ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ

  • К. В. Громовенко Міжнародного гуманітарного університету
Ключові слова: міжнародне право, міжнародні економічні санкції, міжнародна доктрина, санкційний режим, глобальна безпека, міжнародні зобов’язання, підвищення ефективності санкцій, світова спільнота

Анотація

У статті досліджено сучасні міжнародно-правові аспекти ефективності застосування економічних санкцій.
Зазначено, що питання введення міжнародних економічних санкцій займають найважливіше місце в процесі
здійснення санкційного режиму. Констатовано, що підтримка миру й безпеки значною мірою залежить від наяв-
ності загального розуміння того, коли застосування економічних санкцій легітимне, а його відсутність завжди
загрожує ослабленням міжнародного правопорядку. Наголошено, що у зв’язку із цим під час прийняття рішення
про введення міжнародних економічних санкцій необхідно виходити насамперед із того, щоб економічні санкції
сприяли підтримці міжнародного миру й безпеки й були легітимними з боку положень Статуту ООН та інших
норм міжнародного права. Зазначено, що істотною властивістю, що визначає зміст економічних санкцій і відріз-
няє їх від інших, передбачених Статутом ООН примусових заходів, є досягнення цілей їх введення за допомогою
надання впливу на економіку об’єкта санкцій, який може мати як всеосяжний, так і спрямований характер, стри-
муючи потенційні можливості об’єктів санкцій із розвитку певних галузей виробництва, економічної інфраструк-
тури, обмежуючи товарообіг конкретних груп товарів та інвестиційний режим.
Констатовано, що міжнародні економічні санкції розглядаються в міжнародній доктрині й практиці як обста-
вини, що виключають відповідальність суб’єктів міжнародного права, які їх застосовують, незважаючи на те, що
їх здійснення може вилитися в недотримання міжнародних зобов’язань щодо держави-правопорушника й запо-
діяти їй шкоду.
Визначено, що санкційні повноваження Ради Безпеки ООН і Генеральної Асамблеї ООН взаємодоповнюють
один одного та є складовими частинами санкційної компетенції ООН у цілому за явної переваги санкційних повно-
важень Ради Безпеки. Наголошено, що негативна тенденція, простежувана нині, полягає в невисокій оцінці санк-
ційних режимів, і у зв’язку із цим ставиться під сумнів ефективність самого інструменту міжнародних санкцій.
Досліджено питання реформування як Ради Безпеки ООН, так і ООН у цілому. Зазначено, що необхідність самого
процесу реформування викликана значними змінами ситуації у світі в плані глобальної безпеки. Констатовано,
що рушійною силою відповідних реформ повинні стати потреби реального світу. Визначено, що основним кри-
терієм оцінки ефективності економічних санкцій визначаються співвідношення між дійсним результатом і тією
метою, для досягнення якої вони були здійснені. Обґрунтовано, що підвищення ефективності економічних санк-
цій неможливе без реформування процесу введення, здійснення та закінчення санкційних режимів.

Біографія автора

К. В. Громовенко, Міжнародного гуманітарного університету

доктор юридичних наук, заслужений юрист України,
професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Посилання

1. Лукашук И.И. Право международной ответ-
ственности. Москва : Волтере Клувер, 2004. 432 с.
2. Международные санкции. Биржевой
лидер : веб-сайт. URL: http://www.profi-forex.org/
wiki/mezhdunarodnye-sankcii.html.
Випуск 4, 2021 73
3. Міністерство закордонних справ України.
Офіційний сайт. URL: https://mfa.gov.ua/.
4. Організація Об’єднаних Націй. Україна.
Офіційний сайт. URL: https://ukraine.un.org/.
5. Положення про Комісію міжнародного пра-
ва : Міжнародний документ № 995_a01 від 21 листо-
пада 1947 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_a01#Text.
6. Постійні місії та делегації в Женеві.
URL: https://www.geneve-int.ch/whoswho.
7. Статут Організації Об’єднаних Націй і Ста-
тут Міжнародного Суду : Міжнародний доку-
мент № 995_010 від 16 вересня 2005 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text.
8. Фліссак К. Економічні санкції та специфіка
їх позиціонування в сучасних міжнародних відно-
синах. Актуальні проблеми правознавства. 2019.
Випуск 1 (17). 2019. С. 72–80.
9. Außenminister Sigmar Gabriel zu
US-Sanktionsgesetzen gegen Russland, Iran und
Nordkorea. www.auswaertiges URL: amt.de/DE/
Infoservice/Presse/Meldungen/2017/170728_BM_
Sanktionen.html.
10. Barry E. Carter. International Economic
Sanctions: Improving the Haphazard U.S. Legal
Regime. URL: http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1924&context=californialawre
view.
11. Borodaenko A.A. Sanctions and measures in
the international Law: the challenge of codification
and interpretation. URL: https://doi.org/10.24158/
tipor.2018.5.25.
12. Council of the European Union, 10198/1/04,
Basic Principles on the Use Restrictive Measures
(Sanctions). URL: http://register.consilium.europa.eu/
doc/srv.
13. Davidsson E. Towards A Definition
of Economic Sanctions. The Economist. 2003.
№ 18. URL: http://aldeilis.net/wp-content/uploads/
sites/3/2010/05/2878_econsanc-definition.pdf.
14. Economic Sanctions as Tools of
Foreign Policy. Report to the Chairman.
Committee on Foreign Relations, U. S. Senate.
Washington D.C. : DIANE Publishing, 1992. URL:
http://www.gao.gov/assets/160/151591.pdf.
15. EU-Sanktionen. URL: http://ec.europa.eu/
comm/external_relations/cfsp/sanctions/index_de.htm.
16. Handelsbilanz: Nebelkerzen aus
Amerika. Aussenhandel. 24 Mai 2018. URL:
http://www.iwd.de/artikel/handelsbilanz-nebelkerzenaus-
amerika-389431/.
17. Transforming our world: the 2030 Agenda
for Sustainable Development. Resolution adopted by
the General Assembly on 25 September 2015. URL:
h t t ps://www . u n . o r g / g a / s e a r c h / v i e w _ d o c .
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.
18. UNCTAD Handbook of statistics. 2017. United
Nations publication, 2017. 107 p.
19. UNDP. Human Development Report. New York
and London : Oxford University Press. 2017. 245 p.
20. What Are Economic Sanctions? Council on
foreign relations. URL: http://www.cfr.org/sanctions/
economic-sanctions/p36259.
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Статті