ЭЛЕКТРОННОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ОПЫТ КАЗАХСТАНА

  • технічний редактор Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: е-уголовное дело, электронное производство по уголовному делу, судопроизводство в электронном формате, досудебное расследование

Анотація

Сокурова Е. Ж. ЕЛЕКТРОННА КРИМІНАЛЬНА СПРАВА: ДОСВІД КАЗАХСТАНУ У статті розглядається досвід Казахстану щодо ведення електронного судочинства у кримінальних справах. Наведено різні функціонали, що реалізуються в рамках концепції «Е кримінальна справа», а також демонстру ється один із таких функціоналів, як «Публічний сектор» Інформаційної системи «Єдиний реєстр досудових роз слідувань». Авторка дійшла висновку щодо ефективності ведення кримінального судочинства в електронному форматі.

Посилання

1. Зуев С.В. Электронное уголовное дело: за и против. Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 4 (19). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ elektronnoe ugolovnoe delo za i protiv (дата обраще ния: 21.10.2021).
2. Инструкция пользователя. Официальный сайт «Публичный сектор» ИС ЕРДР. URL: https://public. pravstat.kz/ (дата обращения: 22.10.2021).
3. Об утверждении Инструкции о ведении уголов ного судопроизводства в электронном формате : При каз Генерального прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 года № 2. Информационно правовая система нормативных правовых актов «Әділет». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016268 (дата обращения: 21.10.2021).
4. О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года : Указ Прези дента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858. Информационная система «ПАРАГРАФ». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858_ (дата обращения: 21.10.2021).
5. Официальный сайт PACER. URL: https://pacer. uscourts.gov/ (дата обращения: 22.10.2021).
6. Официальный сайт eLitigation. URL: https:// www.elitigation.sg (дата обращения: 22.10.2021).
7. Уголовно процессуальный кодекс Республи ки Казахстан от 4 июля 2014 года. Информационная система «ПАРАГРАФ». URL: https://online.zakon. kz/Document/?doc_id=31575852 (дата обращения: 21.10.2021).
8. Тлеубаев Д.К., Иманбаев С.М., Карымса ков Р.Ш. «Цифровизация уголовного процесса в Рес публике Казахстан: становление и практика примене ния». Colloquium journal. 2021. № 11 (98). URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya ugolovnogoprotsessa v respublike kazahstan stanovlenie ipraktika primeneniya (дата обращения: 21.10.2021).
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті