ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

  • М. К. Смакограй ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
Ключові слова: фінансова відповідальність, податкове правопорушення, фінансова відповідальність за податкові правопорушення, фінансово-правова відповідальність

Анотація

Статтю присвячено правовій природі фінансової відповідальності за податкові правопорушення. Проана-
лізовано різні наукові погляди на інститут фінансової відповідальності, встановлено три підходи до розуміння
цього поняття. Розкрито сутність таких понять, як «фінансова відповідальність», «фінансова відповідальність
за податкові правопорушення», «податкове правопорушення». Доведено самостійність фінансової відповідально-
сті як окремого різновиду юридичної відповідальності, а також наголошено на важливості позитивного (проспек-
тивного) аспекту відповідальності.
Встановлено, що фінансова відповідальність за податкові правопорушення є суспільними відносинами між
державою в особi уповноважених органів і порушником, які виникають внаслідок порушення податкових норм
і полягають у застосуванні уповноваженими державними органами до правопорушника фінансових санкцій,
котрі забезпечуються державним примусом із метою припинення правопорушення, відшкодування заподіяної
шкоди й охорони суспільних інтересів у разі скоєння правопорушення або реалізації фінансово-правомірної пове-
дінки; як обов’язок суб’єктів фінансових правовідносин із дотримання приписів податкових норм саме у проспек-
тивному аспекті.
Запропоновано власне визначення податкового правопорушення, а також розкрито поняття «податкового пра-
вопорушення», яке не можна розглядати окремо від поняття «фінансової відповідальності за податкові правопо-
рушення», адже факт податкового правопорушення є підставою для застосування фінансової відповідальності.
Автор також підкреслює, що податкове правопорушення є саме фактичною підставою фінансової відповідаль-
ності. У статті висвітлено й інші підстави для застосування фінансової відповідальності та виокремлено комплекс
суттєвих ознак податкового правопорушення.

Біографія автора

М. К. Смакограй, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

аспірант кафедри адміністративного та фінансового права
Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут

Посилання

1. Рабінович П.М. Основи загальної теорії прави
і держави. Київ, 1999.
2. Іванський А.Й. Фінансово-правова відпові-
дальність: теоретичний аналіз : монографія. Одеса :
Юридична література, 2008. 504 с.
3. Муконін О.В. Поняття фінансово-правової відпо-
відальності в оподаткуванні. Університетські наукові
записки. 2005. № 3. С. 216–220.
4. Гетманцев Д.О., Макарчук Р.В., Толкачов Я.С.
Юридична відповідальність за податкові правопору-
шення : науково-практичний посібник / за заг. ред.
Гетманцева Д.О. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 748 с.
5. Дмитренко Е.С. Юридична відповідальність
суб’єктів фінансового права у механізмі правового
забезпечення фінансової безпеки України : моногра-
фія. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 592 с.
6. Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс :
підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 880 с.
7. Фінансове право : навчальний посібник /
Л.К. Воронова та ін. ; за заг. ред. Н.Ю. Пришви.
Київ : Ліра-К, 2018. 376 с.
8. Демидов О.А. Напрямки підвищення відпові-
дальності платників за своєчасність сплати податків.
Податкова політика в Україні та її нормативно-пра-
вове забезпечення : збірник наукових праць за мате-
ріалами науково практичної конференції, 1–2 грудня
2000 р. Ірпінь. Ч. 1. С. 132–133.
9. Конституція України : Закон України від 28 черв-
ня 1996 р. № 254к/96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
10. Рішення Конституційного суду України
від 30 травня 2001 р., справа № 7-рп/2001. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-01.
11. Податковий кодекс України : Закон
України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17
12. Кобелька Д.М. До проблеми визначен-
ня поняття правопорушень у фінансовій сфері.
Науковий вісник Міжнародного гуманітар-
ного університету. Серія : Юриспруденція.
2014. Вип. 11 (1). С. 195–197. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Nvmgu_jur_2014_11(1)__57.
13. Мацелик М.О. Адміністративна відповідаль-
ність за ухилення від сплати податків : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 2005. 19 с.
14. Скакун О.Ф. Теорія держави і прават : підруч-
ник. Харків : Консум, 2001. 656 с.
15. Дмитренко Е.С. Теоретичний аналіз підстав
юридичної відповідальності суб’єктів фінансового
права. Бюлетень Міністерства юстиції України.
2005. № 2 (40). С. 65–70.
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Статті