛАДИ

  • М. О. Деменчук Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: корупція, судова влада, психологія, професійна деформація, правосвідомість

Анотація

У статті визначено, що проблематика щодо корупції як соціального явища знайшла своє відображення в пра­цях багатьох учених і практиків та на відміну від інших понять отримала законодавче закріплення в Законі Україні «Про запобігання корупції». Встановлено, що протягом тривалого часу Україна посідає останні сходинки в рейтингу Індексу сприйняття корупції, а її небезпека для всього суспільства та держави загалом зумовила жва­вий інтерес із боку вчених до причин виникнення цього явища, його існування та поширення в Україні.

Досліджено перелік факторів, що сприяють розвитку та поширенню корупції. Встановлено його невичерпний характер та доцільність об’єднання факторів у певні групи. Обґрунтовано, що психологічна група відіграє ключо­ву роль під час прийняття рішення особою щодо вчинення або невчинення корупційного правопорушення.

Доведено, що на сучасному етапі ключову роль під час прийняття рішення щодо вчинення корупційного пра­вопорушення відіграє почуття безкарності, що зумовлюється слабкістю принципу невідворотності покарання, передбаченого ст. 7 Кримінального процесуального кодексу України.

Визначено, що керівництво країни приділяє велику увагу реформуванню законодавства в частині криміналь­ної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та створенню нових антикорупційних органів. Обґрунтовано, що в сучасних умовах, які існують у суспільстві, вказані дії не матимуть належної ефективнос­ті. Крім того, проведення лекцій, круглих столів та форумів щодо необхідності дотримання етичних та інших стандартів у професійній діяльності не матиме належного впливу на вже сформовану особистість судді або особи, яка бажає обіймати посаду в судовій гілці влади.

Доведено, що формування особистості та її правове виховання має відбуватися задовго до того, як особа при­ймає рішення про вибір або зміну професії. Таким чином, повага до принципу верховенства права, законності, рівності громадян перед законом та судом має формуватися під час розвитку та становлення особистості, а наяв­ність міцної системи антикорупційних органів та досконалого антикорупційного законодавства лише сприятиме попередженню вчинення корупційних правопорушень.

Біографія автора

М. О. Деменчук, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури

Посилання

1. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1700-18#Text
2. Індекс сприйняття корупції - 2020. Transparency International Ukraine. URL: https://ti-ukraine.org/ research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2020/
3. Побережний В.В. Сутність та причини коруп¬ції в системі органів державної влади. URL: http:// academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10pvvodv.pdf
4. Про причини корупції або корупціогенні фактори. URL: http://kr.dsp.gov.ua/index.php/4696- ko17-09-19
5. Дженнетт В. Корупційні ризики остан¬ніх реформ в Україні. Кемонікс Інтернешенл Інк. 2017. URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/ uploads/2018/02/NJ_Judicial_Corruption_Risks_ Report_2017_UKR-1.pdf
6. Москвич Л.М. Корупційні детермінанти в судо¬вій системі України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. Вип. 3. С. 153-162.
7. Словник української мови.
URL: http://sum.in.ua/s/psykhologhija
8. Психологічні засади запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місце¬вого самоврядування : навч. посіб. / О.І. Кудерміна та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 168 с.
9. Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні. Державне управ¬ління: теорія та практика. 2014. № 1. С. 181-188.
10. Протягом 2020 року до дисциплінарної від¬повідальності було притягнуто 141 суддю. Вища рада правосуддя. URL: https://hcj.gov.ua/news/protyagom- 2020-roku-do-dyscyplinarnoyi-vidpovidalnosti-bulo- prytyagnuto-141-suddyu
11. Чому судам досі довіряють лише 1,7% українців, і що з цим робити. Українська правда. 11.01.2021. URL: https://www.pravda.com.ua/ columns/ 2021/01/11/7279542/
12. Як отримати обвинувачення у хабарництві і продовжувати розглядати справи? Лайфхак від судді Ганни Білик. URL: http://www.automaidan.org.ua/ 02022021.html
13. Гринь О.Д., Донченко О.І. Питання сучасного ста¬ну правосвідомості: особливості формування та проблеми вдосконалення. Вісник Одеського національного універси¬тету. Серія: Правознавство. 2014. Т. 19. Вип. 3. С. 7-16.
14. Теорія держави та права : підручник / за заг. ред. О.Ф. Скакун, 2011. 576 с.
Опубліковано
2021-09-08
Розділ
Статті