ФРЕНСІС БЕКОН – ВИДАТНИЙ НОВАТОР І ПРОПАГАНДИСТ НАУКИ

  • І. М. Коваль Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: суспільство, людина, філософія, наука, метод, методологія, експеримент, досвід, практика

Анотація

У статті здійснено спробу розглянути філософсько-теоретичну діяльність Ф. Бекона, спрямовану на розкриття
ролі і місця науки і наукових знань в опануванні людиною і законом природи як важливого чинника соціального
прогресу.
Установлено, що Ф. Бекон був одним із перших мислителів, хто усвідомив характер нової епохи і значення екс-
периментальних наукових досліджень для соціально-економічного, політичного, правового, морально-етичного
та культурного розвитку суспільства.
Він творчо сформулював ідею щодо науки як сили, яка здатна озброїти людину знаннями, і як важливого чин-
ника її самовдосконалення. У статті акцентується увага на прагненні Ф. Бекона до активного проведення експери-
ментальних досліджень як необхідної умови розширення і поглиблення знань про навколишній світ, виявлення
законів і закономірностей розвитку і функціонування природних явищ, без чого не можна заволодіти людиною
владою над природою. Мислитель був упевнений у тому, що опанувати природу і поставити її собі на службу люди-
на може тільки за умови створення нової техніки, постійно вдосконалюючи науково-технічні винаходи. Філософ
наголошує на необхідності тісного творчого зв’язку науки й техніки.
У статті обґрунтовується, що важливим аспектом нових наукових досліджень Ф. Бекон уважав розроблення
нового методу і методології дослідження. Основою розвитку наукових знань філософ оголошує експерименталь-
не дослідження природи, а логікою, що забезпечує цей розвиток, має бути індуктивне узагальнення результатів
дослідження.
У статті наголошується, що Ф. Бекон був активним прихильником політики й ідеології британського коло-
ніалізму. У науці він відводив особливу роль, мріючи тим самим перетворити Велику Британію в сильну світову
державу.
Мислитель був упевнений у тому, що наука здатна забезпечити не тільки економічний розвиток, а й обороноз-
датність держави, в якій важливу роль відіграє військова наука і військове мистецтво, розширення торговельних
зв’язків з іншими країнами, а також розширення своєї території за рахунок придбання нових колоній.
У статті вказується, що Ф. Бекон акцентував увагу на тісному діалектичному взаємозв’язку теорії і практики.
Будь-яка практика, як заявляв він, може бути успішною, якщо вона спирається на науково обґрунтовану теорію.
Установлено, що значну роль Ф. Бекон відводив досвіду й експерименту, зосереджуючи увагу на ґрунтовному
відборі фактів. Таким чином, Ф. Бекон у науці бачив велику силу і соціальну цінність прогресивного розвитку
суспільства.
У результаті наукового дослідження автором статті розглядається аналіз творчості Ф. Бекона в наукових
розвідках та його оцінка. Філософські теоретичні ідеї Ф. Бекона привертали увагу західноєвропейських учених
Б. Биховського, Т. Котарбинського, М. Мелвиля, Б. Рассела, Л. Фейєрбаха,, Л. Фейхтанверга, Ф. Фішера та ін.
Деякі аспекти творчої спадщини англійського мислителя аналізували у своїх працях представники радянської та
російської науки Г. Александров, В. Асмус, А. Деборин, Ф. Коган-Бернштейн, О. Литвинова, А. Луначарський,
Ю. Михаленко, І. Нарський, В. Соколов, А. Субботін та ін.
На жаль, серед вітчизняних дослідників Ф. Бекону дотепер не приділено достатньо уваги.

Біографія автора

І. М. Коваль, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти

Посилання

1. Бэкон Ф. Великое Восстановление Наук. Сочи-
нения в двух томах. 2-е испр. и доп. изд. Сост., общ.
ред. и вступ. статья А.Л. Субботина. Москва : Мысль,
1977. Т. 1 С. 57–80.
2. Юм Д. История Англии. (Извлечения). Сочине-
ния в двух томах. Под общ. ред. и с примеч. И.С. Нарско-
го. Пер. с англ. Москва : Мысль, 1963. Т. 2. С. 825–850.
3. Рассел Б. Історія західної філософії / пер. з англ.
Ю. Лісняка, П. Таращука. Київ : Основи, 1995. 759 с.
4. Соколов В.В. Очерки философии Эпохи Возрож-
дения. Москва : Государственное издательство Высшая
школа, 1962. 167 с.
5. Луначарский А.В. Литературоведение. Кри-
тика. Эстетика. Собрание сочинений в восьми томах.
Москва : Издательство Художественная литература.
1965. Том шестой. С. 415–512.
6. Мельвиль М.Н. Фрэнсис Бэкон. Москва : Знание,
1961. 47 с.
7. Античная философия и мифология в толковании
Ф. Бэкона. Сочинения в двух томах. 2-е, испр. и доп.
изд. Сост., общ. ред. и вступит. статья А.Л. Субботина.
Москва : Мысль, 1978. Т. 2 С. 534–539.
8. Субботин А.Л. Френсис Бэкон и античность.
Вопросы философии. 1972. № 2. С. 86–94.
9. Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные
и политические. Сочинения в двух томах. 2-е, испр. и
доп. изд. Сост., общ. ред и вступит. статья А.Л. Суббо-
тина. Москва : Мысль, 1978. Т. 2. С. 351–481.
10. Субботин А.Л. По следам «Нового Органона».
Вопросы философии. 1970. № 9 С. 97–108.
11. Субботин А.Л. Шекспир и Бэкон. Вопросы
философии. 1964. № 2. С. 93–103.
12. Гусев В.І. Нариси з історії філософії Нового
часу. Київ : Національний університет «Києво-Моги-
лянська академія». 2020. 344 с.
13. Філософія : підручник / За ред. О.П Сидоренка.
Київ : Знання. 2008. 891 с.
14. Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук.
Сочинения в двух томах. 2-е испр. и доп. изд. Сост.,
общ. ред. и вступит. статья А.Л. Субботина. Москва :
Мысль, 1977. Т. 1. Кн. седьмая. С. 385–417.
15. Історія філософії. Словник / За заг. ред. д. ф. н.,
проф. В.І. Ярошовця. 2-ге вид., перероб. Київ : Знання
України, 2012. 1087 с.
16. Бэкон Ф. Афоризмы об истолковании природы
и царства человека // Бэкон Ф. Сочинения в двух томах.
2-е, испр. и доп. изд. Сост., общ ред. и вступит. статья
А.Л. Субботина. Москва : Мысль, 1978. Т. 2. С. 12–79.
17. Бекон Ф. Новая Атлантида. Сочинения в
двух томах. 2-е, испр. и доп. изд. Сост., общ. ред. и
вступит. статья А.Л. Субботина. Москва : Мысль.
1978. Т. 2 С. 485–518.
18. Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та
ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу та
європейської історії. Львів : Львівський державний
університет імені І. Франка, 1977. 274 с.
19. Соколов В.В. Френсис Бэкон – фило-
соф – новатор своей эпохи. Вопросы философии. 1961.
№ 4. С. 86–97.
20. Асмус В.Ф. Избранные философские труды.
Москва : Издательство Московского университета.
1969. Т. 1. С. 339–404.
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті