ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  • Л. А. Остафійчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: судове рішення, остаточність судового рішення, перегляд судових рішень, виключні обставини, цивільний процес

Анотація

 Процесуальним інструментом утілення конституційного права людини на судовий захист є право не лише на звернення до суду, а й на перегляд судового рішення. Перегляд судового рішення за виключними обставинами є найменш дослідженим поняттям у науці цивільного процесуального права. На практиці застосування перегля  ду судового рішення за виключними обставинами теж має поодинокий характер. Це пояснюється неоднозначним підходом судів до розуміння положень ч. 3 ст. 423 ЦПК України та, відповідно, неоднаковим застосуванням цієї норми на практиці. Ця обережність є наслідком того, що насправді підстави для перегляду судового рішення за виключними обставинами, визначені законодавцем у ч. 3 ст. 423 ЦПК України, не є такими простими та зрозумілими, як видається спершу. Цим обґрунтовується актуальність обраної теми для дослідження, її мета та завдання: дослідити правові підстави для перегляду судового рішення за виключними обставинами та практику їх застосування у судах, сформувати власне визначення поняття «виключні обставини». За результатами дослідження встановлено, що з підстав п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України виключні обставини – це обставини, які на момент постановлення рішення в справі не підконтрольні ні суду, ні учасникам справи і які (за звичайного перебігу судового процесу) не можуть обґрунтовано запобігти застосуванню норми закону (іншого правового акта чи їх окремого положення), яка в подальшому визнана Конституційним Судом України неконсти  туційною (конституційною). Із підстав п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, виключними є обставини, які включають зміну умов, які відбуваються як у середині України, так і за її межами, і суттєво впливають на судові рішення національних судів, які набули законної сили тому, що тлумачення положень Конвенції про захист прав люди  ни й основоположних свобод є компетенцією Європейського суду з прав людини, який з урахуванням принципу верховенства права у своїх рішеннях постійно розвиває, доповнює, уточнює практику її застосування. Прийняття судом до розгляду заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами з підстав п. 3 ч. 3 ст. 423 ЦПК України означає, що попередньо судовий захист узагалі був не доступним заявнику.

Біографія автора

Л. А. Остафійчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент кафедри процесуального права

Посилання

1. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон від 18.03.2004 р. № 1618 IV. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1618 15#Text
2. Єзеров А.А. Конституційна скарга і виключні обставини для перегляду справ. URL: https://supreme. court.gov.ua/supreme/pres centr/zmi/811129/
3. Цувіна Т.А. Інститут конституційної скар ги та перегляд судових рішень за виключни ми обставинами в контексті принципу верховен ства права. Прикарпатський юридичний вісник, 2019. Вип. 3 (28). Т. 1. С. 136–141.
4. Рішення Другого сенату Конституційного Суду України від 07.04.2021 р. № 1 р(ІІ)/2021 у справі за конституційною скаргою громадянина України Дячен ка Олександра Миколайовича та інших громадян України щодо відповідності Конституції України (кон ституційності) підпункту 13 пункту 4 розділу I Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Укра їни» від 28 грудня 2014 року № 76 VIII. URL: http:// search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KS21003.html
5. Зятіна Д. Перегляд судових рішень у зв’язку з виключними обставинами на підставі п. 1 ч. 3 ст. 320 ГПК України. Підприємництво, господарство і право, 2020. № 4. С. 81–85.
6. Андронов І.В. Обов’язковість судових рішень у цивільному судочинстві. Цивільне судочинство у світ лі судової реформи в Україні : матеріали «круглого сто лу» (м. Одеса, 16 трав. 2015 р.). Одеса : Фенікс, 2015. URL: https://cutt.ly/STrSv0J
7. Рішення Другого сенату Конституційного Суду України у справі № 3 425/2018(6960/18) за конститу ційною скаргою Жабо Тетяни Максимівни щодо від повідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 40 Кодексу законів про працю України від 04.09.2019 р. № 6 р(ІІ)/2019. URL: https://ccu.gov.ua/docs/2837
8. Постанова Верховного Суду від 13.11.2019 р. у справі № 545/1151/16 ц. URL: https://reyestr.court. gov.ua/Review/86173768.
9. Постанова Верховного Суду від 11.11.2020 р. у справі № 757/40835/15 ц. URL: https://reyestr.court. gov.ua/Review/92973091
10. Рішення Знам’янського міськрайонного суду від 10.12.2019 у справі № 389/2004/16 ц. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/86410982.
11. Постанова Кропивницького апеляційного суду від 11.02.2020 р. у справі № 389/2004/16 ц URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87730718.
12. Постанова Верховного Суду від 4.11.2020 р. у справі № 389/2004/16 ц. URL: https://cutt.ly/qTi3NEr.
13. Європейський суд з прав людини: рішен ня від 20.10.2011 р. у справі «Рисовський про ти України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/974_854#Text
14. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 ВР. URL: https://cutt.ly/ dTrSUCM
15. Конвенція про захист прав людини і осново положних свобод : Закон України від 17.07.1997 р. № 475/97 ВР. URL: https://cutt.ly/CTrSDy3
16. Про виконання рішень та застосування практи ки Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 р. № 3477 IV. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/3477 15#Text
17. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 03.09.2019 р. у справі № 569/1635/16 ц. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/84274446
18. Велика Палата Верховного Суду : постанова від 16.10.2018 р. у справі № 2 о 73/2012. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/77286377
19. Європейський суд з прав людини: рішення від 17.04.2018 р. у справі «Лазоріва проти України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d30#Text
20. Менюк Д.О. Перегляд судових рішень за ново виявленими та виключними обставинами у цивіль ному процесі України : дис. … д ра філософії. 081 – Право (08 – Право). – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київ, 2021. 237 с.
21. Рішення Конституційного Суду України у спра ві за конституційним поданням 55 народних депу татів України щодо відповідності Конституції Укра їни (конституційності) статті 375 Кримінального кодексу України від 11.06.2020 № 7 р/2020 (Справа № 1 305/2019(7162/19). URL: https://cutt.ly/HTrSCuR
22. Ніколенко Л.М. Поняття та ознаки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у господарському судочинстві. Право України. 2018. № 7. С. 115–129.
23. Виключний. Словник української мови: в 11 томах. Т. 1, 1970. Стор. 409. URL: http://sum. in.ua/s/vykljuchnyj
24. Обставина. Словник української мови: в 11 томах. Т. 5, 1974. Стор. 584. URL: http://sum. in.ua/s/obstavyna
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті