КОНЦЕПЦІЯ НОВОГО СУДОУСТРОЮ В ПОГЛЯДАХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОСІЙСЬКИХ ЛІВИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

  • Г. А. Волошкевич Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: марксизм, судоустрій, недоторканність суддів, виборність суддів, народний суд, соціал-демократична робітнича партія

Анотація

У статті аналізуються проблеми реформування судоустрою в поглядах представників російських лівих полі-
тичних сил на початку ХХ століття.
Проаналізовано передумови формування негативного ставлення лівих сил до старої моделі судоустрою та їх
загального критичного сприйняття суду як державної інституції. Робиться висновок, що основними недоліками
наявної на початку ХХ ст. судової системи з точки зору марксистів та їх послідовників була залежність суду від
адміністративної влади та відсутність у суді широкого народного представництва.
Критичне ставлення до державної машини, зокрема до судових органів, упевненість у зникненні держави та
її інститутів у постреволюційну добу не сприяло формуванню ґрунтовних теоретичних розробок концепції ново-
го судоустрою. Більшість представників лівих політичних сил висловлювалися за можливість збереження суду
на перехідному етапі до бездержавного суспільства та визначили основні завдання з його реформування.
За основу нової моделі судоустрою взято модель «народного суду» часів Паризької Комуни. Основними прин-
ципами нової моделі судоустрою, запропонованої марксистами, ставали: виборність суддів, надання права обира-
ти та бути обраним на посаду судді представникам «трудових верств» населення, соціальна та юридична відпові-
дальність суддів перед своїми виборцями.
Зроблено висновок, що в політичних програмах та партійних документах російських лівих політичних партій
початку ХХ ст. був відсутній чіткий план реформування судової системи та остаточно сформована модель участі
народу в здійсненні правосуддя. Висловлювалися лише загальні гасла щодо необхідності руйнації старої судової
системи, яка не зовсім спроможна захищати та реалізовувати інтереси пролетаріату, та заміни її на нову, що буде
ґрунтуватися на принципі виборності суддів та широкого залучення «трудових» верств населення до відправлен-
ня судочинства.

Біографія автора

Г. А. Волошкевич, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Посилання

Судова влада в Україні: історичні витоки, зако-

номірності, особливості розвитку : монографія / За ред.

І.Б. Усенко. Київ : Наук. думка, 2014. С. 503.

Луначарский А.В. Революция и суд. Материалы

Народного комиссариата юстиции. 1918. Вып. II.

Портнов В.П., Славин М.М. Становление пра-

восудия в Советской России (1917–1922 гг.). Москва :

Наука, 1990. С. 166.

Ленін В. Держава та революція. Відень : Друкар-

ня «Адрія», 1920.

Полное собрание сочинений В.И. Ленина. Изда-

ние 5-е. В 55 т. Москва : Политиздат, 1974. Т. 35. С. 595.

Полное собрание сочинений В.И. Ленина. Изда-

ние 5-е. В 55 т. Москва : Политиздат, 1974. Т. 5. С. 550.

Смирнов Л.Н. Ленинские идеи о суде и правосу-

дии и их претворение в жизнь. Бюллетень Верховного

Суда СССР. 1977. № 5. С. 3–16.

Полное собрание сочинений В.И. Ленина. Изда-

ние 5-е. В 55 т. Москва : Политиздат, 1974. Т. 4. С. 565.

Полное собрание сочинений В.И. Ленина. Изда-

ние 5-е. В 55 т. Москва : Политиздат, 1974. Т. 36. С. 741.

Полное собрание сочинений В.И. Ленина. Изда-

ние 5-е. В 55 т. Москва : Политиздат, 1974. Т. 31. С. 671.

Полянский Н.П. Первые страницы советской

науки о суде. Правоведение. 1957. № 1. С. 107–111.

Программа Российской социал-демократиче-

ской рабочей партии Програмы главнейших русских

партий. Москва, 1917. С. 20.

Зайчук В. Ленін про соціалістичне правосуддя.

Радянське право. 1969. № 3. С. 4.

Гел Дрепер «Диктатура пролетаріату» в Марк-

са й Енгельса Спільне. 2012. № 4: Класова експлуатація

та класова боротьба. URL: https://commons.com.ua/

uk/diktatura-proletariatu-v-marksa-j-e (дата звернен-

ня: 20.10.2021).

Герцензон А.А. Уголовное право и социоло-

гия. Проблемы социологии уголовного права и уго-

ловной политики. Москва : Юридическая литература,

С. 286.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание 2-е.

В 50 т. Москва : Политиздат, 1962. Т. 22. С. 804.

Партия социалистов-революционеров. Про-

грамма и организационный Устав. [Б. м.]: Тип. партии

социалистов-революционеров, 1906. С. 38.

Буков В.А. От российского суда присяжных к

пролетарскому правосудию: у истоков тоталитаризма.

Москва : Археографический центр. 1997. С. 452.

Кожевников М.В. История советского суда.

1956 годы. Москва : Госюриздат, 1957. С. 383.

Крыленко Н.В. Ленин о суде и уголовной поли-

тике. Москва : Совиздат, 1935. С. 205.

Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті