ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

ДОКТРИНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • А. О. Петренко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: загальні збори громадян за місцем проживання, свобода зібрань, безпосередня демократія, демократія, місцеве самоврядування

Анотація

Узагальнено, що в Україні багато уваги приділяється реформі органів місцевого управління та органів місце-
вого самоврядування. На відміну від попередніх етапів муніципальної реформи в Україні нині увага приділяєть-
ся підвищенню ефективності функціонування органів місцевого самоврядування, плануються зміни як у системі
місцевого самоврядування, так і у взаємодії органів місцевого самоврядування з організованою та неорганізова-
ною громадськістю. Прикладом змін у системі місцевого самоврядування є заплановане утворення власних вико-
навчих органів обласних і районних рад.
Доведено, що в Україні найбільш комплексно проблематику загальних зборів громадян за місцем проживання
аналізував О.С. Орловський, однак його висновки та пропозиції не знайшли свого вираження в монографічних
працях із цього питання. Таких досліджень в українській юридичній літературі наразі немає, що робить опрацю-
вання цієї проблематики актуальним та нагальним.
Що ж до монографічних досліджень, присвячених інститутам безпосередньої демократії загалом, то структур-
ні підрозділи про загальні збори громадян за місцем проживання посідають у них чільне місце. Якщо звертатись
до монографічних досліджень окремих інститутів безпосередньої демократії, то найчастіше про загальні збори
громадян за місцем проживання йдеться у тих, які присвячені аналізу органів самоорганізації населення.
Проаналізовано сформоване в українській юридичній літературі теоретичне підґрунтя для подальшого вдоско-
налення законодавства про загальні збори громадян за місцем проживання в селах, селищах, містах та виявлено
перспективні напрями для подальших досліджень цього інституту. Вони полягають у розширенні кола суб’єктів,
що можуть ініціювати скликання та брати участь у загальних зборах громадян за місцем проживання, у спрощен-
ні процесуальних вимог до скликання та проведення цих зборів тощо. Ці новели можуть бути застосовані в Законі
України «Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання», який станом
на 01 жовтня 2021 р. перебуває на розгляді у Верховній Раді України.

Біографія автора

А. О. Петренко, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри конституційного права

Посилання

Мішина Н.В. Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи. Право України. 2018.

№ 4. С. 126–138.

Мішина Н.В. Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи. Публічне право. 2015. № 3. С. 67–72.

Прієшкіна О.В. Місцева демократія в Україні: інститути та організаційно-правові форми реалізації :

монографія. Одеса : Фенікс, 2005. 248 с.

Мішина Н.В. Органи самоорганізації населення: минуле, сучасне, перспективи : монографія. Одеса :

Видавництво ОРІДУ НАДУ, 2008. 240 с.

Мішина Н.В. Конституційно-правове регулювання діяльності органів самоорганізації населення:

порівняльно-правове дослідження: монографія. Одеса : Друкарський дім, 2009. 298 с.

Мішина Н.В. Органи самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження : дис. … д-ра юр.

наук. 12.00.02 : конституційне право; муніципальне право. Одеса, 2009. 595 с.

Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті