LEGISLATIVE REGULATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT OF UKRAINIAN CITIES

  • I. V. Idesis National University “Odessa Law Academy”
Ключові слова: статут територіальної громади, територіальна громада, місцеве самоврядування, конституція, місцева конституція

Анотація

Після проголошення незалежності України в 1991 р. місцеве самоврядування в Україні саме для таких адмі-
ністративно-територіальних одиниць, як міста, не регламентується окремо (виключеннями є міста з особливим
статусом). Більшість авторів тільки констатує цей факт, але не висуває конструктивних пропозицій, спрямова-
них на покращення ситуації.
Метою статті є розглянути й проаналізувати сучасні закони України, в яких здійснено нормативно-правову
регламентацію місцевого самоврядування в містах України.
Дослідження законів України, що регламентують місцеве самоврядування, надало підстави зазначити, що
особливості місцевого самоврядування в містах фрагментарно закріплені в Законі «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Виборчому кодексі й повністю відсутні в таких важливих законах-джерелах муніципального пра-
ва, як Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про статус депутатів місцевих рад». Щодо
останнього акту, запропоновано такі напрями внесення змін, спрямованих на диференціацію статусу депутатів
місцевих рад сільських і міських населених пунктів: наявність відмінностей у правах та обов’язках депутатів
місцевих рад і врахування різного кількісного складу місцевих рад (залежить від кількості членів територіальних
громад) і, відповідно, більш або менш складної внутрішньої структури місцевих рад, їхніх виконавчих органів.
Зазначено, що з прийняттям 5 лютого 2015 р. Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
на сучасному етапі муніципальної реформи почала простежуватись тенденція щодо відмови від уніфікації місце-
вого самоврядування в міських і сільських населених пунктах (у зв’язку з введенням інституту старост). Сфор-
мульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до ст. 7 Закону «Підготовка рішень щодо добровільного
об’єднання територіальних громад» і щодо доповнення ст. 8 «Утворення об’єднаної територіальної громади»
пунктом 1-1 у запропонованій редакції.

Біографія автора

I. V. Idesis, National University “Odessa Law Academy”

Ph.D. (Law),
Associated Professor at the Department of International and European Law

Посилання

1. Mishyna N. Hermeneutics in the Constitutional
Law of Ukraine. Наукові праці Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія». Одеса, 2021.
Т. 28 (XXVIII). С. 104–109.
2. Mishyna N.V. Guarantees of Local Government in
Ukraine | Гарантії місцевого самоврядування в Україні.
ЮРИДИКА | JURIDICA. 2020. № 2. С. 15–18.
3. Кількість адміністративно-територіаль-
них одиниць в Україні на 1 січня 2021 р. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/
ator/ator2020_u.htm.
4. Конституція України : Закон України від 28 черв-
ня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України.
Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 142.
5. Назарко А.Т. Міське самоврядування в Україні:
проблеми конституційно-правової інституціоналізації.
Конституційне забезпечення чергового етапу рефор-
мування місцевого самоврядування в Україні. Правові
та інституційні механізми забезпечення сталого роз-
витку України : матеріали Міжнародної науково-прак-
тичної конференції, м. Одеса, 15–16 травня 2015 р. :
у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. Одеса : Юридич-
на література, 2015. С. 275–277.
6. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон
України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР / Верхо-
вна Рада України. Відомості Верховної Ради України.
1997. № 24. Ст. 170.
7. Про добровільне об’єднання територіаль-
них громад : Закон України від 5 лютого 2015 р.
№ 157-VIII / Верховна Рада України. Відомості Вер-
ховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 91.
8. Виборчий кодекс України : Закон України від
19 грудня 2019 р. № 396-IX / Верховна Рада України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20.
9. Про статус депутатів місцевих рад : Закон
України від 11 липня 2002 р. № 93-IV / Верховна Рада
України. Відомості Верховної Ради України. 2002.
№ 40. Cт. 290.
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Статті