СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • С. О. Халюк Національна академія внутрішніх справ
Ключові слова: статус, структура, правовий статус, конституційно-правовий статус, Вища рада правосуддя

Анотація

У статті розглянуто загальнотеоретичні аспекти, пов’язані з конституційно-правовим статусом Вищої ради
правосуддя. Здійснено аналіз доктринальних джерел юридичної науки, які стосуються структури конституцій-
но-правового статусу.
Наголошено на тому, що на шляху розбудови демократичних засад існування громадянського суспільства
Україна має неухильно дотримуватися світових і європейських стандартів. Розвиток і становлення суверенної
та незалежної держави неможливий без розвитку системи національного права, місцевого самоврядування, фор-
мування демократичних державних інституцій.
Розвиток подій останнього часу в Україні свідчить про надзвичайно важливу роль і значення суду. Пріоритет-
ними завданнями судової гілки влади були і залишаються надійний захист конституційних прав і свобод людини,
а також законність і правопорядок у державі.
Констатовано, що за сучасних умов демократичні держави створюють у своїй конституційній структурі дер-
жавного апарату незалежний орган юстиції, здатний забезпечити судову систему високопрофесійними суддями
задля панування у державі принципів законності та дотримання прав і свобод людини та громадянина. Таким
органом в Україні є Вища рада правосуддя. Формування конституційно-правового статусу цього органу триває
дотепер, тож його визначенню відводиться значна увага як наукової спільноти, так і юристів-практиків. Це зумов-
люється тим, що вітчизняне законодавство містить достатньо конкретні положення про порядок формування,
кількісний та організаційний склад Вищої ради правосуддя та водночас – окремі спірні положення стосовно дея-
ких її повноважень.

Біографія автора

С. О. Халюк, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного права та прав людини

Посилання

1. Глущенко С.В. До питання про конституцій-
но-правовий статус державного органу. Адвокат.
2012. № 6. С. 28–33.
2. Демидюк О.Б. Модель організації Вищої ради
правосуддя: теоретико-прикладний аналіз. Юридич-
ний вісник. 2020 № 2. С. 219–225.
3. Федоренко В.Л. Конституційно-правовий статус
суддів судів загальної юрисдикції. Часопис Київського
університету права. 2005. № 3. С. 63–69.
4. Кравчук В.М. Конституційно-правовий статус
як проблема теорії конституційного права. Науковий
вісник Ужгородського національного університету.
Серія Право. 2010. № 14 (ч. 1). С. 138–141.
5. Лучин В.О. Конституционные нормы и право-
отношения : учебное пособие. Москва : Закон и право
«ЮНИТИ», 1997. 159 c.
6. Конституционное (государственное право) зару-
бежных стран : в 4 т. / отв. ред. Б.А. Страшун. Москва :
Издательство БЕК, 2000. Т. 1–2. 784 с.
7. Дахова І.І. Структура конституційно-правового
статусу уряду. Державне будівництво та місцеве само-
врядування. 2007. № 13. С. 38–46.
8. Габричидзе Б.Н. Конституционный статус орга-
нов Советского государства. Москва, 1982. 435 с.
9. Ващук О.М. Конституційно-правовий статус
громадських організацій України. Держава і право.
2003. № 22. С. 320–326.
10. Висоцький В.М. Структура конституційно-
правового статусу політичних партій. Південноукраїн-
ський правничий часопис. 2015. № 1. С. 3–6.
11. Кульчицька О.В. Конституційно-правовий
депутатських фракцій Верховної Ради України :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02.
Київ, 2009. 23 с.
12. Марцеляк О.В. Основні елементи конституцій-
но-правового статусу омбудсмана. Підприємництво,
господарство і право. 2003. № 11. С. 85–88.
13. Кравчук В.М. Теоретичні основи конституцій-
но-правового статусу суддів в Україні : автореф. дис. …
докт. юрид. наук : 12.00.02. Ужгород, 2020. 35 с.
14. Тарасенко К.В. Конституційно-правовий статус
Ради національної безпеки і оборони України : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2010. 21 с.
15. Михайленко О.Р. Статус Генерального проку-
рора України: історія, теорія і сучасність. Юридична
Україна. 2003. № 2. С. 20–25.
16. Кравчук В.М. Проблемні аспекти конституцій-
но-правового статусу Вищої ради правосуддя. Акту-
альні питання публічного та приватного права. 2016.
№ 3 (14). С. 19–26.
17. Косткіна Ю.О. Правовий статус Вищої ради
правосуддя : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12.00.10. Київ, 2018. 20 с.
18. Боровицький О.А. Конституційно-правові заса-
ди діяльності Вищої ради правосуддя : дис. ... докт.
філософ. «Право» (081) / Донецький національний уні-
верситет імені Василя Стуса. Вінниця, 2020. 247 с.
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Статті