ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ АБО ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ СПОСОБОМ

  • Р. С. Тютюнник Національна академя внутрішніх справ
  • В. В. Зарубей Національна академія внутрішніх справ
Ключові слова: легалізація коштів, відмивання, кримінальні правопорушення, тіньова економіка, здобуті злочинним способом

Анотація

Статтю присвячено дослідженню актуальних питань криміналістичної характеристики протиправної діяль  ності щодо легалізації грошових коштів (майна), здобутих злочинним способом, та особливостям здійснення досудового розслідування. Зважаючи на те, що легалізація (відмивання) грошей або майна, здобутих злочинним способом, наразі стала глобальною загрозою економічній безпеці держави, дослідження обставин, які сприяють вчиненню вказаного кримінального явища, є надзвичайно важливим. Актуальність цього питання не викликає сумнівів, адже тіньова злочинна діяльність набула світового роз  маху. Ще в недалекому минулому такі кримінальні правопорушення вчинялися, як правило, з метою вкладе  них легалізованих коштів у певний вид підприємницької діяльності для отримання прибутку. Сьогодні грошові кошти або майно, здобуті злочинним способом, використовуються для фінансування тероризму, здійснення актів корупційного характеру, незаконного обігу зброї, викрадення людей тощо. Незважаючи на те, що цій тематиці присвячена значна кількість наукових досліджень, єдиного визначення поняття «тіньова економіка» немає, саме тому автором досліджено це поняття як вид діяльності, спрямованої на порушення податкового законодавства з метою отримання високих доходів та мінімальними витратами. Також вивчено питання взаємозв’язку легалізації коштів або майна, здобутих злочинним способом, із тіньовим сектором економіки. У роботі розглянуто поняття легалізації («відмивання») грошей (майна), проаналізовано склад цього кримі  нального правопорушення, адже правильне визначення його складників забезпечує правильну кваліфікацію. Автор у своїй роботі розглянув історичний розвиток такого кримінального явища, як відмивання грошей, причи  ни, умови скоєння кримінальних правопорушень у сфері економіки та наслідки такого виду злочинної діяльності. Також здійснено огляд міжнародного законодавства щодо розслідування легалізації коштів або майна, здобу  тих злочинним способом, та напрями використання світового досвіду національними слідчими органами.

Біографії авторів

Р. С. Тютюнник, Національна академя внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального процесу

В. В. Зарубей, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального процесу

Посилання

1. Глущенко О.О., Семеген І.Б. Г55 Антилегаліза ційний фінансовий моніторинг: ризик орієнтований підхід : монографія / за заг. ред. д ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. Київ : УБС НБУ, 2014. 386 с.
2. Про запобігання та протидію легалізації (від миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю дження зброї масового знищення : Закон України від 06.12.2019 р. № 361 ІХ. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/361 20#Text
3. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Страсбург 8 листопада 1990 року. Ратифікована Законом України N 738/97 ВР від 17.12.97. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text
4. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Ратифікована Постановою Вер ховною Радою України N 1000 ХІІ від 25.04.1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096#Text
5. Ортинський В.Л. Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти. Вісник Національного уні верситету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2016. № 850. С. 533–540.
6. Типовий закон про відмивання грошей, отрима них від наркотиків від 01.01.1995, № 994 141. ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_141# Text
7. Халін О.В. Розслідування легалізації (відми вання) доходів, одержаних злочинним шляхом : моно графія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 244 с.
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті