ГЕГЕЛЬ: ЙОГО ДРУЗІ, ШАНУВАЛЬНИКИ, УЧНІ (ДО 190 РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ)

  • І. М. Коваль Національного університету «Львівська політехніка»
Ключові слова: наука, філософія, педагогіка, сім’я, друзі, шанувальники, учні

Анотація

З плином часу постать великого німецького мислителя Г.В.Ф. Гегеля все більше й більше привертає увагу нау-
ковців різних галузей знань. Велику спадщину Гегель залишив не тільки у філософії, але й у політології, праві,
соціології, етиці, естетиці, релігієзнавстві.
У статті здійснено спробу розглянути деякі аспекти біографії мислителя, акцентується на його взаємовідно-
синах і комунікації із соціальним оточенням. Значний інтерес має приватне життя філософа, його взаємозв’язки
з рідними, близькими, друзями, товаришами й учнями. У роботі розглядається їх вплив на формування характе-
ру, поведінки, а також творчість Гегеля, оцінюється його діяльність як вченого, керівника й педагога.
У дослідженні акцентовано на формуванні «Гегелівської школи» й продовженні його учнями ідей вчителя.
Різні аспекти життя та творчості Гегеля були в центрі уваги багатьох відомих вчених, діячів науки й культури,
серед яких західноєвропейські мислителі Т. Адорно, М. Гайдеггер, В. Дільтей, Ф. Енгельс, Ж. Іпполіт, А. Камю,
Д. Лукач, К. Маркс, Г. Маркузе, Р. Норман, К. Фішер, Е. Фромм, Ю. Хабермас, К. Ясперс та інші.
Серед відомих російських філософів творчості Гегеля присвятили свої праці В. Асмус, С. Булгаков, М. Бердяєв,
А. Гулига, А. Дворцов, І. Ільїн, О. Лосєв, Д. Керимов, А. Піонтковський, В. Нерсесянц, Т. Ойзерман, С. Франк,
Г. Шпет та інші.
Серед вітчизняних науковців значний внесок у вивчення творчості Гегеля здійснили П. Копнін, С. Кримський,
М. Попович, Д. Чижевський, В. Шинкарук та інші.
Зазначимо, що серед всіх вищецитованих вчених найбільший інтерес має книга А. Гулиги «Гегель», в якій
автор в яскравій публіцистичній формі розкриває життя та творчість мислителя. Варто звернути увагу на твор-
чість відомого німецького вченого К. Фішера, який у своїх філософсько-історичних творах найглибше й усебічно
розкрив роль і місце Гегеля у світовій науці й культурі.
Установлено, що на творчість німецького філософа значний позитивний вплив мало не тільки глибоке вивчен-
ня ним творів видатних мислителів Античності, Середньовіччя, Нової доби й сучасності, але й допомога й дружня
підтримка його друзів і шанувальників, а також сім’я.

Біографія автора

І. М. Коваль, Національного університету «Львівська політехніка»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри теорії та філософії права,
конституційного та міжнародного права
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти

Посилання

1. Гегель. Работы разных лет. В 2 Т. / Ред. и вступ.
статья А.В. Гулыги. Москва : Мысль, 1973. Т. 2. 630 с.
2. Гулыга А.В. Гегель. Москва : Молодая гвардия,
1970. 272 с.
3. Гегель Г.В.Ф. Народная религия и христиан-
ство. Работы разных лет : в 2 т. / сост., общ. ред.
и вступ. статья А.В. Гулыги. Москва : Мысль, 1972.
Т. 1. 668 с.
4. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 3 :
Буржуазная философия конца XVIII в. – первых двух
третей XIX в. / Ред. коллегия Н.С. Нарский (ред.-сост.
третьего тома и авт. вступит. статьи и др. Москва :
Мысль, 1971. 760 с.
5. Гете. Собрание сочинений в тридцати томах.
Т. XIII. Письма. Вторая часть / Под общ. редакцией
А.В. Луначарского и М.Н. Розанова ; Редакция, пре-
дисловие и комментарии Н.Н. Вильмонта. Москва :
Государственное издательство художественной литера-
туры, 1949. С. 5–52.
6. Фишер Куно. Гегель, его жизнь, сочинения и
учение. Москва-Ленинград : Государственное социаль-
но-экономическое издательство. 1933. Т. VIII. 607 c.
7. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа.
Часть первая / Пер. Г.Г. Шпета. Санкт-Петербург :
Наука, 1999. 443 с.
8. Маркс К. Послесловие ко второму немецко-
му изданию 1872 года первого тома «Капитала».
Избранные произведения. В 3-х томах / // К. Маркс,
Ф. Энгельс. Москва : Политиздат, 1966. Т. 1. С. 313–410.
9. Энгельс Ф. Карл Маркс «К критике поли-
тической экономии». Избранные произведения.
В 3-х томах / // К. Маркс, Ф. Энгельс. Москва : Поли-
тиздат, 1966. Т. 1. С. 539–548.
10. Фейербах Л. История философии. Отноше-
ние к Гегелю. Собрание произведений в трёх томах.
Москва : Мысль, 1967. Т. 3. 485 с.
11. Дворцов А.Т. Гегель. Москва : Мысль.
1972. 171 с.
12. Гегель Г.В.Ф. Приложение (новые источ-
ники по «Философии права»). Философия права /
Г.В.Ф. Гегель ; Пер. с. нем. ; Ред. и сост. Д.А. Керимов
и В.С. Нерсесянц ; Авт. вступ. ст. и примеч.
В.С. Нерсесянц. Москва : Мысль, 1990. 524 с.
13. Фогелер Я.Г., Заиченко Г.А. На VIII между-
народном гегелевском конгрессе. Философские науки.
1971. № 1. С. 173–179.
Опубліковано
2021-11-10
Розділ
Статті