СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА В УКРАЇНІ: ЗАКОНОПРОЄКТНІ РОБОТИ ЗА ЧАСІВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ (ЧАСТИНА ПЕРША)

  • Н. Ю. Королевська
Ключові слова: держава, соціальні права, соціальна функція держави, соціальна політика, соціальний захист, принцип рівності

Анотація

Автором підкреслено, що низька соціальна орієнтованість державної політики, що спостерігається з 2014 року,
а також пандемія коронавірусу, яка вкрай загострила ситуацію на ринку праці, викликали шокові соціально-еко-
номічні наслідки для українських громадян. І за таких складних умов важливим науковим завданням є розробка
низки заходів для забезпечення для них належного соціального захисту і підтримки. Варто зазначити, що пози-
тивним кроком є те, що за останні два роки мінімальна заробітна плата була підвищена до 5 000 гривень, із 1 січня
2021 року – до 6 000 гривень на місяць. Із 1 грудня 2021 року очікується ще одне її підвищення – до 6 500 гривень
на місяць.
Автор обґрунтовує, що навряд чи можна погодитись із тим, що при цьому не були підвищені інші базові соці-
альні стандарти, як-от розміри прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп насе-
лення (найбільш вразливих). Із точки зору конституційного права це можна розглядати як порушення принци-
пу рівності. Здавалося б, щодо найбільш уразливих груп населення принцип рівності порушувався завжди, але
це було виявом так званої позитивної дискримінації. Особливе занепокоєння викликає те, що стосовно цих груп
порушення принципу рівності зараз може вважатися не позитивною, а негативною дискримінацією.
Автором проаналізовано проєкт закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного про-
житкового мінімуму» від 05 червня 2020 року за реєстр. № 3515-1, урядовий проєкт з аналогічною назвою від
29 травня 2020 року за реєстр. № 3515, а також проєкт закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо встановлення і затвердження окремих державних соціальних гарантій» від 16 вересня 2019 року
за реєстр. № 2146. На підставі цього авторка доводить, що одним із пріоритетних антикризових заходів має ста-
ти перехід до фактичного показника прожиткового мінімуму та його подальше щорічне закріплення в законі
про Державний бюджет, робить інші висновки та пропозиції.

Біографія автора

Н. Ю. Королевська

кандидат економічних наук

Посилання

1. Mishyna N. Hermeneutics in the Constitutional
Law of Ukraine. Наукові праці Національного універси-
тету «Одеська юридична академія». Одеса, 2021. Т. 28
(XXVIII). С. 104–109.
2. Mishyna N., Surilova O. Constitutional and
Administrative Aspects of the Ukrainian Medical Code.
Wiadomosci Lekarskie. 2020. № 1. P. 191–195.
3. Про внесення змін до деяких законів України
щодо встановлення і затвердження окремих держав-
них соціальних гарантій : проєкт закону України від
16 вересня 2019 року, реєстр. № 2146. URL: http://
search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00492B.html
4. Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо створення передумов для підви-
щення прожиткового мінімуму на рівень, не ниж-
чий рівня фактичного прожиткового мінімуму : про-
єкт Закону України від 05 червня 2020 року, реєстр.
№ 3515-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=69049
5. Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо створення передумов для підви-
щення прожиткового мінімуму на рівень, не ниж-
чий рівня фактичного прожиткового мінімуму : про-
єкт Закону України від 29 травня 2020 року, реєстр.
№ 3515. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=68889
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті