ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

  • Н. С. Сидоренко Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: органи кримінального судочинства, взаємодія, координація, злочинність, протидія, запобігання

Анотація

У статті досліджується сучасний стан взаємодії органів кримінальної юстиції. Визначено пріоритетні напрями
взаємодії. Проаналізовано проблеми, що виникають під час взаємодії, запропоновано шляхи їх розв’язання. Нині
в Україні відбувається становлення нової інституційної системи протидії злочинності, зміцнення органів Міністер-
ства внутрішніх справ, системи правоохоронних органів загалом, судової влади. Об’єктивна необхідність співпраці
зумовлена, з одного боку, спільними завданнями, що стоять перед різними відомствами й органами у сфері запобі-
гання та протидії злочинності, з іншого, – відмінностями в їх функціональному й структурному статусі. Крім того,
потреба у взаємних діях виступає як об’єктивна умова забезпечення цілісності системи під час внутрішньої та між-
системної взаємодії. Під час своєї діяльності поліція взаємодіє з правоохоронними й іншими державними органами,
а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону й інших нормативних актів. Поліція також функ-
ціонує в тісній співпраці й взаємодії з населенням, місцевими громадами й громадськими об’єднаннями на партнер-
ських засадах і спрямована на задоволення їх потреб. Саме з метою визначення причин та / або умов вчинення пра-
вопорушень планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з урахуванням специфіки
регіону й проблем територіальних громад. Органи кримінальної юстиції активно взаємодіють між собою та з інши-
ми правоохоронними органами. Незважаючи на різний правовий статус, функції та коло повноважень, вони разом
утворюють цілісну систему боротьби зі злочинністю, впливаючи на злочинність у різних напрямах і за різними ліні-
ями. Водночас рівність органів кримінального правосуддя та чіткий баланс їх прав дозволяють кожному суб’єкту
системи не тільки активно впливати на роботу іншого, але й стримувати його від порушення закону. Забезпечення
рівноваги й взаємодії між ними – це надійний механізм стримувань і противаг, ефективний засіб контролю, універ-
сальна гарантія запобігання беззаконня з боку цих суб’єктів. Діяльність органів кримінального правосуддя завжди
спрямована на розв’язання спільних проблем у боротьбі зі злочинністю.

Біографія автора

Н. С. Сидоренко, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

кандидат наук з державного управління, доцент,
доцент кафедри управління та адміністрування

Посилання

1. Стратегія національної безпеки Украї-
ни : Указ Президента України від 14 вересня
2020 року № 392/2020 / Президент України. URL :
https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037/.
2. Про Національну стратегію у сфері прав
людини : Указ Президента України від 24 березня
2021 року № 119/2021. Урядовий кур’єр. 26 березня
2021 року. № 58.
3. Поняття та особливості взаємодії державних
органів у сфері запобігання та протидії корупції :
навчально-методичний посібник з підвищення квалі-
фікації працівників органів державної влади та місце-
вого самоврядування, на яких покладено обов’язки з
організації роботи щодо запобігання та протидії про-
явам корупції (I–VIІ категорії посад) / Ю.В. Іщенко
та інші. Київ, 2011. С. 45–47 / Державна міграційна
служба України. URL: https://dmsu.gov.ua/assets/
files/doc/posibnik.pdf.
4. Блажівський Є.М. Моніторинг протидії
злочинності. Право та державне управління.
2013. № 1. С. 98–101.
5. Про схвалення Стратегії розвитку органів сис-
теми Міністерства внутрішніх справ на період до
2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 15 листопада 2017 року № 1023-р / Кабінет Міні-
стрів України. Офіційний вісник України. 23 березня
2018 року. № 23. С. 259. Ст. 808.
6. Про затвердження Положення про патрульну
службу МВС : Наказ Міністерства внутрішніх справ
України від 02 липня 2015 року № 796 / Міністерство
внутрішніх справ України. Офіційний вісник України.
2015. № 54. С. 203.
7. Положення про організацію діяльності слід-
чих підрозділів Національної поліції України :
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від
06 липня 2017 року № 570 / Міністерство внутрішніх
справ України. Офіційний вісник України. 15 вересня
2017 року. № 72. С. 65.
8. Семенов В.В. Спеціальні знання в розслідуванні
злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 ; КНУВС.
Київ, 2006. 212 с.
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Статті