ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • Д. В. Смерницький Міністерство внутрішніх справ України
Ключові слова: технічне регулювання, підготовка кваліфікованих фахівців, оцінка відповідності, сертифіка- ція, стандартизація, метрологія, технічні регламенти, стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови

Анотація

У статті розглянуто питання правового регулювання підготовки фахівців для сфери технічного регулюван-
ня. Встановлено, що технічне регулювання – це правове регулювання відносин у сфері визначення та виконання
обов’язкових вимог до характеристик продукції або пов’язаних із ними процесів і методів виробництва, а також
перевірки їх додержання шляхом оцінки відповідності та/або державного ринкового нагляду і контролю нехар-
чової продукції чи інших видів державного нагляду (контролю). До складових елементів технічного регулювання
було віднесено: розроблення технічних регламентів, стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов;
проведення визначеними суб’єктами (як державними, так і недержавними) оцінки відповідності, сертифікації,
метрологічного забезпечення, державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції чи інших видів
державного нагляду, а також діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних
установ щодо адміністративно-правового регулювання сфери дотримання якості та безпечності продукції, робіт
і послуг. З огляду на міжгалузевий характер сфери технічного регулювання вона вимагає залучення для роботи
фахівців різного профілю – як технічних спеціальностей, так і юристів, фахівців у сфері екології, стандартизації,
оцінки відповідності та сертифікації, метрології, котрі залучаються до розробки технічних регламентів, норма-
тивних документів, а також проведення відповідних випробувань продукції. Визначено, що підготовка фахівців
у сфері технічного регулювання повинна бути комплексною. Програма підготовки має включати системний під-
хід із наданням поглиблених знань із технічного регулювання, оцінки відповідності, сертифікації, стандарти-
зації, метрології, екологічної безпеки та правознавства. Крім того, підготовка кваліфікованих фахівців вимагає
не тільки вивчення загальних теоретичних основ спеціальності, а й набуття практичних знань і навиків. Одним
із основних питань підготовки фахівців із технічного регулювання є проходження практичної підготовки (ста-
жування). Набуті під час стажування навики допомагають дипломованому фахівцю у подальшій роботі, а також
у виконанні наукових досліджень, у тому числі дисертаційних. Зроблено висновок, що під час підготовки фахів-
ців із технічного регулювання у закладах вищої освіти необхідно системно запроваджувати практику проведен-
ня стажування з відривом від навчання в установах, підприємствах та організаціях різних напрямів діяльності
(таких як випробувальні та сертифікаційні лабораторії, підрозділи стандартизації, метрологічні установи тощо).

Біографія автора

Д. В. Смерницький, Міністерство внутрішніх справ України

доктор юридичних наук, старший дослідник,
заступник директора
Державного науково-дослідного інституту

Посилання

1. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Академічна відпові-
дальність за необ’єктивне оцінювання в юридичній осві-
ті: постанова проблеми. Академічна відповідальність :
матеріали Міжнародної науково-практичної конферен-
ції (м. Київ, 15 квітня 2021 р.). Київ : Київський регіо-
нальний центр НАПрН України, 2021. С. 6–9.
2. Про технічні регламенти та оцінку відповідно-
сті : Закон України від 15 січня 2015 р. № 124-VIII.
Відомості Верховної Ради. 2015. № 14. Ст. 96.
3. Про освіту : Закон України від 5 вересня
2017 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017.
№ 38–39. Ст. 380.
4. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня
2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради. 2014.
№ 37–38. Ст. 2004.
5. Про наукову і науково-технічну діяль-
ність : Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-
VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 3. Ст. 25.
6. Про стандартизацію : Закон України від 5 червня
2014 р. № 1315-VII. Відомості Верховної Ради. 2014.
№ 31. Ст. 1058.
7. Про державний ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції : Закон України від 2 грудня
2010 р. № 2735-VI. Відомості Верховної Ради України.
2011. № 21. Ст. 144.
8. Про захист прав споживачів : Закон України від
12 травня 1991 р. № 1023-XII. Відомості Верховної
Ради УРСР. 1991. № 30. Ст. 379.
9. Про охорону навколишнього природного середо-
вища : Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII.
Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.
10. Про екологічний аудит : Закон України від
24 червня 2004 р. № 1862-IV. Відомості Верховної
Ради України. 2004. № 45. Ст. 500.
11. Про акредитацію органів з оцінки відповідності :
Закон України від 17 травня 2001 р. № 2407-III. Відо-
мості Верховної Ради України. 2001. № 32. Ст. 170.
12. Про метрологію та метрологічну діяль-
ність : Закон України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII.
Відомості Верховної Ради. 2014. № 30. Ст. 1008.
13. Жорнова О., Жорнова О. Науково-методич-
не забезпечення навчального процесу у вищій школі:
усталені нормативи та сучасні вимоги. Вісник Книжко-
вої палати. 2012. № 2. С. 1–4.a
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Статті