ВЗАЄМОВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ АДВОКАТА ТА ПРАВОСЛУХНЯНОЇ ПОВЕДІНКИ ГРОМАДЯНИНА

  • О. С. Заяць Львівський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: адвокат, адвокатська діяльність, довіра, суспільство, громадянин, держава, правослухняна поведінка, право

Анотація

 Статтю присвячено дослідженню правових засад взаємовпливу професійної поведінки адвоката та правослухняної поведінки громадянина, з’ясовано, що підвищення рівня усвідомленої правослухняної поведінки є одним із завдань і держави, що прагне бути правовою, і суспільства, що вважається громадянським. Зрозуміло, що питання, пов’язані з порушенням людьми встановлених законом норм, існуватимуть завжди, однак у правовій державі вони мінімізовані та не чинять масштабного впливу на ситуацію в державі та суспільстві, окрім того, існують ефективні механізми боротьби з правопорушеннями та швидкого відновлення порушених прав і свобод людини. Іншою є ситуація в державах, які тільки стали на шлях побудови правової держави й громадянського суспільства і роблять у цьому напрямі перші кроки. Звісно ж, тут рівень усвідомленої правослухняної поведінки низький, адже незадоволеними залишаються базові потреби людини в безпеці (коли людина не впевнена в тому, що в держави наявні ефективні механізми для захисту її прав і свобод, законних інтересів), тому немає можливостей для розвитку особистості та забезпечення собі гідного рівня життя. Обґрунтовано, що одним зі шляхів підвищення рівня усвідомленої правослухняної поведінки в суспільстві може стати приклад професійної поведінки адвока- та, адже через свою професійну діяльність адвокат не тільки захищає права і свободи, законні інтереси людини, а й часто першим ознайомлює людину з її правами та обов’язками в певних ситуаціях, а своєю професійною поведінкою демонструє, що досягнути справедливості можна тільки за допомогою законних та морально виправданих методів. Цим контекстом зумовлено тезу, відповідно до якої адвокат через свою професійну поведінку, яка ґрунтується на неухильному дотриманні закону та усвідомленій системі моральних цінностей, що є обов’язковим складником поведінки, може впливати на правослухняну поведінку в суспільстві. Його професійна поведінка сприяє підвищенню рівня довіри суспільства до адвокатської діяльності й зростанню кількості звернень людей за професійною правовою допомогою, що спростить процес досягнення справедливості та допоможе підвищити рівень правової освіченості громадян.

Біографія автора

О. С. Заяць, Львівський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Інституту права

Посилання

1. Смілик А.С. Правослухняність як вияв правово- го виховання й культури особи. Науковий вісник Між- народного гуманітарного університету. Серія: Юри- спруденція. 2016. № 19. С. 31–34.
2. Павлухин А.Н., Зарипов
З.С., Ераишвили Н.Д. Предупреждение правонарушений несовершенно- летними средствами правового воспитания. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 111 с. 3. Волянська О.В., Підкурскова І.В. Довіра до суду як чинник довіри до публічної влади: міжнародний та національний виміри. Вісник Національного універ- ситету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Право. 2018. № 2 (37). С. 151–165.
4. Бірюкова А.М. Довіра як етична основа відно- син адвоката з клієнтом (міжнародний та вітчизня- ний вимір). Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 149–154. 5. Черкасов О.В. Проблеми єдності та диференціа- ції відповідальності у трудовому праві України : моно- графія. Харків : Право, 2019. 240 с. 6. Гусір І. Моральна відповідальність у сучасно- му соціокультурному дискурсі. Вісник Львівсько- го університету. Серія філос.-політолог. студії. 2014. Вип.
5. С. 34–41. 7. Ореховский А.И. Ответственность: аксиологи- ческое основание. URL: http://vestnik.sibsutis.ru/ uploads/1340077060_5954.pdf 8. The case for drafting a European convention on the profession of lawyer. Committee on Legal Affairs and Human Rights. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/ XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24296&lang=en 9. Аракелян М.Р. Правозахисна діяльність адвока- тури: теоретико-правовий ракурс : монографія. Одеса : Фенікс, 2018. 386 с.
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті