ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

  • Н. С. Іванова Бердянський державний педагогічний університет
  • В. І. Педан КНП БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання»
Ключові слова: гарантії забезпечення, медична допомога, медична реформа, право на охорону здоров’я, скарги

Анотація

Предметом дослідження статті є розкриття змісту гарантій забезпечення та реалізації конституційного права
людини на охорону здоров’я. Визначено: попри доволі значну кількість нормативних актів, присвячених регулю-
ванню питання забезпечення та реалізації права людини на охорону здоров’я, на практиці для досягнення постав-
лених цілей виникає чимало проблем, вирішення яких є актуальним та вимагає комплексного підходу. Проана-
лізовано результати окремих досліджень щодо дотримання та гарантій прав людини у сфері охорони здоров’я,
а також нормативне визначення змісту права людини на охорону здоров’я та гарантій цього права. Звернено
увагу на наявність певної правової колізії між різними нормативними актами та роз’ясненнями Конституційно-
го Суду України щодо безоплатного надання медичної допомоги в державних та комунальних закладах охоро-
ни здоров’я. Намаганням вирішити вказану проблему стало ухвалення низки нормативних актів, спрямованих
на збільшення господарської та фінансової самостійності цих закладів. Проаналізовано стан звернень до Мініс-
терства охорони здоров’я України щодо надання медичної допомоги, безоплатного забезпечення ліками та виро-
бами медичного призначення та з’ясовано, що за 2020 рік порівняно великою залишилася кількість звернень із
боку громадян до МОЗ щодо саме: а) безкоштовного надання медичної допомоги; б) пільгового або безоплатного
забезпечення ліками та виробами медичного призначення. Розкрито зміст гарантій права людини для реалізації
права на охорону здоров’я, на надання медичної допомоги. Розглянуто сутність конкретних проблем, які нині
виникають на шляху реалізації права людини на охорону здоров’я, як-от оплата додаткових медичних послуг
та лікарських засобів та за тарифами, що не входять до пакетів послуг програми медичних гарантій; відшкоду-
вання з державного бюджету за програмою медичних гарантій застосування лікарських засобів, які не включені
до Національного переліку основних лікарських засобів, які підлягають закупівлі закладами й установами охоро-
ни здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; упровадження до систе-
ми охорони здоров’я програми медичного страхування; реальне забезпечення безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань. Зроблено висновки щодо необхідності вдосконалення нормативних приписів, зокрема,
стосовно бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я, як-от забезпечення виконання завдань державного
фінансування гарантій медичного обслуговування населення.

Біографії авторів

Н. С. Іванова, Бердянський державний педагогічний університет

кандидат політичних наук,
доцент кафедри правознавства

В. І. Педан, КНП БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання»

юрисконсульт

Посилання

1. Конституція України : Закон України від
28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення:
07.10.2021).
2. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медич-
не право України : підручник / за заг. ред. д.ю.н., проф.
С.Г. Стеценка. Київ : Всеукраїнська асоціація видавців
«Правова єдність», 2008. 507 с.
3. Назарко Ю.В. Гарантії реалізації права на охоро-
ну здоров’я в Україні та країнах Європейського Союзу.
Юридичний часопис Національної академії внутріш-
ніх справ. 2018. № 1(15). С. 405–418.
4. Карамишев Д.В., Радиш Я.Ф., Удовиченко Н.М.
Проблеми забезпечення конституційних гарантій та
реалізації державної політики охорони здоров’я в Укра-
їні. Медичне право України: проблеми становлення та
розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практич-
ної конференції. 19-20.04.2007. м. Львів. С. 157–164.
5. Рішення Конституційного Суду України у спра-
ві за конституційним поданням 53 народних депута-
тів України щодо офіційного тлумачення положення
частини третьої статті 49 Конституції України «у дер-
жавних і комунальних закладах охорони здоров’я
медична допомога надається безоплатно» (справа про
безоплатну медичну допомогу) від 29 травня 2002 р.
№ 10-рп/2002 Справа № 1-13/2002. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02#n54 (дата звер-
нення: 12.10.2021).
6. У справі за конституційним поданням правлін-
ня Пенсійного фонду України щодо офіційного тлу-
мачення положень статті 1, частин першої, другої,
третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2,
3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини пер-
шої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини
першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пунк-
ту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративно-
го судочинства України в системному зв’язку з окре-
мими положеннями Конституції України: Рішення
Конституційного суду України від 25 січня 2012 року
№ 3-рп/2012. Справа № 1-11/2012. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12#Text (дата
звернення: 12.10.2021).
7. Основи законодавства України про охорону
здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 р.
№ 2801-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2801-12 (дата звернення: 12.10.2021).
8. Аналіз організації роботи зі зверненнями гро-
мадян, що надійшли до МОЗ України у 2020 році.
URL: https://moz.gov.ua/analiz-organizacii-roboti-zizvernennjami-
gromadjan (дата звернення: 15.08.2021).
9. Проєкт закону про загальнообов’язкове держав-
не соціальне медичне страхування в Україні. Верховна
Рада України. Офіційний вебпортал. URL: http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59862
(дата звернення: 24.10.2021).
10. Ожегов С.И. Словарь русского языка : 70 000
слов / под. ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е изд., испр.
Москва : Рус. яз., 1991. 917 с.
11. Конституційне право : підручник / МВС
України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред.
О.С. Бакумова, Т.І. Гудзь, М.І. Марчука ; [О.С. Баку-
мов, Л.Д. Варунц, Т. І. Гудзь та ін.] ; передм. М.І. Мар-
чука. Харків, 2019. 484 с.
12. Про державні фінансові гарантії медично-
го обслуговування населення : Закон України від
19.10.2017 № 2168-VII. Дата оновлення 01.01.2021
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
(дата звернення: 28.10.2021).
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті