ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • І. І. Кравчук Поліський національний університет
  • М. В. Андрушко Поліський національний університет
Ключові слова: взаємодія, орган досудового розслідування, слідчий, оперативні підрозділи, кримінальне провадження

Анотація

 У статті розглянуто поняття взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами Наці  ональної поліції в межах кримінального провадження та з метою розкриття і розслідування кримінальних пра  вопорушень. Вона передбачає використання спільних зусиль у розкритті та розслідуванні кримінальних право  порушень через поєднання методів та засобів, властивих цим службам. Звертається увага на необхідність такої взаємодії і вказується на її ефективність. Взаємодія слідчого та оперативних підрозділів зумовлена такими об’єк  тивними передумовами, як спільність завдань; відмінність у повноваженнях; специфічність сил, засобів та методів боротьби зі злочинністю; самостійність та підвищення рівня роботи з попередження та розкриття кримінальних правопорушень. Взаємодія між слідчим та оперативними підрозділами може реалізовуватися як у процесуальній формі, врегульованій нормами кримінального процесуального законодавства, так і в непроцесуальній, або орга  нізаційній. Окрема увага приділяється визначенню та аналізу основних принципів такої взаємодії в криміналь  ному провадженні, що забезпечують повне, швидке та неупереджене досудове розслідування кримінальних пра  вопорушень. Основними принципами взаємодії слідчого з оперативними підрозділами є дотримання законності, конституційних прав і свобод громадян; комплексне використання сил та засобів; персональна відповідальність кожного; самостійність слідчого в прийнятті рішень, а оперативних підрозділів – у виборі засобів та методів опе  ративно розшукової діяльності; узгодженість планування слідчих дій та оперативно розшукових заходів; безпе  рервність взаємодії в межах розслідування та розкриття кримінальних правопорушень до прийняття рішення щодо кримінальної справи. Установлено також основні завдання взаємодії: забезпечення невідкладних слідчих дій та оперативно розшукових заходів під час кримінальних правопорушень; всебічне та об’єктивне розслідуван  ня кримінальних правопорушень, своєчасне викриття та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які їх вчинили, а також розшук осіб, що зникли; вживання заходів, спрямованих на відшкодування матеріальних збитків, завданих громадянам та організаціям незалежно від форм власності злочинними діями винних осіб.  

Біографії авторів

І. І. Кравчук, Поліський національний університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства

М. В. Андрушко, Поліський національний університет

студентка магістратури спеціальності «Право»

Посилання

1. Патик А.А. Взаємодія слідчих та оперативно-роз- шукових підрозділів при розкритті та розслідуванні майнових злочинів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2010. 233 с.
2. Цимбал Г.П. Взаємодія як умова забезпечен- ня виявлення і розслідування податкових злочи- нів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2005. 21 с.
3. Князєв С. Взаємодія слідчого зі співробітником оперативного підрозділу у кримінальному проваджен- ні. Підприємництво, господарство і право. Криміналь- не право. 11/2019. С. 295–301. 4. Абламський С.Є., Юхно О.О., Лук’яненко Ю.В. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопо- рушень : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Юхна. Харків, 2017. 152 с.
5. Січковська І.В. Особливості взаємодії слід- чого з оперативними працівниками на початко- вому етапі досудового розслідування сексуальних убивств. Юридичний науковий електронний журнал. № 4/2020. С. 336–339.
6. Про затвердження Інструкції з організації вза- ємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції Укра- їни в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : Наказ Міністерства вну- трішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text (дата звернення: 31.10.2021)
7. Топчій В.В. Поняття взаємодії слідчого з пра- цівниками оперативних підрозділів. Науковий вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2012. № 3. С. 274–283.
8. Яковлєв О. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час проведення слідчих (розшукових) дій. Науковий часопис Національної академії прокура- тури України. 2017. № 1. С. 218–224.
9. Невчаль А. Взаємодія слідчих з оперативними підрозділами під час проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи. Підприємництво, господар- ство і право. Кримінальне право. 11/2019. С. 333–339.
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті