КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

  • І. Є. Жданова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • К. В. Бородата Донецький національний університет імені Василя Стуса
Ключові слова: кримінальна відповідальність, неповнолітні, покарання, примусові заходи виховного характеру, вік кримінальної відповідальності

Анотація

Статтю присвячено розгляду окремих питань кримінальної відповідальності й покарання неповнолітніх.
Аргументована виправданість гуманнішого ставлення до неповнолітніх у разі притягнення до кримінальної від-
повідальності, ніж до дорослих осіб. Указано на обов’язкову необхідність встановлення вікового цензу криміналь-
ної відповідальності в законі про кримінальну відповідальність і відзначено, що вік, з якого може наставати кри-
мінальна відповідальність за Кримінальним кодексом України, оптимальний.
Підтверджена доречність наявності в Загальній частині Кримінального кодексу України окремого розділу
стосовно особливостей кримінальної відповідальності й покарання неповнолітніх, що дозволяє під час вирішен-
ня питань притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх ураховувати особливості їх психічно-
го розвитку, виховання, причини й умови, що сприяли скоєнню кримінальних правопорушень, і призначати
законне й справедливе покарання. Визначено основні тенденції вирішення судами кримінальних справ під час
вчинення кримінальних правопорушень неповнолітніми особами.
Окреслено складнощі, що виникають під час призначення певних видів покарань неповнолітнім особам. На
підставі вивчення судової практики вказано на неефективність звільнення від покарання неповнолітніх із засто-
суванням примусових заходів виховного характеру у виді передачі неповнолітніх під нагляд батьків чи осіб, які їх
заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за їх згодою, а також окремих громадян на їхнє
прохання, тому що в такому разі неповнолітній, який вчинив кримінальне правопорушення, не отримує всіх
необхідних виховних заходів та, як наслідок, продовжує злочинний спосіб життя.
За результатами проведеного аналізу зроблено відповідні узагальнення. Запропоновано подальші напрями
щодо вдосконалення чинного Кримінального кодексу України з метою оптимізації та гуманізації кримінальних
покарань стосовно неповнолітніх.

Біографії авторів

І. Є. Жданова, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

К. В. Бородата, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка ІІІ курсу юридичного факультету

Посилання

1. Статистика Генеральної прокуратури.
Офіс Генерального прокурора : вебсайт. URL:
https://www.gp.gov.ua/ua/1stat (дата звернення:
10.07.2021).
2. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єд-
наних Націй, що стосуються відправлення правосуддя
щодо неповнолітніх («Пекінські правила») : Міжна-
родний документ від 29 листопада 1985 р. № 995_211.
База даних «Законодавство України». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211#Text
(дата звернення: 13.07.2021 р.).
3. Кримінальний кодекс України : Закон Укра-
їни від 05 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ / Верховна Рада
України. Відомості Верховної Ради України. 2001.
№ 25–26. Ст. 131.
4. Вишневська І.В. Особливості кримінальної від-
повідальності та покарання неповнолітніх. Вісник
Національної академії Державної прикордонної
служби України. 2017. №. 1. С. 1–11.
5. Андрусяк Г.М. Кримінальна відповідальність
неповнолітніх за законодавством зарубіжних країн.
Правова позиція. 2019. № 4 (25). С. 114–119.
6. Казначеєва Д.В. Проблеми призначення пока-
рання щодо неповнолітніх. Вісник Кримінологічної
асоціації України. 2020. № 1 (22). С. 176–182.
7. Кобзар К.В. Проблемні питання призначення
покарання неповнолітнім. Дослідження актуальних
питань юридичних наук : матеріали ІІ наук.-практ.
конф., м. Миколаїв, 11–12 грудня 2020 р. Херсон :
Видавництво «Молодий вчений», 2020. С. 178–182.
8. Яровенко А.Г. Кримінальна відповідальність
та покарання неповнолітніх. Літописець. Випуск 16 :
Збірник наукових праць VІІІ Всеукр. наук.-практ.
конф. «Права людини: історичний вимір і сучасні тен-
денції (до річниці прийняття Загальної декларації прав
людини)», м. Житомир, 9 грудня 2020 р. / Житом.
держ. ун-т ім. І. Франка, 2021. С. 276–279.
9. Казначеєва Д.В. Проблеми призначення пока-
рання щодо неповнолітніх. Вісник кримінологічної асо-
ціації України. 2020. № 1 (22). С. 176–182.
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Статті