ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БЕЗСТОРОННОСТІ СУДДІ ЯК ПРИНЦИПУ СУДОЧИНСТВА

  • Ю. A. Козаченко Полтавський державний аграрний університет
  • О. С. Кальян Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: безсторонність судді, принцип, судочинство, правосуддя, justice

Анотація

У статті розглянуто питання, які стосуються теоретико-правового визначення принципу безсторонності судді
в розрізі правової науки, та охарактеризовано співвідношення цього принципу з іншими концептуальними заса-
дами здійснення судочинства з урахуванням темпоральних змін сучасної практики правозастосування в демокра-
тичній та правовій державі.
Нормативне закріплення на національному та міжнародному рівні принципу безсторонності судді є результа-
том демократизації правового регулювання суспільних відносин, що сприяє підвищенню рівня довіри суспільства
до суду як інституції та є одним із засобів подолання негативних тенденцій, які виникають у суспільній свідомо-
сті, зважаючи на наявність таких чинників, як корумпованість, політизованість органів державної влади тощо.
Крім того, проаналізовано умови нормативної регламентації права на незалежний і неупереджений суд у кон-
тексті забезпечення реалізації права на справедливий судовий розгляд. Доведено, що принцип безсторонності
суду не тільки має вагоме значення для забезпечення функціонування судової системи України, а і є суттєвою
правовою фундацією для суспільства і держави загалом, оскільки є невід’ємним елементом гарантованості реалі-
зації прав і свобод людини і громадянина та «лакмусовим папірцем», що характеризує рівень розвитку держави
загалом. У правовій державі цей принцип є основоположним у системі юрисдикційного захисту прав особи, адже
найбільш ефективною його формою є саме судовий захист порушених, невизнаних чи оспорених прав.
Визначено, що дослідження принципу безсторонності судді є теоретично і практично значущим, оскільки
на цьому етапі суспільно-правового розвитку його основні параметри і критерії не тільки сформовані на законо-
давчому рівні, а й невід’ємно пов’язані з результатами процесуальної діяльності такої інституції, як Європей-
ський суд із прав людини.

Біографії авторів

Ю. A. Козаченко, Полтавський державний аграрний університет

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри підприємництва і права

О. С. Кальян, Полтавський державний аграрний університет

кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри підприємництва і права

Посилання

1. Рівень довіри до суспільних інститутів та елек-
торальні орієнтації громадян України. Український
центр економічних та політичних досліджень імені
О. Разумкова : офіц. вебсайт. URL: http://razumkov.
org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/
riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralnioriientatsii-
gromadian-ukrainy-2
2. Про стандарти незалежності судових органів та
незмінюваність суддів : Висновок № 1 (2001) Консуль-
тативної ради європейських суддів для Комітету міні-
стрів Ради Європи від 01.01.2001 року. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a52
3. Пилипчук О.О. Зародження і розвиток права в
Давньому Римі (середина VІІІ–VІ ст. до н.е.). Історія
науки і техніки. 2018, Том 8, Вип. 1 (12). С. 179–190.
4. Про захист прав людини і основоположних сво-
бод : Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
5. Про виконання рішень та застосування практи-
ки Європейського суду з прав людини : Закон України
від 23.02.2006 р. № 3477-IV. Відомості Верховної Ради
України. 2006. № 30. Ст. 260
6. Case of Kyprianou v. Cyprus (Application no.
73797/01). Judgment of European Court of Human
Rights. Strasbourg 27 January 2004. URL: http://www.
legal-tools.org/doc/27b9ad/pdf/
7. Case of Piersack v. Belgium (Application no.
8692/79). Judgment of European Court of Human
Rights. Strasbourg 1 October 1982. URL: https://www.
legal-tools.org/doc/5f0512/pdf/
8. Case of De Cubber v. Belgium (Application
no. 9186/80). Judgment of European Court of Human
Rights. Strasbourg 26 October 1984. URL: https://www.
legal-tools.org/doc/233c17/pdf/9. Лужанський А.В. Безсторонній суд як об’єкт
доступу в контексті міжнародних зобов’язань
України. Вісник Верховного Суду України. 2012.
№ 2. С. 20–25.
10. Справа «Білуха проти України» (Заява
№ 33949/02) : Рішення Європейського суду з прав
людини, Страсбург, 09.11.2006 р. Офіційний вісник
України. 2007. № 19. Ст. 785.
11. Справа «Совтрансавто-Холдинг» проти Украї-
ни» (заява № 48553/99) : Рішення Європейського суду
з прав людини, Страсбург, від 25.07.2002 р. Офіційний
вісник України. 2003. № 44. Ст. 2344.
12. Незалежність, дієвість та роль суддів :
Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи
№ (94) 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_323
13. Про судоустрій і статус суддів : Закон України
від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної
Ради України. 2016. № 1402-VІІI. Ст. 7.
14. Кравчук В.М. Науково-практичний коментар
до Кодексу адміністративного судочинства України.
Харків : Фактор, 2011. 800 с.
15. Кримінальний процесуальний кодекс Украї-
ни : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відо-
мості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12,
№ 13. Ст. 88.
16. Бучик А. Аналіз теорії, практики та механізмів
реалізації права на відвід (самовідвід) судді. Юридична
Україна. 2015. № 10–12. С. 110–116.
17. Цивільний процесуальний кодекс України від
18.03.2004 р. № 1618-4. Відомості Верховної Ради.
2004, № 40 42. Ст. 492.
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті