ПОНЯТТЯ ТА РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ АНТИДЕВІАНТНОЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

  • А. С. Сизоненко Департамент персоналу Міністерства внутрішніх справ України
Ключові слова: дитина, правопорушення, ювенальна злочинність, запобігання, організаційне забезпечення, державна політика

Анотація

Статтю присвячено організаційним питанням запобігання ювенальній злочинності як проблемі загальнодер  жавного характеру. Очікувати позитивної динаміки у зниженні рівня цього негативного явища у країні можна лише за умови практичного втілення конкретних заходів відповідної політики. Кримінологічні знання про харак  терні риси й особливості деморалізації та криміналізації дітей зумовлюють проведення в державі не лише анти  кримінальної, а й цілеспрямованої та ефективної ювенальної антидевіантної кримінологічної політики, необхід  ною умовою якої є належне організаційне забезпечення діяльності державних органів і громадських об’єднань у сфері запобігання ювенальній злочинності. Емпіричною базою дослідження стали наукові праці вчених у галузі кримінології та адміністративного права. Завдяки поєднанню загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, зокрема діалектичного, формально юри  дичного, порівняльного аналізу й синтезу, авторові вдалося опрацювати наявний у правовій науці емпіричний матеріал та отримати власні наукові висновки, що корелюються з метою і завданнями статті. Зазначено, що розпорошеність (за численними напрямами та рівнями профілактики) завдань у сфері запобі  гання ювенальній злочинності вимагає неабияких організаційних зусиль щодо забезпечення системної та ефек  тивної діяльності різних за правовим статусом і набором повноважень суб’єктів та інших учасників цього процесу. Пропонується авторське визначення організаційного забезпечення діяльності державних органів і громад  ських об’єднань у зазначеній сфері правовідносин. Наголошується на тому, що організаційне забезпечення має додатковий (допоміжний) характер стосовно безпосередньо кримінологічної (запобіжної) діяльності суб’єктів запобігання ювенальній злочинності, проте є обов’язковою та необхідною умовою для ефективної реалізації юве  нальної антидевіантної (кримінологічної) політики в державі. Ключові слова: дитина, правопорушення, ювенальна злочинність, запобігання, організаційне забезпечення, державна політика.

Біографія автора

А. С. Сизоненко, Департамент персоналу Міністерства внутрішніх справ України

кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, перший заступник директора

Посилання

1. Головкін Б. Превентивний вплив системи анти кримінального законодавства України на злочинність. Вісник Академії правових наук України. Харків : Пра во, 2012. № 4(71). С. 308–317.
2. Барановский Н. А. Антидевиантная политика: теория и социальная практика. Минск : Беларуская навука, 2011. 271 с.
3. Ensuring the rights and legitimate interests of children as participants in public relations / M. Veselov, T. Rekunenko, R. Pylypiv, N. Khmelevska, M. Korol. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Vol. 11. Issue 1. P. 365–368. URL: http://www. magnanimitas.cz/ADALTA/1101/PDF/1101.pdf.
4. Veselov M. Administrative and legal ensure of “the best interests of the child” in the field of junior justice. Public Administration and Law Review. 2020. Issue 3. P. 49–56. URL: https://doi.org/10.36690/ 2674 5216 2020 3 49 (дата звернення: 29.09.2021).
5. Голіна В. Об’єкт запобігання злочинності як фундаментальна кримінологічна проблема. Проблеми законності. 2017. № 138. С. 150–160. URL: https:// doi.org/10.21564/2414 990x.138.103952 (дата звер нення: 29.09.2021).
6. Криминология : учебник для вузов / под ред. В. Малкова. 2 е изд., перераб. и доп. Москва : ЗАО «Юстицинформ», 2006. 528 с.
7. Джужа А., Сюравчик В. Міжнародні правові норми – правова база запобігання ювенальній злочин ності. Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму право вих реформ : збірник матеріалів VI міжнародної науко во практичної конференції, м. Київ, 25 жовтня 2018 р. Київ : Ін т кримінально виконавчої служби ; ФОП Кан диба Т.П., 2018. С. 59–63.
8. Джужа О. Кримінологічна ювенологія: понят тя, предмет, система. Роль правоохоронних органів у формуванні держави в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць. Київ, 2015. С. 10–12. URL: http:// elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/8284 (дата звернення: 29.09.2021).
9. Закалюк А. Курс сучасної української криміно логії: теорія і практика : у 3 кн. Київ : Ін Юре, 2007. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримі нологічної науки. 424 с.
10. Веселов М., Іщенко І. Міжнародна практи ка діяльності поліції у сфері ювенальної превенції. Вісник Київського національного університету іме ні Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2018. № 2(107). С. 12–16.
11. Лещух А. Діяльність органів місцевого само врядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень: організаційно правове забезпечення : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2012. 292 с. 12. Литвинов О., Гладкова Є. Суб’єкти протидії злочинності як правоохоронні корпорації. Вісник Кри мінологічної асоціації України. 2019. № 1(20). С. 90–98.
13. Поволоцька С. Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед непо внолітніх (адміністративно управлінське досліджен ня) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 ; Наці ональний університет внутрішніх справ. Харків, 2005. 20 с.
14. Свірін М. Класифікація суб’єктів запобіжної діяльності в Україні. Кримінально виконавча систе ма: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2017. № 1(1). С. 92–106.
15. Приймаченко Д., Ігонін Р. Співвідношення понять «організаційне забезпечення судів», «орга нізаційне управління в судах» та «судове управлін ня». Слово Національної школи суддів України. 2013. № 1(2). С. 57–66.
16. Криминология: Общая часть : учебник / под общ. ред. Ф. Зиннурова. Казань : КЮИ МВД России, 2019. 358 с
17. Гачак Величко Л. Адміністративно право ве регулювання профілактики правопорушень серед неповнолітніх : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 ; Національний університет «Львівська полі техніка». Львів, 2021. 22 с.
18. Жукова Т. Правова система Італії, струк турні елементи кримінального права щодо непо внолітніх в Україні та Італії. Держава і право. 2009. Вип. 44. С. 496–502.
19. Чиркун О. Ювенальные технологии в профи лактике правонарушений несовершеннолетних. Ярос лавский педагогический вестник. 2013. № 2. Т. II : Психолого педагогические науки. С. 14–17. 20. The Role of a Lawyer’s Request as a Means of Legal Communication in the Field of Human Rights Advocacy / M. Pohosian, M. Horodetska, M. Veselov, D. Pylypenko, O. Banchuk Petrosova. Cuestiones Políticas. 2021. Vol. 39. № 70. P. 465–484. URL: https://doi. org/10.46398/cuestpol.3970.28 (дата звернення: 29.09.2021).
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті