ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ»

  • О. І. Хороновський Національної академії Служби безпеки України
Ключові слова: економічна безпека держави, стан національної економіки, протидія злочинності, транснаціональна організована злочинність, злочинна організація

Анотація

У статті розглянуто питання теоретичних і правових основ формування терміна «економічна безпека держави
у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності». Досліджено терміни «економічна безпека держа-
ви», «протидія злочинності», «транснаціональна організована злочинність» у науковій літературі та норматив-
но-правових актах. Констатовано, що економічна безпека є складовою частиною національної безпеки, взаємодіє
з іншими її складниками, залишаючись основою безпеки держави, забезпечує реалізацію усього комплексу наці-
ональних економічних інтересів і виступає матеріальною основою життєдіяльності людини, суспільства та дер-
жави. Зроблено висновок про те, що протидія злочинності є діяльністю, яка супроводжується здійсненням відпо-
відної системи заходів, спрямованих на виявлення злочинів, у тому числі причин та умов їх вчинення, а також
притягнення винних до кримінальної відповідальності. Встановлено, що формування понятійного апарату тран-
снаціональної організованої злочинності у науковій літературі залежить від кількості визначених дослідниками
типових ознак, властивих транснаціональним злочинним організаціям. Частина таких ознак характеризує орга-
нізовані злочинні формування загалом, частина має транснаціональний характер. Запропоновано визначення
терміна «економічна безпека держави у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності» як такого
стану економічного розвитку країни, який характеризується найбільш повним і раціональним використанням її
економічного потенціалу, здатністю до самовідтворення, захищеністю від дії внутрішніх і зовнішніх загроз наці-
ональній економіці, зумовлених діяльністю транснаціональних злочинних організацій, що сприяє задоволенню
економічних і соціальних інтересів особи, суспільства та держави.

Біографія автора

О. І. Хороновський, Національної академії Служби безпеки України

кандидат юридичних наук,
здобувач відділу аспірантури і докторантури

Посилання

1. Пендюра М.М. Національна безпека України в
контексті сучасних європейських геополітичних тран-
сформацій : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ,
2005. 212 с.
2. Богданов И.Я. Экономическая безопасность
Росии: теория и практика : учебное пособие. Москва :
ИСПИРАН, 2001. 348 с.
3. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпе-
ка держави. Статика процесу забезпечення : навчаль-
ний посібник. Київ : Кондор, 2002. 302 с.
4. Brück, T. and B.-A. Wickström. The economic
consequences of terror: Guest editors’ introduction.
European Journal of Political Economy. 2004.
№ 20. Р. 293–300.
5. Eckstein, Z. and D. Tsiddon. Macroeconomic
Consequences of Terror: Theory and the Case of Israel.
Journal of Monetary Economics. 2004. № 51. Р. 971–1002.
6. Li, Q. and D. Schaub. Economic Globalization and
Transnational Terrorism: A Pooled Time Series Analysis.
Journal of Conflict Resolution. 2004. № 48. Р. 230–258.
7. Про основи національної безпеки Украї-
ни : Закон України від 19 червня 2003 р. № 964. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text
(дата звернення 01.09.2021).
8. Про національну безпеку : Закон України
від 21 червня 2018 р. № 2469. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355
(дата звернення 01.09.2021).
9. Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо розрахунку рівня економічної безпеки України :
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 29 жовтня 2013 р. № 1277. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (дата
звернення 01.09.2021).
10. Міщенко С.Г. Роль кримінальної юстиції в про-
тидії злочинності : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12.00.08. Київ, 2011. 19 с.
11. Бандурка О.М., Давиденко Л.М. Преступность
в Украине: причины и противодействие : монография.
Харьков, 2003. 368 с.
12. Бандурка О.М., Литвинов О.М. Протидія зло-
чинності та профілактика злочинів : монографія.
Харків, 2011. 308 с.
13. Конвенції ООН проти транснаціональної орга-
нізованої злочинності від 15 листопада 2000 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text
(дата звернення 01.09.2021).
14. Кримінальний кодекс України : Закон України
від 05 квітня 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2341-14#Text (дата звернення 01.09.2021).
15. Про заходи щодо посилення боротьби зі злочин-
ністю в Україні : Указ Президента України від 16 черв-
ня 2015 р. № 341/2015. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/n0011525-15#Text (дата звернення
01.09.2021).
16. Вербенський М.Г. Транснаціональна злочин-
ність: кримінологічна характеристика та шляхи запо-
бігання : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.08. Дніпропе-
тровськ, 2010. 503 с.
17. Репецкая А.Л. Транснациональная органи-
зованная преступность : дис. … докт. юрид. наук :
12.00.08. Иркутск, 2001. 388 с.
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Статті