ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

  • У. О. Олексій Національнbq університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: цифрова трансформація, Інтернет, публічні фінанси, інформаційні технології, державні кошти

Анотація

Метою статті є дослідження питання розвитку публічних фінансів в умовах цифрової трансформації.
Ураховуючи постійні трансформації інформаційних технологій, розвиток мережі Інтернет, відповідно, змі-
нюється та вдосконалюється, як і фінансове законодавство, і сфера публічних відносин та публічні грошові кош-
ти. Сучасне суспільство неможливо уявити сьогодні без використання мережі Інтернет. Інформаційна розбудова
нашої країни та розвиток суспільства в останні роки набуває ще більшого значення та стрімкого зростання, роз-
вивається і правова наука. Усе більше і більше сфер суспільного життя проходять період цифрової трансформації,
і право, як регулятор суспільних відносин, не виняток. Можна спостерігати за зміною та оновленням призначен-
ня ролі держави в правовій сфері. Фактично всі суспільні сфери життя людини та громадянина здійснюються
за допомогою Інтернету, даючи можливість таким чином вільно виражати свої думки та реалізовувати своє право
на свободу висловлювання та свободу думки. Варто зазначити, що гарантія реалізації даного права закріплена
в Загальній декларації прав людини та Міжнародному пакті про громадянські та політичні права. Також необхід-
но відмітити, що Інтернет – це не тільки джерело інформації, а й фактично спосіб отримати доступ до всіх суспіль-
но важливих ресурсів та послуг. Беручи до уваги пандемію, з якою зіштовхнувся весь світ, життя перетворилось
на онлайн, а мережа Інтернет стала платформою для реалізації права на освіту, а також забезпечення належних
умов життя завдяки онлайн-покупкам та іншим видам послуг. Саме тому цифрова економіка потребує вдоскона-
лення та модернізації способів здійснення контролю за державними коштами. Таким чином, і фінансове право
стоїть на порозі цифровізації та трансформації сучасного суспільства. Використовуючи Інтернет-технології, мож-
на спростити доступ до багатьох фінансових функцій та операцій, тим самим підвищити прозорість в діяльності
фінансових установ та покращити контроль за рухом публічних коштів держави.

Біографія автора

У. О. Олексій, Національнbq університет «Одеська юридична академія»

доктор філософії,
асистент кафедри конституційного,
адміністративного і фінансового права
Чернівецького юридичного інституту

Посилання

1. Воронова Л., Криницкий И., Кучерявенко Н.
Финансовое право : учеб. пособ. для студ. юрид. вузов
и фак. Харьков : Право. 2006. 384 с.
2. Гнатовська А.І. Концепція «сервісної держави»:
досвід іноземних держав та особливості впроваджен-
ня в Україні в умовах цифровізації. Наукові праці
36 Juris Europensis Scientia
Національного університету «Одеська юридична
академія». Т. 28 . Одеса : Видавничий дім «Гельвети-
ка», 2021. C. 37–43.
3. Карасева М.В., Крохина Ю.А. Финансовое
право / под ред. М.В. Карасевой. Москва : Изд-во
НОРМА, 2002. 288 с.
4. Латковська Т.А. Фінансово-правове регулюван-
ня суспільних відносин в умовах цифрової трансформа-
ції. Фінансове право в умовах цифрової трансформації :
колективна монографія / за заг. ред. Т.А. Латковської.
Чернівці : Технодрук, 2021. 418 с.
5. Марущак А.В. Контрольні повноваження цен-
тральних банків світу та деякі аспекти їх цифро-
вої трансформації. Фінансово-правове регулювання
суспільних відносин в умовах цифрової трансформації.
Фінансове право в умовах цифрової трансформації :
колективна монографія / за заг. ред. Т.А. Латковської.
Чернівці : Технодрук, 2021. 418 с.
6. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання
публічних фінансів та публічних видатків : моногра-
фія. Чернівці : Рута, 2004. 264 с.
7. URL : https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_
zaprovadzhuie_prozorii_instrument_pidvishchennia_
efektivnosti_tsifrovogo_rozvitku_sistemi_upravlinnia_
derzhavnimi_finansami-312 (дата звернення:
28.10.2021).
8. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/142-2017-%D1%80#Text (дата звернення:
28.10.2021).
Опубліковано
2021-11-15
Розділ
Статті