ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

  • В. А. Медяник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: соціальна політика, методи адміністративно-правового регулювання, способи, прийоми й засоби, методи забезпечення, соціальна сфера

Анотація

Визначено, що в науці по-різному вживають поняття «метод», що зумовлює різні підходи до його визначення
та видів. З’ясовано, що методи адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики являють
собою способи, засоби й прийоми втілення її положень у життя. Методи адміністративно-правового регулювання
поділено на загальні й спеціальні; за ступенем впливу – на імперативні й диспозитивні. Визначено, що до загаль-
них методів ми відносимо організаційно-розпорядчі, правотворчі, економічні, інформаційні, ідеологічні, які
можна класифікувати на види. Констатовано, що спеціальні методи – це ті, які, на нашу думку використовуються
для здійснення регулюючого впливу на зовнішні об’єкти соціальної сфери.
Теоретично обґрунтовано, що адміністративно-правове забезпечення державної соціальної політики відбува-
ється з використанням загальних методів, які пронизують всю управлінську діяльність органів публічної адміні-
страції в соціальній сфері. За характером (прийомами) впливу методи можуть мати як імперативний характер,
так і диспозитивну природу. Методи адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики від-
бивають механізм впровадження її заходів. Зменшення монополії держави в соціальній сфері (демонополізація
ринку соціальних послуг, децентралізація влади) призводить до зменшення імперативних (адміністративних)
методів адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики в сторону диспозитивних. Слід
обрати оптимальне поєднання методів, щоб вони були гнучкішими й адаптованими до умов розвитку соціальної
сфери, оскільки вони взаємозалежні й взаємозумовлені в процесі їх застосування.

Біографія автора

В. А. Медяник, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

кандидат політичних наук,
доцент кафедри загально-правових дисциплін

Посилання

1. Надієнко О.І. Форми та методи державного регу-
лювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні:
сучасний правовий аналіз. Право і суспільство. 2012.
№ 2. С. 140–146.
2. Бурик З.М. Система методів державного регулю-
вання сталого розвитку в Україні. Pressing problems of
public administration. 2016. № 1 (49). С. 37–44.
3. Про деякі заходи щодо забезпечення права
громадян на якісні та безпечні соціальні послуги :
Указ Президента України від 29 січня 2021 р. № 30 /
Президент України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/30/2021#Text.
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Статті