ПРОЦЕДУРА МОНІТОРИНГУ СПОСОБУ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

  • Я. І. Маслова Національнbq університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: запобігання корупції, моніторинг способу життя, суб’єкт декларування, працівник Національ- ного агентства з питань запобігання корупції, процедура

Анотація

Статтю присвячено дослідженню процедурних особливостей моніторингу способу життя до працівників Націо  нального агентства з питань запобігання корупції. Звернено увагу на відсутність нормативно встановленої вказів  ки щодо прийняття Національним агентством з питань запобігання корупції окремого порядку проведення моні  торингу способу життя до суб’єктів декларування. Установлено, що специфікою статусу працівника Національного агентства з питань запобігання корупції є діалектичний зв’язок одночасності визнання суб’єкта вповноваженим на вживання антикорупційних заходів та застосування до нього цих інструментів антикорупційного контролю. Визначено, що процедура здійснення моні  торингу способу життя працівників НАЗК є регламентованою нормами публічного права послідовністю дій у сфе  рі запобігання корупції, яку спрямовано на забезпечення доброчесності службовців спеціально вповноваженого антикорупційного органу державної влади та дотримання ними нормативно встановлених вимог і обмежень, що одночасно мінімізує ризики погіршення авторитету НАЗК та негативно впливає на репутацію службовця антико  рупційного профілю. Зазначено, що процедура моніторингу способу життя працівників НАЗК є втручальною фор  малізованою процедурою, яка застосовується вибірково; підставою для моніторингу способу життя працівників НАЗК є інформація, яка свідчить про можливість невідповідності рівня життя працівника НАЗК та задекларова  ним ним відомостям про майновий стан; джерелом інформації, яка стала підставою для застосування цього анти  корупційного інструмента, можуть бути: повідомлення фізичних чи юридичних осіб; публікації в засобах масової інформації; дані, зібрані з відкритих баз даних (включно із соціальними мережами); відсутні визначені терміни між початком процедури та встановленням підстав для цього; змістом процедурних дій є перевірка, порівняння інформації, наданої особою в деклараціях та спостереження за конкретним об’єктом доходу; наслідком її засто  сування є складання документа у вигляді доповідної записки, що є підставою для застосування інших заходів антикорупційного контролю до працівника НАЗК тощо.  

Біографія автора

Я. І. Маслова, Національнbq університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і фінансового права

Посилання

1. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700 VII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1700 18#Text (дата звернення: 25.09.2021).
2. Коломоєць Т.О. Моніторинг способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: пошук «новаційних інстру ментів» реалізації законодавчої моделі в Україні. Юри дичний бюлетень. 2019. № 9. C. 164–170.
3. Про затвердження порядку моніторингу спо собу життя суб’єктів декларування : проєкт рішення Національного агентства з питань запобігання коруп ції від 12.01. 2017 р. № 13. URL: https://nazk.gov. ua/wp content/uploads/2020/11/Do p. 13 1.pdf (дата звернення: 25.09.2021).
4. Відповідь Національного агентства з питань запобігання корупції на запит про інформацію від 12.03.2021 р. URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/83521/response/235663/attach/1/.pdf?cookie_ passthrough=1 (дата звернення: 25.09.2021).
5. Рева Ю.О. Антикорупційне декларування: тео рія, правове регулювання, практика. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здо буття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право. Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2020. URL: http://dspace.onua.edu. ua/handle/11300/13949 (дата звернення: 25.09.2021).
6. Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запо бігання корупції : рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.06.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625 19#Text (дата звернення: 25.09.2021). 7. Про затвердження Положення про Управлін ня внутрішнього контролю Національного агент ства з питань запобігання корупції : рішення від 12.03.2020 р. № 95/20. URL: https://nazk.gov.ua/ wp content/uploads/2020/10/ Polozhennya pro UVKpdf. (дата звернення: 25.09.2021).
8. Інструкція з організації та здійснення вну трішнього контролю в Національному агент стві з питань запобігання корупції : рішення від 12.10.2020 р.№ 422/20. URL: https://nazk.gov. ua/uk/documents/nakaz 455 20 vid 12 10 2020 pro zatverdzhennya instruktsiyi z organizatsiyi tazdijsnennya vnutrishnogo kontrolyu v natsionalnomuagentstvi z pytan zapobigannya koruptsiyi/ (дата звернення: 25.09.2021).
9. Про здійснення перевірок на доброчесність та моніторинг способу життя працівників Національного агентства з питань запобігання корупції : наказ Наці онального агентства з питань запобігання корупції від 24.12.2020 р. № 595/20. URL: https://nazk.gov.ua/ wp content/uploads/2020/12/Poryadok doyurochesnistnakaz 595.pdf (дата звернення: 25.09.2021).
10. Звіт за результатами моніторингу виконан ня Антикорупційної програми Національного агент ства з питань запобігання корупції за перше півріч чя 2021 р. URL: https://nazk.gov.ua/wp content/ uploads/2021/07/Zvit za rezultatamy monitoryngu Antykor programy_1.pdf (дата звернення: 25.09.2021).
11. Дмитрієв Ю.В. Моніторинг способу жит тя публічних осіб як один із механізмів запобігання корупції в системі державного управління. Публіч не управління та митне адміністрування. 2020. № 2 (25). Ст. 63–67.
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті