УТВОРЕННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

  • Ю. О. Рємєскова Інститут управління та права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • Ю. С. Цапун
Ключові слова: Вищий суд із питань інтелектуальної власності, судова реформа, спеціалізований суд, розгляд справ з інтелектуальної власності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань утворення, правового статусу та діяльності Вищого спеці­алізованого суду з питань інтелектуальної власності в Україні. Адже створення Вищого суду з питань інтелекту­альної власності слід розглядати не тільки як невід’ємну і важливу складову частину сучасної судової реформи, а й як визначальний крок на шляху до вдосконалення функціонування судової системи загалом і системи захи­сту прав інтелектуальної власності. Здійснено аналіз Закону України «Про судоустрій та статус суддів», наукові думки щодо перспективи утворення та діяльності суду. Проаналізовано зарубіжний досвід щодо функціонуван­ня подібних судів, які здійснюють розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності у Федеративній республіці Німеччина, Франції, Швейцарії, розглянуто процедуру судового захисту спорів у сфері інтелектуальної власності та вимоги до суддів у цих державах. Висвітлено процес добору суддів до складу Вищого суду з питань інтелекту­альної власності в Україні та сформовано пропозиції щодо удосконалення вимог на посаду судді цього суду. Від­значено, що аналіз судової статистики й вивчення судової практики з вирішення спорів про захист прав на об’єк­ти інтелектуальної власності, розглянутих господарськими судами України, свідчить, що їх кількість порівняно з іншими категоріями підвідомчих господарським судам спорів є незначною, однак самі справи - складними й об'ємними. Аналізуючи норми кодексів щодо визначеної юрисдикції, зроблено висновок про їх неврегульова- ність, що буде перешкоджати належному забезпеченню принципу доступності до суду.

Біографії авторів

Ю. О. Рємєскова, Інститут управління та права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, асистент кафедри приватного права

Ю. С. Цапун

студентка І курсу Інституту управління та права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Посилання

1. Вищий «інтелектуальний» суд: на фінішній пря¬мій, 2017. URL: https://yur-gazeta.com/publications/ actual/vishchiy-intelektualniy-sud-na-finishniy- pryamiy.html (дата звернення 06.06.2021)
2. Гвоздій В. НААУ підтримує необхідність фор¬мування Вищого суду з інтелектуальної власно¬сті. Вищий суд з питань інтелектуальної власно¬сті: стан формування: круглий стіл (м. Київ) 2021. URL :https://unba.org.ua/news/6279-naau-pidtrimue- neobhidnist-formuvannya-vishogo-sudu-z-intelektual- noi-vlasnosti-valentin-gvozdij.html (дата звернення 07.06.2021)
3. Канарик Ю.С., Петлюк В.О. Актуальні питан¬ня створення вищого суду з питань інтелектуальної власності. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 67-69.
4. Шевцова Я. Організаційно-правові засади систе¬ми суддівської освіти. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 8. С. 226-230.
5. Лісна І.С., Михайлів Т.Є. Використання зару¬біжного досвіду функціонування судових систем під час проведення судової реформи в Україні. Прикар¬патський юридичний вісник. 2019. № 1(26). С. 14-18.
6. Ніколайчук С.В. Зарубіжний досвід організації діяльності навчальних закладів із підготовки фахівців судової системи. Науковий вісник Ужгородського наці¬онального університету. Серія: Право. 2014. Вип. 29 (2.1). С. 77-80.

142
Juris Europensis Scientia
7. Потильчак О.І. Добір та підготовка суддів: аналіз міжнародно-правових актів зарубіжного та вітчизняного законодавства. Юридична наука. 2014. № 11. С. 173-180.
8. Кібенко О. Із науковців у судді: місія нездійсненна, 2017. URL: https://uba.ua/ ukr/news/5049/?fbclid = IwAR0Q1kw_Y0U PG5z62NV34ZeyRzW2RQFZftbXWoMNmx-uiS7pJ4u- e4ew_ns
9. https://uba.ua/ukr/news/5049/print/print/ (дата звернення: 08.06.2021)
10. Кісліцина І. Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні: дискусійні питання. Підприємство, господарство і право. 2020. № 7. С. 383-388.
11. Льовін А. Вищий суд з питань інтелек¬туальної власності: навіщо і для кого, 2018. URL: https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D0%
Опубліковано
2021-09-08
Розділ
Статті