КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  • Д. Є. Волкова Національнbq університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: релігійні організації, свобода совісті, свобода віросповідання, Конституція України, конституційні основи створення та діяльності релігійних організацій

Анотація

Метою статті визначено аналіз конституційних засад створення та функціонування релігійних організацій
в Україні.
Автор починає зі звернення до положень статті 36 Конституції України, щодо яких висуває такі зауваження:
а) у них йдеться про громадян України, що справедливо стосовно політичних партій, але навряд чи вірно,
коли йдеться про громадські, а також і про релігійні організації;
б) релігійні організації окремо не згадуються, що викликає запитання щодо того, чи конституційні основи їх
створення та діяльності містяться в частині першій статті 36, чи ні.
Автор формулює та обґрунтовує тезу щодо необхідності уточнення назви Закону «Про свободу совісті та релі-
гійні організації» від 23 квітня 1991 року, пропонуючи назву «Про релігійні організації», і доводить, що структу-
ра чинного Закону не повністю відповідає потребам осіб, які опікуються питаннями створення, функціонування,
припинення діяльності релігійних організацій. Запропоновано таку структуру, яка б відповідала всім стадіям
«життєдіяльності» таких організацій, таким чином закладаючи засади конституційного регулювання їх створен-
ня та діяльності: Розділ I «Загальні засади»; Розділ II «Порядок утворення та реєстрації релігійних організацій»;
Розділ III «Правовий статус і діяльність релігійних організацій»; Розділ IV «Членство в релігійних організаціях»;
Розділ V «Кошти й інше майно релігійних організацій»; Розділ VI «Державний контроль за діяльністю релігійних
організацій»; Розділ VII «Припинення діяльності релігійних організацій»; Розділ VIII «Заключні положення».
Резюмовано, що під час дослідження конституційно-правових аспектів створення та діяльності релігійних
організацій усе ж таки варто враховувати не тільки конституційні положення про свободу совісті, але й положен-
ня Основного Закону про свободу асоціацій. Обґрунтування того, як саме це зробити коректно й методологічно
вірно, являє собою подальші перспективи досліджень у напрямі.

Біографія автора

Д. Є. Волкова, Національнbq університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного права

Посилання

Волкова Д.Є. Конституційне законодавство прогромадські організації: стан та перспективи гармонізації з європейськими стандартами : дис. … канд. юрид.наук : 12.00.02. Одеса, 2015. 217 с.

Волкова Д.Є. Міжнародні стандарти про внутрішню структуру громадських організацій. Юридичний вісник. 2012. № 1. С. 71–77.

Волкова Д.Є. Ознаки громадських організацій в України як підстави для виокремлення їх організаційно правових форм. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Вип. 37. С. 28–31.

Мішина Н.В. Громадянське суспільство у полісекторних моделях суспільства. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Т. ХХІІ. С. 85–92.

Мішина Н.В. Органи самоорганізації населення у системі місцевого самоврядування. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2019. Т. ХХІІІ. С. 84–91.

Mishyna N. Hermeneutics in the Constitutional Law of Ukraine. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Одеса, 2021. Т. 28 (XXVIII). С. 104–109.

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР : Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня 1991 р. № 987-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12.

Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з правлюдини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) від 8 вересня 2016 року № 6-рп/2016. База даних «Законодавство України». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16.

Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 р. № 4572-VI / Верховна Рада України. Офіц. вісник України. 2012. № 30. Ст. 1097.

Міністерство юстиції виносить на громадське обговорення проєкт нової редакції Закону про свободу совісті та релігійні організації. 4 липня 2006 р. / Міністерство юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/ministerstvo-yustitsii-vinosit-na-gromadskeobgovorennyaproekt-novoi-redaktsii-zakonu-prosvobodusovisti-ta-religiyni-organizatsii-6402.

Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи: Закон України від 17 січня 2019 р. № 2673-VIII / Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-19.

Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та / або тимчасово окупувала частину території України : Закон України від 20 грудня 2018 р. № 2662-VIII /Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2662-19.

Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Статті