МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Я. М. Костюченко ТОВ «ІК Планета Буд»
Ключові слова: цифрова економіка, цифрові технології, право Європейського Союзу, міжнародно-правове регулювання

Анотація

Статтю присвячено висвітленню міжнародно-правових засад розвитку цифрової економіки. Визначено сут­ність та поняття цифрової економіки, з’ясовано значення, в якому це поняття вживається в правових актах Європейського Союзу та інших міжнародно-правових актах. Аргументовано, що згідно з положеннями міжна­родно-правових актів формування та розвиток цифрової економіки мають призвести до оформлення принципово нового виду економічних відносин. Доведено, що згідно з міжнародно-правовою доктриною цифрова економіка не обмежується впровадженням інформаційно-телекомунікаційних технологій у сферу економіки, а включає також застосування інструментів, заснованих на цифрових технологіях та спрямованих на раціоналізацію вироб­ництва та споживання, забезпечення екологічної безпеки тощо, тобто формування економіки соціально орієнто­ваного типу.

Автором обґрунтовано, що на початковому етапі формування інформаційного суспільства відбувалось закла­дення основ цифрової економіки. Доведено, що передумовою утворення цифрової економіки стала інформатиза­ція різних сфер суспільних відносин, включаючи економічні.

Аргументовано, що на сучасному етапі розвиток цифрової економіки зумовлений появою нових форм цифро- візації, які потребують правового регулювання, зокрема таких як Інтернет речей, робототехніка, цифрові активи, блокчейн та ін. Доведено, що на стан розвитку та активізацію процесів розвитку цифрової економіки значний вплив мала світова пандемія COVID-19.

Автором установлено, що міжнародно-правові засади розвитку цифрової економіки ґрунтуються на головних чотирьох пластах: цифровізація економіки має відбуватися з урахуванням демократичних принципів суспіль­ства, поваги до прав та інтересів людини; безпека обігу даних та їх захист в інформаційно-телекомунікаційних системах; використання цифрової економіки передусім для досягнення соціальних цілей - підвищення безпеки та ефективності виробництва, забезпечення екологічної безпеки тощо; державна підтримка підприємств та інших суб’єктів господарювання, що використовують у своїй діяльності цифрові технології.

Біографія автора

Я. М. Костюченко, ТОВ «ІК Планета Буд»

доктор юридичних наук, радник з розвитку

Посилання

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сто¬рони, та Європейським Союзом, Європейським співто-вариством з атомної енергії і їхніми державами-чле¬нами, з іншої сторони : Міжнародний документ від 27.06.2014 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/984_011
2. Lazowski A., Ott A. Approximation of Laws. Handbook on European Enlargement. A Commentary on the Enlargement Process / A. Ott, K. Inglis (eds.). T.M.C Asser Press ; The Hague, 2002. P. 631-638.
3. Цифровая экономика - различные пути к эффек¬тивному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA и другие) International Journal of Open Information Technologies. / А.П. Лобрынин и др. 2016. Vol. 4. № 1. Р. 4-11.
4. Гончаренко О.М., Бабаджанян Г.Б. Правове регулю¬вання використання цифрових технологій у господарській діяльності. Юридичний бюлетень. 2020. Вип. 12. С. 54-61.
5. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства : Міжнародний документ від 22.07.2000 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_163
6. Декларація принципів «Побудова інформацій¬ного суспільства - глобальне завдання у новому тися¬чолітті» : Міжнародний документ від 12.12.2003 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c57
7. A Digital Agenda for Europe: Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 19.5.2010, COM(2010)245 final. URL: http://eurlex.europa.eu/ legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245 R(01)&from=EN
8. Industrial policy for the globalisation era: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 19.5.2010, COM(2010)245 final. URL: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/ PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN
9. The Entrepreneurship 2020 Action Plan. 25.03.2013.COM(2012).URL:https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52013AE0941
10. Регламент Європейського Парламенту і ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на вну¬трішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС: Міжнародний документ від 23 липня 2014 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/ app/sites/1/55-GOEEI/reglament-es-9102014.pdf
11. A Digital Single Market Strategy for Europe: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM (2015) 192 final. Brussels : the European Commission, 2015. 20 p. URL: http://ec.europa.eu/ transparency/ regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-192-EN-F1-1.PDF
12. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січ¬ня 2018 року № 67-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/67-2018-%D1%802
13. Доклад о цифровой экономике 2019. Кон¬ференция Организации объединенных наций по торговле и развитию. URL: https://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf
14. Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ : Центр Разум- кова, в-во Заповіт, 2020. 274 с.
15. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. EUR-Lex: Access to European Union law. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=celex%3A32015L0849
16. Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інфор¬маційних систем на території Союзу: Міжнародний документ від 06.07.2016 р. № 2016/1148. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013-16#Text
17. European Parliament Resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL). European Parlament. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//
18. Штець Т.Ф. Світовий досвід впровадження механізмів державного регулювання розвитку секто¬ра цифрової економіки. Вчені записки університету «КРОК». 2019. № 1 (53). С. 84-89.
19. The OECD AI Principles that were adopted in May 2019. URL: https://www.oecd.ai/ai-principles
20. Ткачук Т.Ю. Децентралізована державна позика як пріоритетне джерело фінансування потреб регіонів. Вісник Національного банку України. 2004. № 8. С. 12-15.
Опубліковано
2021-09-08
Розділ
Статті