ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА» В РОБОТАХ УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

КОНСТИТУЦІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА (ЧАСТИНА ПЕРША)

  • Н. Ю. Королевська
Ключові слова: держава, Основний закон, соціальні права, соціальна функція держави, соціальна функція права, соціальна політика

Анотація

Дослідження конституційних засад соціальної держави в Україні навряд чи може бути повним, якщо не вра-
ховувати доробок фахівців із політичних наук. Метою статті було проаналізувати праці українських фахівців із
політичних наук про соціальну політику й соціальне партнерство, що можуть стати в нагоді в процесі досліджен-
ня конституційних засад соціальної держави в Україні.
Під час аналізу праці О.Б. Березовської-Чміль на тему «Соціальна політика й механізми її реалізації в Україні»
позитивно оцінено, що вона цілком справедливо поставила питання впливу соціальної політики на конституцій-
ний лад та окреслила підходи до його вирішення. Звернено увагу на перспективність подальших розробок у такому
напрямі з урахуванням того, що конституційний лад доцільно розуміти як спосіб (форму) організації держави, який
закріплено в її конституції. Підкреслено, що авторка справедливо розглянула те, що, реалізуючи свої політичні пра-
ва, громадяни здебільшого беруть до уваги свої міркування, вподобання щодо соціальної політики.
Під час аналізу праці О.Д. Дороніна на тему «Соціальна політика як засіб системного забезпечення демократич-
них реформ» наголошено, що низка його розробок і пропозицій актуальна для розуміння сутності статті 1 Конститу-
ції України 1996 року. Важливо врахувати зв’язок між соціальною державою та демократичною державою (зокре-
ма, автор опрацьовує політичний режим, ідеологію, переважно партійну, для того, щоб підкреслити їх значущість
для соціальної політики). Резюмовано, що автор приділяє надзвичайно значну увагу економічним проблемам, часто
навіть більшу, ніж політичним, – хоча варто нагадати, що він захищав дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук. Такий міждисциплінарний підхід слід всіляко вітати й підкреслити перспективність
його застосування під час подальших досліджень конституційних основ соціальної держави в Україні.

Біографія автора

Н. Ю. Королевська

кандидат економічних наук

Посилання

1. Mishyna N. Hermeneutics in the Constitutional
Law of Ukraine. Наукові праці Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія». Одеса, 2021.
Т. 28 (XXVIII). С. 104–109.
2. Мішина Н.В. Громадянське суспільство у полі-
секторних моделях суспільства. Наукові праці Націо-
нального університету «Одеська юридична академія».
2018. Т. ХХІІ. С. 85–92.
3. Mishyna N., Surilova O. Constitutional and
Administrative Aspects of the Ukrainian Medical Code.
Wiadomosci Lekarskie. 2020. #1. P. 191–195.
4. Березовська-Чміль О.Б. Соціальна політика та
механізми її реалізації в Україні : автореф. дис. ...
канд. політ. наук : 23.00.02. Чернівці, 2011. 19 с.
5. Скрипнюк О.В. Проблеми вдосконалення основ
конституційного ладу в Україні: досвід і перспективи.
Конституанта : вебсайт. URL: https://constituanta.
blogspot.com/2012/11/blog-post_30.html.
6. Доронін О.Д. Соціальна політика як засіб систем-
ного забезпечення демократичних реформ : автореф.
дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Одеса, 2004. 19 с.
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Статті